Information langs vejen

Information langs vejene kan være oplagt, men man skal være opmærksom på at overholde retningslinjerne.

Ophængning af plakater

I Norddjurs Kommune skal der søges om tilladelse til at ophænge plakater i forbindelse med kultur- og foreningsarrangementer.

Læs om reglerne her

Der skal søges om tilladelse til opsætning af plakater til diverse arrangementer ved henvendelse til Vej og Ejendom på mail vejogejendom@norddjurs.dk.

Plakaterne må ikke være højere end 120 cm og ikke bredere end 60 cm (europlakatmål).

Du må tidligst ophænge plakater 14 dage før dit arrangement. Plakaterne skal ligeledes nedtages senest 3 dage efter arrangementet.

Plakaterne må kun ophænges indenfor tættere bebygget område (50 km zoner eller derunder).

Plakater må ikke ophænges uden for tættere bebygget område.

Plakater skal placeres, så de ikke er til gene for færdslen.

 • Du må ikke ophænge plakater i højspændingsmaster (1 0 kV og derover).

 • Du må ikke placere plakater på broer, skabe, herunder TV- og telefonskabe, transformatorkiosker samt standere for færdselsanvisninger.

 • Du må ikke placere plakater således at de er til gene for iagttagelse af stationære færdselsskilte og trafiksignaler eller på anden må til ulempe for færdslen.

 • Du må ikke placere plakater på lygtestandere i bymidten i Grenaa (Torvet og gågaderne).

 • Du må ikke placere plakatere inden for en afstand af 40 m fra gadekryds, gadeudmundinger eller jernbaneoverskæringer.

Plakatsøjler på Torvet og ved Søndergade i Grenaa kan benyttes til arrangementsplakater.

Du må ikke bore i masterne eller anvende andre metoder, som kan beskadige eller forurene masterne, for eksempel direkte opklæbning eller fastgørelse med søm eller ståltråd.

Ingen person eller noget værktøj (excl. målestok af isoleringsmateriale) må under ophængning eller nedtagning komme elledninger nærmere end 1,5 m.

Arrangementsplakater skal være opklæbet på pap eller masonitplader, som kun må opbindes på lygtestandere m.m.

Ansvaret for at bestemmelserne overholdes og for fjernelse af arrangementsplakaterne efter tilladelsens udløb påhviler ansøgeren, der endvidere har det fulde ansvar for eventuelle skader i forbindelse med plakatophængningen, både over for masteejeren, vejmyndigheden og tredjemand.

Norddjurs Kommune kan kræve, at plakater, der ikke opfylder bestemmelserne, bliver fjernet. Efterkommes påbuddet ikke, kan vejbestyrelsen for den pågældendes regning få plakaterne fjernet.

Er arrangementsplakaterne til ulempe for færdslen, kan vejbestyrelsen og politiet få dem fjernet for den pågældendes regning uden forudgående påbud.

Du skal sende din ansøgning til Vej og Ejendom på mail: vejogejendom@norddjurs.dk

Ansøgningen skal indeholde oplysning om:

 • Navn på arrangement og afholdelsesdato

 • Hvor mange plakater der ønskes opsat

 • I hvilke byer du/I gerne vil ophænge dem i.

Du finder retningslinjerne for valgplakater på www.vejsektoren.dk.

Søg på: valgplakater

Retningslinjerne kan også rekvireres ved Vej og Ejendom på mail vejogejendom@norddjurs.dk.

Der skal ikke søges om tilladelse til ophængning af valgplakater, forudsat at de ophænges i henhold til retningslinjerne for valgplakater.

Det er kommunens afdeling Vej og Ejendom som fører tilsyn med valgplakaterne.

Velkomstpyloner

I Norddjurs kommune er der mulighed for at benytte et reklamefelt på en velkomstpylon i forbindelse med arrangementer og udstillinger.

Velkomstpylonerne er placeret på et græsareal ved følgende vejkryds:
 • Trekanten/hovedlandevej 401
 • Hovedvejskrydset Århusvej/Ringvejen i Grenaa

Størrelsen på reklamefeltet er: 1,0 m x 0,85 m

Læs om reglerne her

Følgende må benytte reklamefeltet:

 • Norddjurs Kommune

 • Idræts- og kulturforeninger

 • Handelsstandsforeninger

 • Kulturinstitutioner

Du må opsætte oplysninger om arrangementer og udstillinger.

Du må ikke opsætte reklame for virksomheder.

Opsætningen skal overholde følgende:

 • Der må kun benyttes tal og bogstaver på plakaterne i reklamefeltet, der skal udføres så store og synlige, at trafikanterne let kan læse oplysningerne.

 • Ved ophængning over længere tid skal der holdes øje med, om materialet bliver falmet eller på anden måde trænger til udskiftning.

 • Opsætning kan ske 14 dage før afvikling af arrangementet, såfremt feltet ikke er optaget.

 • Plakaten skal fjernes senest dagen efter afvikling af det pågældende arrangement.

 • Alle udgifter i forbindelse med etableringen skal afholdes af de/den, der ønsker plakaten sat op.

 • De/den der ønsker plakaten, skal også stå for opsætning samt nedtagning.

Ordningen bliver administreret af Vej og Ejendom, Norddjurs Kommune.

Såfremt der er flere, der ønsker brug af reklamefeltet på samme tid, vil der blive taget stilling til, hvem der skal have tilladelsen.

Vej og Ejendom har dog ikke ansvaret for materialet, der er ophængt i skabet.

Såfremt gældende regler ikke bliver overholdt, eller der kommer berettigede klager over brug af reklamefeltet, vil man blive anmodet om at fjerne sit skilt, eller det vil blive fjernet ved kommunens foranstaltning for de/den pågældendes regning.

Ønsker du at benytte velkomstpylonerne kan du kontakte Vej og Ejendom på vejogejendom@norddjurs.dk.

Hvilke love tager vi udgangspunkt i?

Lov om offentlige veje § 102, stk. 1, punkt 1 og stk. 2 samt § 103.

Lov om private fællesveje § 49, færdselslovens § 99 og naturbeskyttelseslovens § 21.

 

Kontakt

Vej og Ejendom