Kærvang

Kærvang

Her kan du læse mere om mulighederne på Kærvang.

Kærvang er et botilbud med døgndækning for borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. 

Du finder os på Sygehusvej i Ørsted, hvor vi ligger i forbindelse med botilbuddet Skovvang og Ørsted Aktivitetscenter. 

Vi er en del af Socialområdets Område Ørsted, Auning og Allingåbro.

Mere om Kærvang

Kærvang rummer 18 lejligheder, der er inddelt i tre levegrupper med 6 lejligheder i hver gruppe.

Hver lejlighed har egen terrasse, men der er også fælles terrasser, hvor du kan komme de andre beboere ved. 

På Kærvang er der også en fælles stue, hvor vi hver dag mødes efter arbejde for at spise, slappe af og dele dagens oplevelser.

Hverdagen tilrettelægges ud fra dine individuelle ønsker, behov og kompetencer.

Vi lægger vægt på, at du har indflydelse, selvbestemmelse og føler ansvar for beslutninger, som vedrører  dig selv og hverdagen i botilbuddet.

Vi har fokus på, at du udvikler dine kompetencer og får mod til at tage ansvar for dit eget liv. Det betyder dog ikke, at du skal klare alting selv. 

I botilbuddet vil du modtage den nødvendige støtte til praktiske gøremål i hjemmet, herunder til madlavning, tøjvask, rengøring mv.

Du kan også få støtte til at indgå i sociale relationer, tage del i fællesskabet eller komme i uddannelse eller i job.

Den støtte, du modtager, følger af de indsatsmål, som du, din sagsbehandler og din kontaktpædagog har truffet beslutning om. 

Vi dyrker fællesskabet gennem mange fælles aktiviteter i det daglige. 

Vi bor i et dejligt lokalområde med sø, skov og handelsmuligheder inden for gåafstand. Vi tager ofte på fælles ture ud af huset, men vi har også gode faciliteter hjemme hos os selv.

Indendørs har vi mulighed for kreativ udfoldelse, sang og musik, sanserum og et stort multirum til boldspil, leg og bevægelse. Udendørs har vi bl.a. kørestolsgynger, trampolin, sansegynge og en bålhytte, som flittigt bliver benyttet. 

Traditioner og arrangementer

Vi har mange tilbagevendende arrangementer og traditioner året rundt, som beboerne kan deltage i. Til eksempel kan nævnes fastelavnsfest, påskefrokost, kandis-fest, feriekoloni, venne-familiefest og diverse julearrangementer. 

Ferieture

På Kærvang  har du mulighed for at deltage i flere ferieture og udflugter i løbet af året.

Blandt andet holder vi meget af at tage af sted på festivaller som for eksempel Sølund og Sødisbakke.

Du og de øvrige beboere  er med til at bestemme, hvor turene går hen. 

Kvalitet, faglighed og menneskesyn

Der arbejdes ud fra høje standarder omkring kvalitet, faglighed og menneskesyn.

Der arbejdes altid ud fra servicelovens § 1

Stk 1. Formålet med denne lov er

1) at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer,

2) at tilbyde en række almene serviceydelser, der også kan have et forebyggende sigte, og

3) at tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Stk 2. Formålet med hjælpen efter denne lov er at fremme den enkeltes mulighed for at udvikle sig og for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten.

Stk 3. Hjælpen efter denne lov bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie og på den enkeltes ansvar for at udvikle sig og udnytte egne potentialer, i det omfang det er muligt for den enkelte. Hjælpen tilrettelægges på baggrund af en konkret og individuel vurdering af den enkelte persons behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte. Afgørelse efter loven træffes på baggrund af faglige og økonomiske hensyn.

Afdelingsledelsen sætter rammen i forhold fokus på menneskesyn og øget specialisering, herunder faglighed og samarbejde:

Kerneopgaven

Kerneopgaven

Vores kerneopgave og målet for vores arbejde er at respektere og styrke selvbestemmelse og øge og bevare selvhjulpenhed på en meningsfuld og motiverende måde.

Norddjurs Kommunes værdier: Fællesskab, ordentlighed, udvikling og tillid. Dertil værdsætter vi: Selvbestemmelse, værdighed, integritet og sårbarhed.

Vores handicapforståelse: Et handicap opstår, når der er misforhold mellem personens forudsætninger og omgivelserne. Vores opgave er at kompensere, lære og støtte borgerens udvikling bedst muligt.

Faglige tilgange og metoder

Vores overordnede tilgang er den neuropædagogiske.

