Politikker, strategier og kvalitetsstandarder

Norddjurs Kommune har vedtaget en række politikker, strategier og kvalitetsstandarder, som sætter ramme og retning for arbejdet på Socialområdet. Denne side giver dig et overblik over dem.

Den socialpolitiske tilgang er en overordnede paraply for alle de politikker, strategier og handleplaner, der findes på Socialområdet.

Den indeholder en række pejlemærker og tilgange, som er udgangspunktet for alt det, vi foretager os - både på et overordnet, strategisk plan og i den nære opgaveløsning i det daglige.

Den socialpolitiske tilgang er bl.a. afsæt for:

  • alle de indsatser og servicetilbud, som findes og etableres på Socialområdet,
  • samarbejdet med borgerne, andre forvaltningsområder og eksterne samarbejdspartnere
  • alle politikker, strategier og handleplaner, som udarbejdes til udvikling af området

Den socialpolitiske tilgang er udarbejdet i et samarbejde mellem lokalpolitikere og en tværfagligt sammensat arbejdsgruppe bestående af medarbejdere og ledere fra socialområdet.

Du kan læse den socialpolitiske tilgang her (pdf)

Den 16. januar 2024 traf Kommunalbestyrelsen beslutning om en fælles, langsigtet strategi, som sætter ramme og retning for arbejdet på Socialområdet de næste 3-5 år. 

Strategien fokuserer på borgerperspektivet og på det faglige og organisatoriske fundament, der skal til for at understøtte, at borgeren kan udleve sine håb og drømme – både nu og i fremtiden. Samtidig er der fokus på, at borgeren oplever medansvar og indgår som en aktiv del af indsatsen.

Strategien er blevet til i et samarbejde mellem OMU, medarbejderrepræsentanter og den samlede ledelse på Socialområdet.

Den har afsæt i Norddjurs Kommunes organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs (pdf) , den Socialpolitisk tilgang (pdf) og trækker ligeledes på input fra KL Social 2022.

Du kan læse strategien her (pdf)

 

En kvalitetsstandard er et tillæg til den gældende lovgivning og Ankestyrelsens praksis. Den er en måde at forventningsafstemme med dig om graden af den støtte, som vi kan tilbyde dig.

Kvalitetsstandarden beskriver Norddjurs Kommunens serviceniveau. Det vil sige, hvad der vil være gældende i de fleste situationer.

Standarden understøtter dermed, at du og dine medborgere får samme muligheder for at modtage støtte, og at ens situationer behandles ens. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at de konkrete afgørelser altid skal bero på et individuelt skøn og dermed tager afsæt i dine forudsætninger og behov.

Det er Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune, som fastlægger kommunens kvalitetsstandarder.

Du finder alle de gældende kvalitetsstandarder på social- og sundhedsområdet her

 

 

Kommunalbestyrelsen har vedtaget sagsbehandlingsfrister for visitation og levering af støtte og hjælp inden for forskellige områder.

Sagsbehandlingsfristen er udtryk for det tidsrum, det som hovedregel må tage at behandle en ansøgning. Det gælder også sager, der er hjemvist til fornyet behandling.

Ved akut behov visiteres og leveres hjælpen omgående.

Der kan være særlige situationer, hvor sagsbehandlingen tager længere tid end de nedenfor angivne frister. Hvis sagsbehandlingsfristen ikke kan overholdes, skal ansøgeren have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse.

Du finder Norddjurs Kommunes gældende sagsfrister her

Har du yderligere spørgsmål, så kontakt:

Norddjurs Kommune