Virksomheder

Virksomhedsteamet arbejder for at sikre et helhedssyn i arbejdet med virksomhederne.

Herunder dels at forebygge og dels at sikre, at en påvirkning fra udledninger/emissioner og forureninger ikke udgør en belastning eller risiko for mennesker og miljø.

Virksomhedsområdet omfatter tilsyn og godkendelser af virksomheder (listevirksomheder) efter miljøbeskyttelseslovens § 5, spildevandstilladelser efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 4, behandling af anmeldelser fra anden virksomhed end listevirksomhed og fra autobranchen.

Herudover omfatter tilsynsarbejdet bl.a. vurdering af diverse egenkontroller samt behandling af klagesager.

I menuen nedenunder kan du finde mere information.

Anmeldelse af etablering af autoværksted

Før du etablerer et autoværksted, skal du anmelde det til Norddjurs Kommune, Miljøkontoret. Det samme gælder, hvis du udvider eller ændrer værkstedet eller aktiviteterne på en måde, som medfører øget forurening.

Du kan læse mere om reglerne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019.

Anmeldelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet 1 år efter anmeldelsesdatoen.

Du skal anvende dette skema til anmeldelse.

Anvendelse af BAT (Best Available Techniques)

Det er et grundlæggende krav i miljøbeskyttelsesloven, at forurenende virksomheder skal begrænse forureningen mest muligt ved at anvende den bedste tilgængelige teknik (BAT = Best Available Techniques).

Godkendelsesbekendtgørelsen indeholder krav om, at der skal fastsættes BAT-vilkår i alle danske miljøgodkendelser. BAT-vilkår er vilkår, der fastsættes på baggrund af, hvad der er opnåeligt for virksomheden (teknisk og økonomisk).

Princippet om BAT kræver, at der først og fremmest skal søges teknikker, der evner at forebygge miljøproblemer ved at sætte ind ved kilden til forureningen, og at muligheden for begrænsning af problemerne først derefter skal overvejes.

Fastsættelse af BAT-vilkår i godkendelserne vurderes at forudsætte en målrettet indsats i hele processen, fra virksomhedens miljøkortlægning og udarbejdelse af ansøgning om miljøgodkendelse og frem til godkendelsesmyndighedens fastsættelse af vilkår i godkendelsen.

I EU-regi er der udarbejdet en række "BAT reference documents" (BREF-dokumenter), hvor der indenfor forskellige brancher, aktivitets- og procestyper gives anbefalinger på bedste tilgængelige teknik.

For yderligere information se Miljøstyrelsens hjemmeside.

Luftforureningen fra virksomheder reguleres overordnet via miljøbeskyttelsesloven.

Der er med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven udstedt en række bekendtgørelser, der har det formål at begrænse luftforureningen.

Det drejer sig dels om bekendtgørelser, der fastsætter generelle krav til luftkvaliteten dels bekendtgørelser, der regulerer luftforureningen fra de enkelte virksomheder og anlæg m.v.

Miljøstyrelsen har endvidere udarbejdet en række vejledninger, der anvendes som værktøj i den daglige administration af miljøbeskyttelsesloven.

For virksomheder omfattet af listen over godkendelsespligtige virksomheder (bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen)) fastsættes vilkår for luftforurening i selve godkendelsen.

Vilkår i nye godkendelser fastsættes som udgangspunkt på baggrund af gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen og/eller på baggrund af anden specifik lovgivning gældende for den konkrete aktivitet.

Det skal gøres særskilt opmærksom på VOC-bekendtgørelsen om begrænsning af emissionen af flygtige organiske forbindelser fra anvendelse af organiske opløsningsmidler i visse aktiviteter og anlæg (nr. 1452 af 20. december 2012).

VOC står for "Volatile Organic Compounds" eller på dansk "flygtige organiske forbindelser".

VOC-bekendtgørelsen omfatter en lang række industrielle aktiviteter - både godkendelsespligtige og ikke-godkendelsespligtige anlæg, hvor der forekommer emission af organiske opløsningsmidler.

