Søg midler fra Erhvervsudvalgets pulje

Læs mere herunder:

  • Politiske rammer besluttet af kommunalbestyrelsen

Udmøntning af støtte fra erhvervsudvalgets pulje skal ske i overensstemmelse med de gældende politiske prioriteringer på udvalgets område samt Norddjurs Kommunes Vision og Plan- og udviklingsstrategi.

Jf. kommunalbestyrelsens beslutninger på erhvervsområdet - herunder politik, strategier og budgetaftaler - skal erhvervsudvalgets pulje udmøntes, så midlerne bidrager til at understøtte Norddjurs Kommunes erhvervsmæssige styrkeområder og potentialer.

Der er øremærket 0,150 mio. kr. årligt af puljemidlerne til det erhvervsmæssige styrkeområde fødevarer.Initiativer, der støttes af puljemidler, skal have fokus på dokumenteret vækstpotentiale inden for brancher med gode beskæftigelsesmuligheder.

Endvidere kan puljen understøtte aktiviteter, der medvirker til, at arbejdsstyrken i Norddjurs har kompetencer, der matcher virksomhedernes behov. Ansøgninger til puljen på 0,200 mio. kr. og derover og/eller større projekter af strategisk karakter skal endvidere behandles i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

  • Øvrige rammer for udmøntning af støtte

Der kan ydes støtte til formål, som kommunen selv har hjemmel i lovgivningen til at varetage; herunder i kommunalfuldmagten og uskrevne retsgrundsætninger.

Støtte skal udmøntes i respekt af eksisterende udbud og indgåede aftaler på området. Kommunen kan indenfor visse grænser støtte det lokale erhvervsliv i form af information og markedsføring, dog må det ikke have karakter af driftstilskud eller vedligehold. Ligeledes kan der ikke ydes tilskud til kørsel og andre transportudgifter i forbindelse med projekter.

Kommunens erhvervsfremmeaktiviteter skal være bredt tilgængelige for virksomhederne. De skal kunne benyttes af alle virksomheder i kommunen, som har en potentiel interesse heri.

Aktiviteterne kan dog målrettes særlige grupper/brancher, men det er afgørende, at ingen virksomhed indenfor gruppen/branchen er afskåret fra at drage nytte af den.

Iværksættere og virksomheder skal have dansk CVR-nr., der er registreret med adresse i Norddjurs Kommune.

Derudover skal ansøgere have afsat ressourcer til at gennemføre projektet efter puljens formål og den projektplan, som ansøger har udarbejdet for gennemførelse af projektet.

Eksterne parter kan søge midler fra Erhvervsudvalgets pulje via ansøgningsskemaet på denne side.

Ansøgninger behandles fire gange årligt - på udvalgsmødet i april med ansøgningsfrist 5. marts, på udvalgsmøde i juni med ansøgningsfrist 5. maj, på udvalgsmøde i oktober med ansøgningsfrist 5. september samt på udvalgsmødet i januar med ansøgningsfrist 5. december.

Erhvervsudvalget vil derudover til enhver tid kunne iværksætte initiativer.

 

  1. Beskrivelse af projekt/initiativ

  2. Varighed

  3. Omfang - herunder antal deltagere og samarbejdspartnere

  4. Forventet effekt og hvordan effekten opgøres

  5. Specificeret budget

  6. Andre steder, der er ansøgt

  7. Ved tidligere opnået tilskud til tilsvarende projekt/indsats skal angives seneste beløb samt årstal

  8. Evaluering til udvalget efter afslutning og evt. løbende

Søg her

OBS: Du ikke kan stoppe undervejs i indtastningen og senere indtaste videre, så hav informationer og evt. bilag klar, når du begynder indtastningen. 

Har du yderligere spørgsmål så kontakt: