Tilskud til pasning af egne børn

Du kan på denne side finde oplysninger om dine muligheder for at få tilskud til pasning af egne børn

I Norddjurs Kommune er det fra den 1. januar 2023 muligt at få tilskud til pasning af egne børn.

 • Tilskuddet gives tidligst fra barnet er 24 uger til det tidspunkt, hvor man almindeligvis starter i skole, det vil sige tidlig skolestart 1. april det år barnet skal starte i skole.

 • Ansøgeren må ikke modtage offentlig overførselsindkomst eller have arbejdsindtægt.

 • Der kan maksimalt ydes tre tilskud pr. husstand. Det samlede tilskud pr. husstand kan ikke overstige beløbet for maksimale dagpenge.

 • Tilskuddet ydes efter ansøgning og kan samlet ydes for minimum 8 uger og maksimum 1 år pr. barn. Perioden kan deles i to og den kan deles mellem barnets forældre, men må samlet set ikke overstige den fastsatte maksimumsperiode.

 • Forældre, der modtager tilskud, skal have bopæl i Norddjurs Kommune.

 • Tilskuddet kan ydes til biologiske forældre og adoptivforældre.

 • Barnet kan ikke være optaget i et dagtilbud samtidig med, at der udbetales et tilskud. Andre børn, end det der ydes tilskud til, kan godt være optaget i et dagtilbud.

 • Børn der passes under ordningen, er ikke omfattet af reglerne om søskenderabat og økonomisk friplads.

 • Tilskuddet kan højst udgøre 75 % af den billigste nettoudgift pr. plads i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. 

 • Forældre skal have tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer. Kravene om tilstrækkelige danskkundskaber og om ophold gælder ikke for EU/EØS-borgere, i det omfang de efter EU-retten er berettiget til ydelsen.

 • Forvaltningen kan beslutte, at forældrene ikke kan få tildelt tilskud til selv at passe barnet, hvis hensynet til barnet taler for, at det optages i et dagtilbud.

 • Ansøgeren skal have haft ophold i riget i 7 ud af de sidste 8 år. Med riget menes Danmark, Grønland og Færøerne.

 

Ansøgningen skal sendes til Pladsanvisningen minimum 2 måneder før du ønsker at starte op med pasning af eget barn med tilskud. Du finder ansøgningen nederst på denne side.

Du skal være opmærksom på, at der ikke bevilges tilskud med tilbagevirkende kraft og tilskuddet udbetales månedligt bagud.

Hvis barnet allerede er indskrevet i et dagtilbud, skal barnet udmeldes rettidigt, efter kommunens gældende regler, inden tilskuddet kan modtages.

Børn der passes under ordningen, er ikke omfattet af reglerne om søskenderabat og økonomisk friplads.

Det årlige tilskud til pasning af egne børn fastsættes årligt i forbindelse med fastsættelsen af øvrige takster for pasning af børn. Tilskuddet udgør 75% af den billigste nettoudgift pr. plads i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen.

Pr. 01.01.24 er tilskuddet:

0-3 år: 6.797,00 kr. pr. md. i 12 mdr.

3,1-6 år: 3.892,00 kr. pr. md. i 12 mdr. 

Tilskuddet bevilges fra den 1. eller 16. i en måned, og ophør af tilskuddet stopper den sidste eller 15. i en måned.

Tilskuddet beskattes som A-indkomst. Da der ikke er tale om en lønindkomst, men overførselsindkomst, beregnes der ikke ATP og arbejdsmarkedsbidrag. Der optjenes ligeledes heller ikke feriepenge.

Der må gerne blive udbetalt feriepenge samtidig med, at forældre modtager tilskud. Der må også modtages tilskud under ferieophold af kortere varighed i udlandet forudsat, at forældre selv passer barnet under udlandsopholdet.

Tilskuddet bevilges fra den 1. eller 16. i en måned, og ophør af tilskuddet stopper den sidste eller 15. i en måned.

Når tilskuddet ophører er der garanti for en plads i Norddjurs kommune senest 3 måneder efter henvendelsen til Pladsanvisningen.

Der er ikke fastsat særlig klageadgang i forbindelse med ordningen. Den konkrete afgørelse kan inden 4 uger indbringes for Ankestyrelsen.

Kontakt Pladsanvisningen

Glesborg Bygade 1
8585 Glesborg
E-mail.: pladsanvisningen@norddjurs.dk
Tlf.: 89 59 10 00

Telefontid Pladsanvisningen:

Mandag - Tirsdag 10.00-15.00
Torsdag 10.00-17.00

Ansøgning til pasning af egne børn

Du skal logge ind med MitID for at udfylde ansøgningen. Ansøgningsfristen er minimum 2 måneder før, du ønsker at starte op med pasning af eget barn med tilskud.

Ansøgning til pasning af egne børn