Landbruget

Landbrugsteamet arbejder for at sikre landbrugets mulighed for udvikling, samtidig med at kvaliteten af naturen og miljøet fastholdes eller forøges.

Landbrugsteamets primære opgaver er at udarbejde miljøgodkendelser, tilladelser, anmeldelser og udføre tilsyn.

I menuen nedenunder kan du finde mere information.

Ifølge Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand skal beholdere med et rumfang over 100 m3 kontrolleres mindst hvert 10. år, dog skal beholdere, som er beliggende indenfor 100 meter fra åbne vandløb eller søer over 100 m2 kontrolleres mindst hvert 5. år.

I stedet for kontrol kan du dog vælge at tage beholderen ud af drift.

Skema til anmodning om kontrol af beholdere eller til meddelelse om, at beholderen tages ud af drift kan hentes på borger.dk eller virk.dk

Etablering / udvidelse af husdyrbrug reguleres i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Via nedenstående kan du læse mere om reglerne, der gælder for etablering eller ændring af husdyrbrug - alt efter størrelse.

Du kan også finde link til det elektroniske ansøgningssystem.


Nedenstående skal anmeldes.

 • Etablering, udvidelse eller ændring af en driftsbygning i form af halmlade, maskinhal, malkerum m.v., kornlager, lager til opbevaring af foder samt malkestald

 • Etablering, udvidelse eller ændring af et ensilageopbevaringsanlæg

 • Etablering, udvidelse eller ændring af anlæg til husdyrgødning, restvand eller ensilagesaft
 • Etablering af produktionsareal på husdyrbrug til vinteropstaldning af dyrehold til naturafgræsning

 • Etablering af produktionsareal til brug for et dyrehold bestående af andre dyretyper en dem, der er på husdyrbruget før indgivelse af anmeldelse (dyrehold af hobbybetonet karakter)

 • Skift mellem dyretyper og ændringer i forhold til alder og vægt inden for en dyretype på husdyrbrug som ikke er godkendt eller tilladt efter §§ 16a og 16b i husdyrbrugsloven (det vil sige ansøgt før 1. august 2017)

 • Skift i den anvendte miljøteknologi i eksisterende stalde og bortfald af vilkår om spalteskrabere i kvægstalde

 • Afprøvning af miljøeffektive teknologier eller teknikker

 • Emissionsorienteret produktionstilpasning (malkekøer) for husdyrbrug som er tilladt eller godkendt efter §§ 10-12 i husdyrbrugsloven (det vil sige ansøgt før 1. august 2017) til udvidelse af mælkeydelsen pr. malkeko i forhold til et godkendt eller tilladt maksimum for den producerede mængde mælk

 • Skift mellem dyretyper, staldsystemer og miljøteknologi i eksisterende stalde på husdyrbrug godkendt eller tilladt efter §§ 16a eller 16b (dvs. ansøgt efter 1. august 2017)

Anmeldelser skal indsendes gennem det elektroniske selvbetjeningssystem:

www.husdyrgodkendelse.dk


Krav om tilladelse eller godkendelse af husdyrbrug med et produktionsareal under 100 m2.

Hvis du vil etablere, ændre eller udvide et husdyrhold med et produktionsareal under 100 m2 eller etablere, ændre eller udvide stalde og andre driftsbygninger og anlæg på sådanne husdyrbrug, skal du anmelde det til kommunen.

Krav om tilladelse eller godkendelse af husdyrbruget indtræder dog først ved:

 • 175 m2 produktionsareal, hvis der på produktionsarealet alene er heste, ammekvæg, geder og får på dybstrøelse.

 • 200 m2 produktionsareal, hvis der på produktionsarealet alene er heste.

 • 300 m2 produktionsareal, hvis der på produktionsarealet er ovenstående dyretyper, som kun er opstaldet indenfor perioden fra den 1. oktober til den 15. maj (vinteropstaldning).


Etablere, ændre eller udvide dyreholdet med over 100 m2 produktionsareal

Hvis du vil etablere, ændre eller udvide husdyrholdet, skal der udfyldes et elektronisk ansøgningsskema.

KO-kontrol står for KrydsOverensstemmelses-kontrol.

Kontrollen foretages af kommunen og skal give oplysninger om, hvorvidt du driver bedriften i overensstemmelse med de gældende miljøregler for landbrug.

Oplysningerne "krydses" med din ret til at modtage direkte landbrugsstøtte.

Der laves desuden KO-kontrol af § 3-områder i internationale beskyttelsesområder og med 2 m bræmmer langs vandløb.

Du kan læse mere om KO-kontrol på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside.

Hvad er reglerne for hønsehold i bymæssig bebyggelse?

Som udgangspunkt er ikke-erhvervsmæssigt hønsehold i bymæssig bebyggelse tilladt. Der kan dog være fastsat restriktioner i en byplanvedtægt eller lokalplan.

Som regel opstår der kun problemer, hvis der også er haner i hønseflokken. Norddjurs Kommune anbefaler derfor meget, at man ikke anskaffer haner.

Såfremt der opstår problemer med hønsehold, kan kommunen gribe ind og i alvorlige tilfælde meddele påbud om afhjælpende foranstaltninger.

Har du spørgsmål eller er du i tvivl, så kontakt landbrugsteamet på telefon 89 59 40 01 eller 89 59 40 16.

Norddjurs Kommune har udarbejdet en vejledning som hjælp til borgere, der går med byggetanker vedrørende deres landbrugsejendom.

Folderen handler fortrinsvis om landbrugsejendommes samlede bygningsanlæg, dog især driftsbygningerne.

Hensigten med vejledningen for landbrugsejendomme er at give inspiration til bebyggelse i landbruget, så kvaliteten af byggeriet højes ved, at byggeriet tilpasses landskabet og der sikres bedst muligt sammenhæng med eventuelle eksisterende bygninger.

Hvis du ønsker at lade et areal ligge hen i "naturtilstand" og samtidig bevare genopdyrkningsretten, skal du anmelde det til kommunen.

Med en anmeldelse kan du bevare retten til fremtidigt at genopdyrke et anmeldt areal, selv om arealets natur med tiden udvikler sig til at opfylde betingelserne for beskyttelse efter Naturbeskyttelsesloven.

Efter 1. juli 2017 er der ikke længere nogen tidsbegrænsning på retten til genopdyrkning.

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan anmelde arealer, der forud for anmeldelsen allerede er beskyttet efter Naturbeskyttelsesloven.

Hvis du ikke modtager en begrundet afvisning inden 4 uger efter, at kommunen har modtaget en korrekt udfyldt anmeldelse, har du ret til at genopdyrke arealet.

Husk at vedlægge kopi af markblokkort eller luftfoto med tydelig angivelse af arealet, når du sender din anmeldelse.

Du er altid velkommen at kontakte Norddjurs Kommune hvis du har spørgsmål til ordningen.

Du kan finde blanketterne samt information om reglerne på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside.

Kontakt

Landbrugsteamet