Ved etablering af nye anlæg, omfattet af VOC-bekendtgørelsen, skal VOC-bekendtgørelsens krav i §§ 2-7 overholdes fra det tidspunkt anlægget tages i brug.

Tilsvarende gælder ved væsentlig ændring af eksisterende anlæg (omfattet af VOC-bekendtgørelse) samt anlæg, der som følge af ændringen/udvidelsen bliver omfattet af VOC-bekendtgørelsen.

Eksisterende anlæg, der er omfattet af VOC-bekendtgørelsen, skal overholde kravene i §§ 2-7 i bekendtgørelsen senest fra den 31. oktober 2007.

Eksisterende anlæg, omfattet af VOC-bekendtgørelsen, som er forsynet med et eksisterende luftrenseanlæg, er under nogle nærmere bestemte forudsætninger fritaget for at overholde nogle af kravene frem til 1. april 2013.

Nedenstående aktiviteter er omfattet af bekendtgørelsen:

 • Autoreparationslakering
 • Coil Coating
 • Ekstraktion af vegetabilsk olie og animalsk fedt samt raffinering af vegetabilsk olie
 • Fremstilling af farmaceutiske produkter
 • Fremstilling af overfladebelægningsmidler, lakker, trykfarver og klæbemidler
 • Fremstilling af fodtøj
 • Kemisk rensning
 • Laminering af træ og plast
 • Omdannelse af gummi
 • Overfladerensning
 • Overfladebelægning
 • Overfladebelægning af beviklet tråd
 • Påføring af klæbestoffer
 • Trykning (grafisk industri)
 • Træimprægnering

For yderligere information se Miljøstyrelsens hjemmeside.

Virksomheders miljøforhold reguleres af kommuner og staten med udgangspunkt i miljøbeskyttelsesloven

De største og mest forurenende virksomheder er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder.

Virksomheder, der skal miljøgodkendes er nævnt i bekendtgørelsens bilag 1 eller 2. Kommunen er tilsyns- og godkendelsesmyndighed for de virksomhedstyper, der i bilag 1 eller 2 er mærket med k.

Nogle virksomheder er også omfattet af VVM-bestemmelserne.

Bestemmelserne findes i bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Ansøgning

Kontakt Norddjurs Kommune før en eventuel etablering/udvidelse af din virksomhed.

En ansøgning skal altid indsendes til kommunen via www.bygogmiljoe.dk.

Olie- og benzinudskillere skal anvendes på afløb fra steder, hvor der er olieholdigt spildevand.

Olie- og benzinudskillere skal anvendes på afløb fra steder, hvor der er olieholdigt spildevand, eller hvor der er risiko for oliespild. Benzin- og olierester kan, hvis de ikke fjernes fra spildevandet, give problemer i både afløbssystem og renseanlæg. Det er derfor vigtigt, at virksomheder og anlæg, hvor spildevand med olie og benzin kan forekomme, har et udskilleranlæg.

 • Værksteder for biler og andet kørende materiel
 • Værksteder for undervognsbehandling
 • Vaskepladser
 • Påfyldningspladser for tankanlæg
 • Tankpladser (påfyldning af biler)
 • Garageanlæg og parkeringshuse
 • Steder hvor der i øvrigt kan forekomme oliespild og olieholdigt spildevand

Benzin og olie er lettere end vand, og vil derfor flyde ovenpå vandet. Det er dette princip, der benyttes i en olieudskiller.

 • Sandfang
 • Olieudskiller
 • Prøvetagnings- eller målebrønd
 • Rørledninger

  Sandfang illustration

Sandfang anvendes for at tilbageholde tunge partikler i spildevand. I sandfanget bremses gennemstrømningen, hvorved vandet sættes i ro, således at tunge partikler kan synke til bunds. Sandfanget er samtidig med til at øge den samlede opholdstid i anlægget.

Udskilleren er dimensioneret, så væsken får en vis opholdstid, så de lette stoffer får tid til at søge mod overfladen. Udskillere kan forbedres med coalescensfilter og skal sikres med flydelukke.

