Sygemelding og forebyggelse

Fastholdelsesteamet hjælper med at afdække muligheder, indsatser og støtteordninger, hvis din virksomheder vil forebygge sygemeldinger eller fastholde en sygemeldt medarbejder.

Der er god økonomi i at arbejde med sygefravær. Virksomheder, der arbejder aktivt for, at sygemeldte medarbejdere bevarer tilknytningen til arbejdspladsen, fastholder værdifulde kompetencer og erfaringer. Det gælder også, når virksomheden arbejder for at forebygge sygemeldinger.

En tidlig og tilpasset indsats

Ved henvendelse kan vi hurtigt igangsætte en tilpasset og tidlig indsats for sygemeldte medarbejdere, så en langtidssygemelding forhåbentlig kan undgås.

Fastholdelsesteamet kan bevilge personlig assistance, arbejdsrelaterede hjælpemidler, arbejdspladsindretning, mentorer og andre støtteordninger.

Støttemuligheder - sygemeldte medarbejdere

Her er nogle af de muligheder, der er for støtte:

Har en medarbejder øget fravær på grund af længerevarende sygdom eller deltagelse i behandling, kan jobcentret hjælpe med arbejdsfastholdelse i form af delvis syge- eller raskmelding.

 • Delvis sygemelding bruges til medarbejder, som i en periode er delvist fraværende fra arbejdet grundet behandlinger, eller som på grund af sygdom kun kan klare dele af sit normale arbejde.

 • Delvis raskmelding bruges til medarbejdere, som efter længere tids sygdom er ved at vende tilbage til arbejde, men som har behov for at begynde på nedsat tid og herefter trappe op i tid.

Fast track handler om tidlig opfølgning ved en sygemelding, som tyder på at blive langvarig.

Hvis du har en sygemeldt medarbejder, som forventes at være sygemeldt i mere end 8 uger, kan du som arbejdsgiver anmode jobcentret om hjælp tidligt i forløbet. 

Ofte har du og din medarbejder tidligt en fornemmelse af, om der er risiko for et længere sygeforløb. Her står kommunen klar med støtte, råd og vejledning om redskaber, der kan tages i brug og afhjælpe en svær situation. 

Fast Track service sætter gang i opfølgningen med relevant støtte mange uger tidligere end ved normal sygemelding. På den måde mindsker vi både de økonomiske og menneskelige omkostninger, som der ellers er ved længerevarende sygdom.

Kontakt Birthe Bech Nielsen fra Sygedagpengeteamet for at høre nærmere.

Hendes kontaktoplysninger er:

Mail: bmbn@norddjurs.dk
Telefon: 29 45 52 39

 

En fastholdelsesplan har som mål, at medarbejderen vender hurtigere tilbage til jobbet end ellers.

Hvis en medarbejder forventer at være sygemeldt i mere end 8 uger, kan vedkommende bede om at få udarbejdet en fastholdelsesplan.

En fastholdelsesplan udarbejdes i samarbejde mellem den sygemeldte medarbejder og arbejdspladsen.

Planen fokuserer typisk på redskaber, opgaver og arbejdstid. Planen kan fx beskrive, hvordan medarbejderen i en periode varetager jobfunktioner, som er mindre belastende.

I jobcenteret hjælper vi gerne med at lave en fastholdelsesplan - eventuelt i forbindelse med en rundbordssamtale.

Jobcentret kan give tilskud til hjælpemidler, arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning for medarbejdere med funktionsnedsættelser.

Tilskuddet kan være til undervisningsmateriale, værktøj, mindre arbejdsmaskiner til personlig brug, sænkning af gulve, installation af ramper eller kortvarige kurser i forbindelse med arbejdet.

Arbejdsredskaberne eller arbejdspladsindretningen skal være af afgørende betydning for, at personen med funktionsnedsættelse kan varetage arbejdet i virksomheden.

For at du som virksomhed kan ansøge om hjælpemiddel, skal du have fuldmagt fra din medarbejder.

Jobcentret kan bevilge:

 • Arbejdsredskaber
 • Arbejdspladsindretning

 • Lønmodtagere ansat i ordinært job
 • Selvstændige
 • Fleksjobansatte
 • Førtidspensionister ansat i job med løntilskud (tidligere skånejob)
 • Ledige, der deltager i vejledning og opkvalificering
 • Ledige, der deltager i virksomhedspraktik eller i job med løntilskud

Personer i tilbud efter integrationsloven kan bevilges hjælpemidler efter integrationslovens § 24a.

Hjælpemidler efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) bevilges til de konkrete arbejdsopgaver i det konkrete job. Såfremt man har behov for hjælpemidlet i ethvert erhverv, bevilges det i stedet efter Serviceloven.

For at jobcentret kan bevilge hjælpemidler, er det en betingelse at: 

 • Arbejdsredskabet ikke er sædvanligt forekommende på den pågældende arbejdsplads/branche og i den konkrete arbejdsfunktion
 • Hjælpemidlet er af afgørende betydning for, at personen kan deltage i tilbuddet eller fastholde ordinær beskæftigelse eller selvstændig virksomhed. 
 • Hjælpemidlet kompenserer for personens begrænsning i arbejdsevnen.
 • Hjælpemidlet kan bevilges enten som udlån eller som tilskud til virksomheden.

