Miljøtilsyn på landbrug og virksomheder

Norddjurs Kommune fører tilsyn med autoværksteder, vognmænd og størstedelen af produktionsvirksomhederne og landbrugene i kommunen.

For nogle enkelte virksomheders vedkommende er det dog Miljøcenter Århus (Staten), der er tilsynsmyndighed. For plantebrug er det Plantedirektoratet, der fører tilsyn.

Det er miljøtilsynsbekendtgørelsen, der beskriver regelsættet for, hvor ofte der skal føres tilsyn, hvad tilsynsrapporten skal indeholde og reglerne for offentliggørelse af tilsynsoplysninger.

Tilsynet med virksomhederne og landbrugene skal sikre, at de ikke forurener, støjer og lugter mere, end de må.

Formålet er også at få en dialog med virksomhederne og landbrugene, så de får kvalificeret modspil og vejledning til at løse deres miljøproblemer mest hensigtsmæssigt.

Reglerne på området kan du finde i miljøbeskyttelsesloven og de tilhørende bekendtgørelser.

Tilsyn omfatter såvel fysiske  besøg på virksomhederne som gennemgang af rapporter, analyseresultater, gødningsregnskaber og anden dokumentation, der indsendes af virksomheden.

Gennem det aktive tilsyn får kommunen en god kontakt til virksomhederne og landbrugene og kan derved blive en naturlig samarbejdspartner for virksomheden ved f.eks. udvidelser, revision af tilladelser og indførelse af renere teknologi.

Tilsynsarbejdet tilrettelægges på forskellig vis, eksempelvis som totaltilsyn eller emneorienterede tilsyn.

Intervallet for tilsyn fastsættes ud fra erfaringer med virksomheden og dens påvirkning af omgivelserne.

Miljøtilsynet foregår ved uanmeldte og anmeldte besøg. Herudover føres akutte tilsyn i forbindelse med uheld og klager.

Der er også krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn på virksomheder og landbrug, som skal opdateres mindst hvert 4. år.

Det fremgår af bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, at godkendelses- og tilsynsmyndigheder skal opkræve brugerbetaling til dækning af omkostninger i forbindelse med godkendelse af og tilsyn med virksomhederne.

Der bliver derfor opkrævet brugerbetaling direkte efter det timeforbrug, som kommunen anvender på miljøtilsyn og miljøgodkendelser for virksomheder og landbrug, der er omfattet i henhold til bekendtgørelsens § 2.

Kommunen er forpligtet til hvert år at indberette omfanget og resultatet af tilsynet med virksomhederne til Miljøstyrelsen.

Indrapporteringen sker senest 1. april for det forudgående år.

For yderligere information om tilsyn - se Miljøstyrelsens hjemmeside.

I henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsen er der krav om, at miljømyndigheden senest 1. april hvert år afgiver forskellige oplysninger til Miljøstyrelsen om det forudgående års tilsyns- og godkendelsesarbejde.

Beretninger skal gøres tilgængelig for offentligheden.

Desuden er der af samme bekendtgørelse krav om, at den kommunale miljømyndighed hvert år gennemfører to tilsynskampagner og afrapporterer disse.

Oplysninger herom skal også gøres offentlig tilgængeligt. I Norddjurs Kommune er det indtil videre besluttet, at der hvert år laves en kampagne på virksomheder og en kampagne på landbrug.

Dette kan gøres anderledes, hvis man finder det relevant at lave fælleskampagner eller visse år kun målrette kampagnerne til enten virksomheder eller landbrug.

Kampagnerne blev først indført i 2015.

Tilsynsberetninger og kampagnerapporter kan fra 2017 ses på DMA (Digital Miljø Administration).

Såfremt du ønsker at se beretninger/rapporter fra før 2017, skal du tage kontakt til Norddjurs Kommune, Byg og Miljø.

I henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsen skal tilsynsrapporter for kommunens fysiske tilsyn på virksomheder og landbrug offentliggøres.

For store virksomheder (virksomheder, som er omfattet af Miljøstyrelsens liste over særligt godkendelsespligtige virksomheder) og landbrug (IED-landbrug) trådte reglen om offentliggørelse af tilsynsrapporter i kraft fra januar 2014.

Fra sommeren 2015 skulle alle virksomheder og landbrug uanset størrelsen have deres tilsynsrapporter offentliggjort efter hvert tilsyn.

Offentliggørelsen af tilsynsrapporter sker i Miljøstyrelsens digitale system dertil, som hedder Digital Miljø Administration (DMA).

Her kan man søge virksomheder og landbrug frem ved hjælp af forskellige søgemuligheder, så som kort, adresse, CVR, kommune m.m. 

Kontakt

Landbrugsteamet og virksomhedsteamet