Søg midler fra Arbejdsmarkedsudvalgets pulje

Beskrivelse af Arbejdsmarkedsudvalgets pulje

Ved udgangen af juni 2024 resterer der 173.360 kr. i puljen for kalenderåret 2024.


Beskæftigelsesfremmende initiativer med sigte på at bringe borgere tættere på arbejdsmarkedet samt eventuelt andre projekter i overensstemmelse med de gældende, vedtagne politiske prioriteringer på udvalgets område.

Iværksættere og virksomheder skal have dansk CVR-nr., der er registreret med adresse i Norddjurs Kommune.

Derudover skal ansøgere have afsat ressourcer til at gennemføre projektet efter puljens formål og den projektplan, som ansøger har udarbejdet for gennemførelse af projektet.

Eksterne parter kan søge midler fra Arbejdsmarkedsudvalgets pulje via ansøgningsskemaet på denne side. Bevillinger behandles på udvalgsmøder 2 gange årligt i henholdsvis juni og oktober.

Forvaltningen indhenter Norddjurs Beskæftigelsesråds vurdering, af en forespørgsel på finansiering, af et givet initiativ forud for behandling i Arbejdsmarkedsudvalget.

 1. Beskrivelse af projekt/initiativ

 2. Varighed

 3. Omfang - herunder antal deltagere og samarbejdspartnere

 4. Forventet effekt og hvordan effekten opgøres

 5. Specificeret budget

 6. Andre steder, der er ansøgt

 7. Ved tidligere opnået tilskud til tilsvarende projekt/indsats skal angives seneste beløb samt årstal

 8. Evaluering til udvalget efter afslutning og evt. løbende

Rammer for udmøntning af støtte fra Arbejdsmarkedsudvalgets pulje

Dato: 4. april 2022
Reference: Fællessekretariatet/EA
Journalnummer: 20/8989

Nærværende notat beskriver rammerne for udmøntning af støtte fra Arbejdsmarkedsudvalgets pulje. Rammerne er forankret i beslutninger i Norddjurs Kommunes Kommunalbestyrelse og i lovgivningen. 

Baggrund for Arbejdsmarkedsudvalgets pulje

Arbejdsmarkedsudvalgets pulje blev udskilt fra Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets pulje, da dette udvalg blev opdelt i et Arbejdsmarkedsudvalg og et Erhvervsudvalg i forbindelse med konstitueringen efter valget i 2021. Arbejdsmarkedsudvalgets pulje udgør i 2022 0,25 mio. kr.

Udvalgets pulje kan benyttes til at støtte interne eller eksterne initiativer indenfor arbejdsmarkedsområdet i respekt af eksisterende udbud og indgåede aftaler på området.

Politiske rammer besluttet af Kommunalbestyrelsen

Udmøntning af støtte fra Arbejdsmarkedsudvalgets pulje skal ske i overensstemmelse med de gældende, vedtagne politiske prioriteringer på udvalgets område - herunder politik, strategier og budgetaftaler - samt Norddjurs Kommunes Vision og Plan- og udviklingsstrategi.

Øvrige rammer for udmøntning af støtte

Der kan ydes støtte til formål, kommunen selv har hjemmel i lovgivningen til at varetage; herunder kommunalfuldmagten og uskrevne retsgrundsætninger. Støtte skal udmøntes i respekt af eksisterende udbud og indgåede aftaler på området.

Kommunen kan indenfor visse grænser støtte det lokale erhvervsliv i form af information og markedsføring; dog må det ikke have karakter af driftstilskud eller vedligehold. Ligeledes kan der ikke ydes tilskud til kørsel og andre transportudgifter i forbindelse med projekter.

Kommunens erhvervsfremmeaktiviteter skal være bredt tilgængelige for virksomhederne. De skal kunne benyttes af alle virksomheder i kommunen, som har en potentiel interesse heri. Aktiviteterne kan dog målrettes særlige grupper/brancher, men det er afgørende, at ingen virksomhed indenfor gruppen/branchen er afskåret fra at drage nytte af den. 

For at kunne modtage tilskud skal følgende krav være opfyldt

Iværksættere og virksomheder skal have dansk CVR-nr., der er registreret med adresse i Norddjurs Kommune. Derudover skal ansøgere have afsat ressourcer til at gennemføre projektet efter puljens formål og den projektplan, som ansøger har udarbejdet for gennemførelse af projektet.

Praktisk omkring ansøgning til udvalget

Arbejdsmarkedsudvalgets pulje kan fx finansiere aktiviteter, der påtænkes iværksat indenfor Partnerskabsaftalen med afsæt i FN’s Verdensmål.

Eksterne parter kan søge midler fra Arbejdsmarkedsudvalgets pulje via et ansøgningsskema, som findes på Norddjurs Kommunes hjemmeside. Bevillinger behandles på udvalgsmøder 2 gange årligt i henholdsvis juni og oktober.

Krav til ansøgning fremgår af ansøgningsskemaet

 1. Beskrivelse af projekt/initiativ
 2. Varighed
 3. Omfang - herunder antal deltagere og samarbejdspartnere
 4. Forventet effekt og hvordan effekten opgøres
 5. Specificeret budget
 6. Andre steder, der er ansøgt
 7. Ved tilbagevendende begivenhed beskrives tidligere års omfang og finansiering
 8. Evaluering til udvalget efter afslutning og evt. løbende

Forvaltningen indhenter Norddjurs Beskæftigelsesråds vurdering af en forespørgsel på finansiering af et givet initiativ forud for behandling i Arbejdsmarkedsudvalget.

Søg her

OBS: Du ikke kan stoppe undervejs i indtastningen og senere indtaste videre, så hav informationer og evt. bilag klar, når du begynder indtastningen.

Har du yderligere spørgsmål så kontakt: