Sygemelding og forebyggelse

Fastholdelsesteamet hjælper med at afdække muligheder, indsatser og støtteordninger, hvis din virksomheder vil forebygge sygemeldinger eller fastholde en sygemeldt medarbejder.

Der er god økonomi i at arbejde med sygefravær. Virksomheder, der arbejder aktivt for, at sygemeldte medarbejdere bevarer tilknytningen til arbejdspladsen, fastholder værdifulde kompetencer og erfaringer. Det gælder også, når virksomheden arbejder for at forebygge sygemeldinger.

 

En tidlig og tilpasset indsats

Ved henvendelse kan vi hurtigt igangsætte en tilpasset og tidlig indsats for sygemeldte medarbejdere, så en langtidssygemelding forhåbentlig kan undgås. Fastholdelsesteamet kan bevilge personlig assistance, arbejdsrelaterede hjælpemidler, arbejdspladsindretning, mentorer og andre støtteordninger. 


Udsendelse af partshøringer fra sygedagpengekontoret

Kommunedata (KMD) har i flere sager for selvstændigt erhvervsdrivende samt virksomheder, konstateret fejl i bevillingsgrundlaget af sygedagpenge helt tilbage fra 2020. KMD har derfor automatisk udsendt partshøringsbreve.

Ved gennemgang af enkeltsager, har det vist sig, at der kan være fejl i partshøringen. Det er derfor vigtigt at du svarer på den udsendte partshøring, gerne på mailadressen sygedagpengeteam@norddjurs.dk

Vi behandler de indsendte partshøringen hurtigst muligt, og beklager hvis disse har givet anledning til bekymringer.

Støttemuligheder - sygemeldte medarbejdere

Her er nogle af de muligheder, der er for støtte:

  • Delvis sygemelding bruges til medarbejder, som i en periode er delvist fraværende fra arbejdet grundet behandlinger, eller som på grund af sygdom kun kan klare dele af sit normale arbejde.
  • Delvis raskmelding bruges til medarbejdere, som efter længere tids sygdom er ved at vende tilbage til arbejde, men som har behov for at begynde på nedsat tid og herefter trappe op i tid. 

Fast track handler om tidlig opfølgning ved en sygemelding, som tyder på at blive langvarig.

Hvis du har en sygemeldt medarbejder, som forventes at være sygemeldt i mere end 8 uger, kan du som arbejdsgiver anmode jobcentret om hjælp tidligt i forløbet. 

Ofte har du og din medarbejder tidligt en fornemmelse af, om der er risiko for et længere sygeforløb. Her står kommunen klar med støtte, råd og vejledning om redskaber, der kan tages i brug og afhjælpe en svær situation. Fast Track service sætter gang i opfølgningen med relevant støtte mange uger tidligere end ved normal sygemelding. På den måde mindsker vi både de økonomiske og menneskelige omkostninger, som der ellers er ved længerevarende sygdom.

Kontakt Birthe Bech Nielsen fra Sygedagpengeteamet for at høre nærmere.

Hendes kontaktoplysninger er
mail: bmbn@norddjurs.dk
telefon: 2945 5239

 

Hvis en medarbejder forventer at være sygemeldt i mere end 8 uger, kan vedkommende bede om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. 

En fastholdelsesplan udarbejdes i samarbejde mellem den sygemeldte medarbejder og arbejdspladsen.

Planen fokuserer typisk på redskaber, opgaver og arbejdstid. Planen kan fx beskrive, hvordan medarbejderen i en periode varetager jobfunktioner, som er mindre belastende.

I jobcenteret hjælper vi gerne med at lave en fastholdelsesplan - eventuelt i forbindelse med en rundbordssamtale. 

Vi kan yde tilskud til arbejdsredskaber og mindre tilretninger af arbejdspladsen, sådan at medarbejderen kompenseres for evt. begrænsning. Medarbejderens begrænsning kan være af både fysisk, psykisk eller social karakter. 

Jobcentret kan hjælpe med reglerne omkring mentorordningen, fx hvornår en mentor kan tildeles samt mere præcist om, hvorvidt det er muligt at få en ekstern mentor eller en medarbejder, som kan frikøbes til opgaven.

Aftalen giver mulighed for dagpengerefusion til virksomheden fra medarbejderens første fraværsdag.

Det kan være med til at skabe tryghed for arbejdsgiver og medarbejder, når en medarbejder har forhøjet risiko for fraværsdage på grund af sygdom, indlæggelse eller behov for behandling. 

§56 er for ansatte medarbejdere. §58 gælder for selvstændige. 

I samtalen deltager eksempelvis en tillidsrepræsentant, en konsulent fra fagforening, en konsulent fra jobcentret, en arbejdsgiver og egen læge. 

Alle kan tage initiativ til en rundbordssamtale. Det foregår ofte sådan, at medarbejderen med egne ord beskriver sin situation, hvorefter der på baggrund af fagpersonernes uddybende spørgsmål og forslag lægges en konkret handlingsplan for medarbejderens fremtidige arbejdssituation.

Rundbordssamtaler er frivillige og underlagt tavshedspligt. 

Samtalen skal handle om, hvordan og hvornår medarbejderen kan vende tilbage til arbejdet og have fokus på, hvad virksomheden kan gøre.

Arbejdsgivere må ikke spørge til diagnosen, men gerne til sygdommens konsekvenser for arbejdet.

Sygefraværssamtalen giver virksomheden mulighed for at støtte en sygemeldt medarbejder og tilrettelægge arbejdet, så den sygemeldte hurtigst muligt kan vende tilbage til arbejdet.

Kontakt jobcentret, hvis du ønsker mere information om virksomhedens 4 ugers sygefraværssamtale. 

Jobcentret skal følge op på medarbejderes sygdom, og som minimum kontakte virksomheden i forbindelse med jobcentrets første samtale med den sygemeldte medarbejder. Samtalen holdes senest 8 uger efter første fraværsdag. Formålet er at vurdere, om medarbejderen helt eller gradvist kan vende tilbage til arbejdet.
 
Hvis medarbejderen hverken helt eller delvist kan vende tilbage til jobbet, vurderer jobcentret om medarbejderen kan deltage i et aktivt tilbud med henblik på at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet. Tilbuddet kan eksempelvis bestå af vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik eller job med løntilskud. Medarbejderen har pligt til at deltage i et tilbud, hvis det kan forenes med medarbejderens helbredstilstand og behandlingsforløb. 

Har du yderligere spørgsmål så kontakt:

Norddjurs Kommune