Søg midler fra Erhvervsudvalgets pulje

Beskrivelse af Erhvervsudvalgets pulje

Initiativer, der støttes af puljemidler, skal have fokus på dokumenteret vækstpotentiale inden for brancher med gode beskæftigelsesmuligheder.

Endvidere kan puljen understøtte aktiviteter, der medvirker til, at arbejdsstyrken i Norddjurs har kompetencer, der matcher virksomhedernes behov.

Kommunen kan indenfor visse grænser støtte det lokale erhvervsliv i form af information og markedsføring, dog må det ikke have karakter af driftstilskud eller vedligehold. Ligeledes kan der ikke ydes tilskud til kørsel og andre transportudgifter i forbindelse med projekter.

Projekter skal være bredt tilgængelige

Kommunens erhvervsfremmeaktiviteter skal være bredt tilgængelige for virksomhederne. De skal kunne benyttes af alle virksomheder i kommunen, som har en potentiel interesse heri.

Aktiviteterne kan dog målrettes særlige grupper/brancher, men det er afgørende, at ingen virksomhed indenfor gruppen/branchen er afskåret fra at drage nytte af den.

Der er øremærket 0,150 mio. kr. årligt af puljemidlerne til det erhvervsmæssige styrkeområde fødevarer.

Al støtte udmøntes i respekt af eksisterende udbud og indgåede aftaler på området, og ydes til formål, som kommunen selv har hjemmel i lovgivningen til at varetage; herunder i kommunalfuldmagten og uskrevne retsgrundsætninger.

En politisk beslutning

Erhvervsudvalget træffer beslutning om, hvorvidt hver enkelt ansøgning imødekommes.

Udmøntning af støtte fra Erhvervsudvalgets pulje sker i overensstemmelse med de gældende politiske prioriteringer på udvalgets område, de politiske rammer besluttet af Kommunalbestyrelsen samt Norddjurs Kommunes Vision og Plan- og udviklingsstrategi, så midlerne bidrager til at understøtte Norddjurs Kommunes erhvervsmæssige styrkeområder og potentialer.

Iværksættere og virksomheder skal have dansk CVR-nr., der er registreret med adresse i Norddjurs Kommune.

Derudover skal ansøgere have afsat ressourcer til at gennemføre projektet efter puljens formål og den projektplan, som ansøger har udarbejdet for gennemførelse af projektet.

Eksterne parter kan søge midler fra Erhvervsudvalgets pulje via ansøgningsskemaet på denne side.

Ansøgninger behandles fire gange årligt - på udvalgsmødet i april med ansøgningsfrist 5. marts, på udvalgsmøde i juni med ansøgningsfrist 5. maj, på udvalgsmøde i oktober med ansøgningsfrist 5. september samt på udvalgsmødet i januar med ansøgningsfrist 5. december.

Erhvervsudvalget vil derudover til enhver tid kunne iværksætte initiativer.

Ansøgninger til puljen på 0,200 mio. kr. og derover og/eller større projekter af strategisk karakter skal endvidere behandles i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

 1. Beskrivelse af projekt/initiativ

 2. Varighed

 3. Omfang - herunder antal deltagere og samarbejdspartnere

 4. Forventet effekt og hvordan effekten opgøres

 5. Specificeret budget

 6. Andre steder, der er ansøgt

 7. Ved tidligere opnået tilskud til tilsvarende projekt/indsats skal angives seneste beløb samt årstal

 8. Evaluering til udvalget efter afslutning og evt. løbende

Rammer for udmøntning af støtte fra erhvervsudvalgets pulje

Dato: 29. marts 2022

Reference: Fællessekretariatet/EA

Journalnummer: 20/8989

Nærværende notat beskriver rammerne for udmøntning af støtte fra erhvervsudvalgets pulje. Rammerne er forankret i beslutninger i Norddjurs Kommunes kommunalbestyrelse og i lovgivningen. 

Baggrund for erhvervsudvalgets pulje

Erhvervsudvalgets pulje blev udskilt fra erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets pulje, da dette udvalg blev opdelt i et arbejdsmarkedsudvalg og et erhvervsudvalg i forbindelse med konstitueringen efter valget i 2021. Erhvervsudvalgets pulje udgør i 2022 1,86 mio. kr.

Udvalgets pulje kan benyttes til at støtte interne eller eksterne initiativer indenfor erhvervsområdet i respekt af eksisterende udbud og indgåede aftaler på området.

Støtte til erhvervsforeninger

Ved årets begyndelse tildeles erhvervsforeningerne i Norddjurs Kommune nedenstående beløb:

Økonomisk støtte tildelt erhvervsforeningerne i Norddjurs Kommune ved årets begyndelse

Auning Handel & Erhverv

0,026 mio. kr.

ErhvervAnholt

0,023 mio. kr.

Business Djursland

0,107 mio. kr.

Erhverv Grenaa

0,068 mio. kr.

Handel Grenaa

0,095 mio. kr.

Norddjurs Erhvervsnet

0,050 mio. kr.

I alt

0,369 mio. kr.

Beløbenes størrelse er fastsat ud fra foreningernes størrelse, således at hvert medlem udløser 1.000 kr. Beløbsstørrelserne fastsættes hvert år umiddelbart inden udbetaling, og der gives 1.000 kr. pr. medlem.

Pengene udgør støtte til initiativer og aktiviteter, som er i overensstemmelse med de politiske prioriteringer nævnt nedenfor og overholder lovgivningen på området; herunder udgifter til julebelysning, tilbagevendende arrangementer og andre mindre erhvervsrelaterede aktiviteter.

Når de nævnte beløb er tildelt foreningerne, udgør erhvervsudvalgets pulje i 2022 1,491 mio. kr.

Politiske rammer besluttet af kommunalbestyrelsen

Udmøntning af støtte fra erhvervsudvalgets pulje skal ske i overensstemmelse med de gældende politiske prioriteringer på udvalgets område samt Norddjurs Kommunes Vision og Plan- og udviklingsstrategi.

 Jf. kommunalbestyrelsens beslutninger på erhvervsområdet - herunder politik, strategier og budgetaftaler - skal erhvervsudvalgets pulje udmøntes, så midlerne bidrager til at understøtte Norddjurs Kommunes erhvervsmæssige styrkeområder og potentialer. Der er øremærket 0,150 mio. kr. årligt af puljemidlerne til det erhvervsmæssige styrkeområde fødevarer.

Initiativer, der støttes af puljemidler, skal have fokus på dokumenteret vækstpotentiale inden for brancher med gode beskæftigelsesmuligheder. Endvidere kan puljen understøtte aktiviteter, der medvirker til, at arbejdsstyrken i Norddjurs har kompetencer, der matcher virksomhedernes behov.

Ansøgninger til puljen på 0,200 mio. kr. og derover og/eller større projekter af strategisk karakter skal endvidere behandles i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Øvrige rammer for udmøntning af støtte

Der kan ydes støtte til formål, som kommunen selv har hjemmel i lovgivningen til at varetage; herunder i kommunalfuldmagten og uskrevne retsgrundsætninger. Støtte skal udmøntes i respekt af eksisterende udbud og indgåede aftaler på området.

Kommunen kan indenfor visse grænser støtte det lokale erhvervsliv i form af information og markedsføring, dog må det ikke have karakter af driftstilskud eller vedligehold. Ligeledes kan der ikke ydes tilskud til kørsel og andre transportudgifter i forbindelse med projekter.

Kommunens erhvervsfremmeaktiviteter skal være bredt tilgængelige for virksomhederne. De skal kunne benyttes af alle virksomheder i kommunen, som har en potentiel interesse heri. Aktiviteterne kan dog målrettes særlige grupper/brancher, men det er afgørende, at ingen virksomhed indenfor gruppen/branchen er afskåret fra at drage nytte af den.

For at kunne modtage tilskud skal følgende krav være opfyldt

Iværksættere og virksomheder skal have dansk CVR-nr., der er registreret med adresse i Norddjurs Kommune. Derudover skal ansøgere have afsat ressourcer til at gennemføre projektet efter puljens formål og den projektplan, som ansøger har udarbejdet for gennemførelse af projektet.

Praktisk omkring ansøgning til udvalget

Eksterne parter kan søge midler fra erhvervsudvalgets pulje via et ansøgningsskema, som findes på Norddjurs Kommunes hjemmeside. Ansøgninger behandles fire gange årligt - på udvalgsmødet i april med ansøgningsfrist 5. marts, på udvalgsmøde i juni med ansøgningsfrist 5. maj, på udvalgsmøde i oktober med ansøgningsfrist 5. september samt på udvalgsmødet i januar med ansøgningsfrist 5. december. Erhvervsudvalget vil derudover til enhver tid kunne iværksætte initiativer. Krav til ansøgning fremgår af ansøgningsskemaet:

 1. Beskrivelse af projekt/initiativ
 2. Varighed
 3. Omfang - herunder antal deltagere og samarbejdspartnere
 4. Forventet effekt og hvordan effekten opgøres
 5. Specificeret budget
 6. Andre steder, der er ansøgt
 7. Ved tilbagevendende begivenhed beskrives tidligere års omfang og finansiering
 8. Evaluering til udvalget efter afslutning og evt. løbende

Hvis der er udfordringer med at udfylde ansøgningsskemaet, kan forvaltningen tilbyde hjælp.

Søg her

OBS: Du ikke kan stoppe undervejs i indtastningen og senere indtaste videre, så hav informationer og evt. bilag klar, når du begynder indtastningen. 

Har du yderligere spørgsmål så kontakt: