Borgerstyret Personlig Assistance

Med borgerstyret personlig assistance kan du selv ansætte personer, der kan give dig praktisk og personlig støtte i dagligdagen.

Om borgerstyret personlig assistance

Borgerstyret personlig assistance (BPA) er en hjælpeordning, som kan tilbydes i særlige tilfælde, hvor din nedsatte funktionsevne medfører et behov for en særligt tilrettelagt støtte.

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) kan gives til borgere over 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Ordningen indebærer, at kommunen bevilliger et tilskud til ansættelse af en eller flere hjælpere. 

Det er en betingelse for ordningen, at du kan fungere som arbejdsleder for hjælperne. Det er som udgangspunkt dig selv, der står for at ansætte hjælpere, administrere og tilrettelægge hjælpen, herunder sikre udbetaling af løn og opgørelse af hjælpertimer. Du kan også vælge at uddelegere opgaven til en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed, der herefter bliver arbejdsgiver for hjælperne.

Ordningen kan kombineres med hjælp fra hjemmeplejen.       

Hvorvidt BPA er den rette ordning for sig, afklares sammen med en visitator/ rådgiver fra enten Sundheds- og omsorgsområdet (§95) eller Myndigheds- og visitationsafdelingen (§96) gennem samtale og indhentelse af helbredsoplysninger.

Ofte vil sagsbehandler/visitator aflægge dig et hjemmebesøg.

To forskellige ordninger

Der findes to forskellige BPA-ordninger.

  • BPA efter servicelovens §95 til borgere, der har omfattende behov for hjælp i hjemmet. Denne ordning varetages af sundheds- og omsorgsområdet.
  • BPA efter servicelovens §96 til borgere, der har et omfattende behov for hjælp i og uden for hjemmet. Denne ordning varetages af myndigheds- og visitationsafdelingen på socialområdet. 

Ønsker du at læse mere om serviceniveauet i Norddjurs Kommune, henvises til kvalitetsstandarden for borgerstyret personlig assistance (se boks nederst på siden).

Har du yderligere spørgsmål, så kontakt:

Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard