Deltidsplads - Barsel

Har du barsels- eller forældreorlov, kan du vælge en deltidsplads på 30 timer om ugen.

Forældre, hvor en eller begge forældre har fravær i medfør af barselsloven, har ret til en deltidsplads på 30 timer om ugen i et dagtilbud til børn i husstanden i aldersgruppen 26 uger og indtil skolestart mod en reduceret egenbetaling.

Fravær kan blandt andet dække over forældres fravær under graviditet og fødsel, under forældreorlov m.v. samt adoptanters fravær i forbindelse med adoption. Muligheden for at få en deltidsplads omfatter også forældre, der har valgt at genoptage arbejdet delvist. Forældre skal i Norddjurs Kommune som minimum afholde barsel svarende til 7 timer om ugen, før de har ret til en deltidsplads på 30 timer om ugen. 

Muligheden for at få en deltidsplads i et dagtilbud gælder alle børn, der bor i husstanden. Det betyder, at hvis forældrene fx har to børn i henholdsvis dagpleje og børnehave, er der mulighed for en deltidsplads i et dagtilbud til begge børn, hvis det er forældrenes ønske. Med børn forstås egne børn, herunder adoptivbørn, plejebørn samt sammenbragte børn, der bor i samme husstand.

Det er et krav, at de pågældende børn har folkeregisteradresse hos den eller de pågældende forældre, som afholder fravær efter barselsloven. Med forældre forstås retlige forældre, herunder også adoptivforældre samt plejeforældre.

En 30 timers plads i et dagtilbud (dagpleje, vuggestue eller børnehave) kan i Norddjurs Kommune på hverdage benyttes mandag til fredag.

Deltidspladsen skal benyttes i én sammenhængende periode. Forældre kan dog beholde pladsen, hvis fraværet afbrydes af en periode på mindre end fem uger.

Forældre har pligt til at oplyse, hvis fraværet afbrydes af en periode på mere end fem uger. Forældrene har ret til én sammenhængende periode pr. barn. Hvis barnets forældre afholder fravær i direkte forlængelse af hinanden, betragtes dette som én sammenhængende periode.

En deltidsplads skal påbegyndes d. 1. i en måned og ophøre den sidste i den måned, hvor forældrenes ret til fravær udløber

Forældre kan opretholde deltidspladsen indtil det er muligt at ændre fra deltidsplads til fuldtidsplads. Det betyder, at hvis forældrenes fravær efter barselsloven fx ophører den 4. i en måned, så vil de i Norddjurs Kommune have mulighed for at opretholde deltidspladsen  til den sidste i måneden.

Forældrene skal i ansøgningen angive den periode, de ønsker en deltidsplads. Den periode, forældrene angiver ved ansøgning, vil udgøre den maksimale periode for deltidspladsen.

Dette indebærer, at forældrene kun vil skulle informere Norddjurs Kommune, hvis de ønsker deltidspladsen i en kortere periode, end de har angivet i ansøgningen. Ansøgningen skal indeholde dokumentation for barselsperioden.

Hvis der ønskes en deltidsplads, før barnet er født, medsendes en kopi af vandrejournalen – ellers medsendes dokumentation for, at der afholdes barsel- eller forældreorlov, f.eks. kopi af vandrejournal med fødselstidspunkt, kopi af udbetaling fra Udbetaling Danmark, aftale med arbejdsgiver om udskudt barsel eller lignende. Søskende kan tidligst få en deltidsplads 4 uger før forventet fødsel.

Ansøgningsfristen er senest 2 måneder før, at deltidspladsen ønskes.

Forældre har pligt til at oplyse Pladsanvisningen om, at orloven afbrydes i mere end 5 uger eller på anden måde ophører.

Meddelelsen om afbrydelse eller ophør skal Pladsanvisningen modtage senest 2 måneder før afbrydelsen eller ophøret træder i kraft.

Deltidspladser i en anden kommune end Norddjurs Kommune og i en privat institution skal påbegyndes den 1. i en måned og ophøre den sidste i en måned. Ansøgningsfristen er senest 2 måneder før, at deltidspladsen ønskes. 

Private institutioner og andre kommuner kan have andre retningslinjer for anvendelse af deltidspladser end beskrevet ovenfor (fx hvilket tidspunkt tilbuddet kan benyttes). Kontakt derfor den private institution/anden kommune for at få oplyst deres retningslinjer for anvendelse af deltidspladsen.

Kontakt Pladsanvisningen

Glesborg Bygade 1
8585 Glesborg
E-mail.: pladsanvisningen@norddjurs.dk
Tlf.: 89 59 11 40

Breve og mails skal sendes sikkert til Norddjurs Kommune fra den Digitale Postkasse.

Læs mere om den Digitale Postkasse på Borger.dk

Borgere, der er fritaget for digital post, kan sende en sikker mail med bilag via nedenstående link:

Send sikker mail

Ansøg om deltidsplads

Du skal logge ind med MitID for at udfylde ansøgningen. Ansøgningsfristen er minimum 2 måneder før, at deltidspladsen ønskes. 

Ansøgning til deltidsplads

Hvis du er fritaget for Digital Post kan du printe og udfylde nedenstående ansøgningsskema:

 Ansøgning til deltidsplads