Med udgangspunkt i viden om neuropsykologi (Hvordan påvirker hjernefunktion den enkeltes adfærd og tænkning) fremmer vi borgerens resurser og kompenserer for funktionsnedsættelser for at give den bedste mulighed for trivsel og udvikling.

Vi har fokus på anerkendelse og værdsættelse, med det formål, at den enkelte motiveres til forandring og udvikling.

Vi lægger vægt på at inddrage borgeren mest muligt som ekspert i eget liv, for at modvirke magtesløshed og udvikle selvstændighed. (Empowerment)

Vi ønsker at fremme borgerens recovery, så den enkelte har et godt liv, trives og lever med de funktions-begrænsninger, der måtte være.

Vi har fokus på at anvende alle tilgængelige kommunikationsformer, for at tilstræbe at den enkelte forstår og bliver forstået.

Konkrete metoder kan blandt andet være IKT (informations- og kommunikationsteknologi) og ASK (Alternativ supplerende kommunikation ex foto, tegninger, Tegn Til Tale, ord, lyde m.m.

Kerneopgaven fungerer som vores overordnede mål, mens faglighederne, tilgangene (og de faglige teorier) bliver midlet

Af metoder vi benytter kan nævnes:

LA2, som er en samtale og refleksionsmetode til i samarbejde og dialog med borgeren, at forebygge og håndtere udfordrende adfærd og forebygge mistrivsel.

Low Arousal kaldes også Afstemt Pædagogik. Grundtanken her er, at pædagogen med egen adfærd, kan støtte borgeren til ro og trivsel.

Teacch er en metode hvor der indtænkes struktur i fysisk indretning af lokaler (Ex Aktivitetscenter) og personaleadfærd med henblik på at støtte borgeren mest muligt enkelt og forudsigeligt, for at fremme tryghed og trivsel og give mulighed for læring.

Kontakt Ø er en metode, der giver borgeren et eller flere faste holdepunkter i sin hverdag. Kontakt-øen har fast struktur, med indledning, samvær og afslutning, og tilbydes på samme tid og samme sted på et givet tidspunkt dagligt.

De 10 H’ er dækker over de 10 spørgeord: Hvad, Hvordan, Hvornår, Hvorfor, Hvor, Hvornår, Hvor meget, Hvor længe, Hvem, Hvad så.. - en struktur til sikring af konkretisering og præcisering af f. eks. Visuelle støttesystemer, så  de besvarer de spørgsmål, borgeren med nedsat funktionsevne ikke kan stille.

Visuelle støttesystemer er oftest individuelt tilpasset hjælp til planlægning af opgaven, dagen, ugen etc. der tydeliggøres ved billeder, pictogrammer eller konkreter.

Sociale historier er korte fortællinger (evt understøttet af billeder) om konkrete daglige episoder, der kan støtte borgeren i, hvordan den pågældende kan håndtere en svær kontakt, tilbagevendende problemstilling, eller ex et indkøb.

KRAP er en metode, der bygger på kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik. KRAP har en række redskaber, der kan hjælpe tilrettelæggelsen af den pædagogiske indsats. En del af disse redskaber undervises personalet i på vores interne kursus.

KAT -Kassen – Kognitiv, Affektiv Træning. Det er et samtaleredskab, der kan bruges til samtale om tanker og følelser, hjælpe borgeren med at få styr på hvad der fylder og give udtryk for det.

Kerneopgaven

Som beboer har du selv- og medbestemmelse i forhold til dagligdagen i området. Der afholdes løbende husmøder, og vi har også et beboerråd. 

De pårørende er også en stor del af beboernes og vores hverdag. Derfor inviterer vi ofte til fælles arrangementer, så vi bedre kan lære hinanden at kende.

Område Ørsted, Auning og Allingåbro har desuden et fælles pårørenderåd, som vi samarbejder tæt med. 

Kommunalbestyrelsen har fastsat vedtægter for beboerrådenes og pårørenderådenes arbejde.

Læs vedtægter for beboerrådene og pårørenderådene

Læs Norddjurs Kommunes pårørendepolitik

 

Referater fra pårørenderådet

Referat møde i pårørenderådet d. 26-02-24 .pdf

Referat møde i pårørenderådet d. 10-04-24.pdf

Kontakt

Kærvang

Telefon: 29 21 03 77

Afdelingsleder

Anne Dorthe Jakobsen

Email: andj@norddjurs.dk

Politikker og kvalitetsstandarder

Vores arbejde udføres med udgangspunkt i Norddjurs Kommunes politikker, kvalitetsstandarder og den socialpolitiske tilgang:

Politikker 

Kvalitetsstandarder

Socialpolitisk tilgang