For at kunne kontrollere det rensede spildevand etableres en målebrønd efter udskilleren. En prøve af olieholdigt spildevand udtages bedst i en frit faldende vandstråle.

Kommunen vil i hvert enkelt tilfælde afgøre, om der skal anvendes olieudskiller. For yderligere oplysninger kontakt Norddjurs Kommune.

Store oplag af brand- og eksplosionsfarlige stoffer, giftige stoffer og miljøfarlige stoffer udgør en særlig risiko, hvis der sker et uheld. Virksomheder med sådanne oplag er derfor omfattet af særlige regler og karakteriseres som risikovirksomheder.

Risikovirksomheder er omfattet af bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

Ifølge risikobekendtgørelsen skal virksomheder og myndigheder samarbejde for at forebygge større uheld på og omkring risikovirksomheden. I forbindelse med dette arbejde skal virksomheden sikkerhedsgodkendes af risikomyndighederne bestående af Arbejdstilsynet, Beredskabsstyrelsen, Beredskab & Sikkerhed, Østjyllands Politi og Norddjurs Kommune.

For yderligere information se Miljøstyrelsens hjemmeside.

Sagsbehandlingstider for ansøgninger om miljøgodkendelser indenfor virksomhedsområdet.

Kommunen skal i henhold til § 10 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed fastsætte og offentliggøre sine tidsfrister for behandling af ansøgninger om miljøgodkendelse af virksomheder omfattet af følgende listepunkter, og som udfører en tjenesteydelse: 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 6.5, C 201, D 201, H 201, J 201 - J 205, J 209, K 201 - K 206 eller K 209 - K 218.

Fristerne regnes fra det tidspunkt, hvor ansøgeren har indsendt alle de oplysninger, det påhviler denne at indsende i henhold til bekendtgørelsen.

På baggrund heraf kan det oplyses, at kommunens generelle sagsbehandlingstider for ansøgning om miljøgodkendelse for disse virksomheder forventes at være på 6 måneder.

Sagsbehandlingstiden forventes dog at stige, hvis kommunen skal foretage parallel sagsbehandling efter anden lovgivning.

For eksempel hvis der skal udarbejdes en samtidig VVM-redegørelse, sikkerhedsdokumentation efter risikobekendtgørelsen, konsekvensvurdering efter habitatreglerne eller foretages sagsbehandling om overholdelse af miljøkvalitetskrav for vandområder.

Tidsfristerne er alene gældende for ovennævnte listepunkter, og såfremt den konkrete virksomhed udfører en tjenesteydelse.

Der vil altid være tale om en konkret vurdering, om der er tale om en tjenesteydelse eller ej.

I almindelighed defineres tjenesteydelse som selvstændig erhvervsvirksomhed, som udføres mod en økonomisk modydelse. Produktionsvirksomheder vil som hovedregel ikke være omfattet af begrebet "tjenesteydelse".

Traditionelt opfattes tjenesteydelse som virksomhed af industriel, handelsmæssig eller håndværksmæssig karakter.

Godkendelsesmyndigheden kan forlænge fristen én gang, hvis sagens kompleksitet berettiger det.

Godkendelsesmyndigheden skal give ansøgeren meddelelse om forlængelsen og om varigheden heraf. Meddelelsen skal indeholde en begrundelse for forlængelsen og dennes varighed.

Uanset overskridelse af fristerne må ansøgeren ikke påbegynde den godkendelsespligtige aktivitet, før godkendelsesmyndigheden har truffet afgørelse efter lovens § 33.

Spildevand er alt vand, der afledes fra beboelse, erhvervsvirksomhed, tage og befæstede arealer.

Spildevand inddeles i tre typer:

 • Processpildevand er spildevand, der kommer fra processer på virksomheder herunder kølevand og vand fra vask af produktionsudstyr og køretøjer.

 • Sanitært spildevand er betegnelsen for bl.a. badevand og vand fra toiletter.

 • Regnvand, der afstrømmer fra tage, pladser og veje.

I følgende situationer skal virksomheden kontakte kommunen med henblik på, at ansøge om en spildevandstilladelse:

 • Inden nyetablering af produktionsvirksomhed, der vil medføre processpildevand.

 • Inden udvidelse eller ændring i produktionen eller kloakanlægget, der medfører øget mængde eller ændring i sammensætning af virksomhedens spildevand.

 • Hvis virksomheden har processpildevand, men ingen spildevandstilladelse.

Såfremt virksomheden kun udleder sanitært spildevand, skal der ikke meddeles spildevandstilladelse. Det er en god idé at kontakte kommunen allerede i forbindelse med projektering eller overvejelser om ændringer. Spildevandstilladelsen skal være givet, inden spildevandet kan tilledes kloaksystemet.

Spildevand kan indeholde stoffer, der kan skade eller give anledning til gener i kloaknettet, skade kloakarbejderne eller renseprocesserne på renseanlæggene. En spildevandstilladelse vil derfor bl.a. indeholde krav til indholdet af skadelige stoffer i det spildevand, der tilledes kloakkerne. Tilladelse til afledning af spildevand til kloaknet meddeles efter ansøgning af kommunen.

Spildevandstilladelsen gives til virksomheden, der efterfølgende er ansvarlig for, at vilkårene i tilladelsen overholdes.

Vilkårene fastsætter på hvilke betingelser, spildevandet kan tilledes kloakken.

Det er vigtigt at understrege, at ved etablering/ændring af kloakforholdene skal der både søges om byggetilladelse og spildevandstilladelse.

Tilladelse til afledning af processpildevand direkte til recipient meddeles efter ansøgning af Norddjurs Kommune. Dog meddeles tilladelse til direkte udledning, efter ansøgning, af Miljøstyrelsen, hvis udledningen sker fra en virksomhed, hvor staten er godkendelesmyndighed.

Vilkårene i en udledningstilladelse vil være nogenlunde af samme type som i en tilslutningstilladelse. Vilkår om udledning af stoffer vil dog kun dreje sig om de stoffer, som processpildevandet indeholder.

For en lang række stoffer findes der kvalitetskrav for vandområder i bekendtgørelse om kvalitetskrav for overfladevand. Disse krav lægger kommunen til grund, når tilladelsen behandles.

I områder, hvor forholdene tillader det, kan spildevandet bortledes ved nedsivning til jorden. Ved et nedsivningsanlæg for spildevand eller overfladevand forstås et anlæg, hvor spildevandet afledes til nedsivning igennem jordlagene.

Nedsivningen kan også ske gennem et biologisk sandfilter, hvorved der opnås rensning for suspenderet stof, organisk stof samt nitrifikation af spildevandets kvælstofindhold.

Støj opfattes generelt som lyd, der er generende eller uønsket.

Der findes ikke en præcis definition på, hvad støj er. Men for de fleste mennesker opfattes støj generelt som lyd, der er generende eller uønsket.

Med ekstern støj fra virksomheder menes det støjbidrag i omgivelserne, som en virksomhed giver anledning til uden for virksomheden og som reguleres via miljøbeskyttelsesloven. Dette i modsætning til internt støj på virksomheder, som reguleres via arbejdsmiljølovgivningen.

Afhængig af hvilken områdetype en virksomhed er placeret i gælder forskellige vejledende støjkrav. I kommuneplanen for Norddjurs Kommune og i eventuelle lokalplaner/vedtægter er der angivet, hvilke typer virksomheder som kan placeres i hvilke områder.

For virksomheder, hvor en særlig miljøgodkendelse er påkrævet, er støjkrav til den enkelte virksomhed specificeret i vilkårene for godkendelsen.

For øvrige virksomheder kan der stilles specifikke krav med hensyn til tilladelig støjudsendelse gennem påbud. For nogle virksomhedstyper er der samtidigt en række støjrelaterede indretnings- og driftsvilkår, der skal overholdes.

Vilkårsfastsættelsen både med hensyn til godkendelsessager og påbudssager tager normalt udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder".

Yderligere oplysninger om støj kan fås på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Kontaktboks

Virksomhedsteamet