 • Kontakt din sagsbehandler eller en nøgleperson i jobcentret i din bopælskommune, hvis du mener, et hjælpemiddel er relevant for dig.
 • Du kan finde en liste over nøglepersoner i landets jobcentre på specialfunktionens hjemmeside: www.bmhandicap.dk 
 • Jobcenteret sørger for at indhente den nødvendige dokumentation og de vurderinger, der skal til for at finde det rette hjælpemiddel.
 • Arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning kan først bevilges, når der er et konkret job eller tilbud at tage udgangspunkt i.

Jobcenteret kan yde tilskud til personlig assistance til ledige, lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, der på grund af en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for særlig personlig bistand for at kunne varetage deres job. Jobcenteret kan yde tilskud til en personlig assistent i op til 20 timer pr. uge for personer, der er beskæftiget 37 timer om ugen.

Der kan ikke ydes tilskud til personlig assistance, hvis erhvervet er uforeneligt med funktionsnedsættelsen. Det afgørende er, om der fortsat er et betydeligt selvstændigt indhold i arbejdet, når der ses bort fra den personlige assistents arbejde.

Den personlige assistents opgaver kan fx være:

 • Praktisk bistand til specifikke løft, sekretær- eller chaufførbistand og korrekturlæsning
 • Tegnsprogstolkning
 • hjælp med at skabe struktur og overblik samt kvalitetssikring af opgaver

Der kan bevilges personlig assistance til følgende grupper:

 • Ordinært ansatte
 • Seniorjobbere
 • Selvstændige
 • Fleksjobbere
 • Personer i løntilskud
 • Personer i virksomhedspraktik

EKSEMPLER PÅ BEVILLING AF PERSONLIG ASSISTANCE TIL ERHVERV

PER er blikkenslager og ordblind. Han får personlig assistance til at udfylde arbejdssedler og til at renskrive det, som han har indtalt på sin diktafon.

ASHIL er gangbesværet og pædagog. Han får personlig assistance til bestemte fysisk belastende aktiviteter med børnene.

En mentor sørger for introduktion og oplæring samt hjælper med at overkomme barrierer, der gør det vanskeligt for medarbejderen at fastholde eller få et job.

Jobcentret kan hjælpe med reglerne omkring mentorordningen, fx hvornår en mentor kan tildeles samt mere præcist om, hvorvidt det er muligt at få en ekstern mentor eller en medarbejder, som kan frikøbes til opgaven.

En §56/§58 aftale giver mulighed for at få sygedagpengerefusion allerede fra en medarbejders 1. sygefraværsdag.

Aftalen giver mulighed for dagpengerefusion til virksomheden fra medarbejderens første fraværsdag.

Det kan være med til at skabe tryghed for arbejdsgiver og medarbejder, når en medarbejder har forhøjet risiko for fraværsdage på grund af sygdom, indlæggelse eller behov for behandling.

§56 er for ansatte medarbejdere. §58 gælder for selvstændige.

Rundbordssamtaler har til formål så tidligt som muligt at afdække en medarbejders udfordringer i forhold til den konkrete arbejdssituation.

I samtalen deltager eksempelvis en tillidsrepræsentant, en konsulent fra fagforening, en konsulent fra jobcentret, en arbejdsgiver og egen læge.

Alle kan tage initiativ til en rundbordssamtale. Det foregår ofte sådan, at medarbejderen med egne ord beskriver sin situation, hvorefter der på baggrund af fagpersonernes uddybende spørgsmål og forslag lægges en konkret handlingsplan for medarbejderens fremtidige arbejdssituation.

Rundbordssamtaler er frivillige og underlagt tavshedspligt. 

Virksomheder skal indkalde sygemeldte medarbejdere til sygefraværssamtale senest 4 uger fra første sygedag.

Samtalen skal handle om, hvordan og hvornår medarbejderen kan vende tilbage til arbejdet og have fokus på, hvad virksomheden kan gøre.

Arbejdsgivere må ikke spørge til diagnosen, men gerne til sygdommens konsekvenser for arbejdet.

Sygefraværssamtalen giver virksomheden mulighed for at støtte en sygemeldt medarbejder og tilrettelægge arbejdet, så den sygemeldte hurtigst muligt kan vende tilbage til arbejdet.

Kontakt jobcentret, hvis du ønsker mere information om virksomhedens 4 ugers sygefraværssamtale.

Jobcentret afholder opfølgningssamtale med sygemeldte medarbejdere.

Formålet med jobcentrets opfølgning og tilbud er at sikre, at den sygemeldte vedligeholder mest mulig arbejdsevne og hurtigere bliver i stand til at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Jobcentret skal følge op på medarbejderes sygdom, og som minimum kontakte virksomheden i forbindelse med jobcentrets første samtale med den sygemeldte medarbejder.

Samtalen holdes senest 8 uger efter første fraværsdag. Formålet er at vurdere, om medarbejderen helt eller gradvist kan vende tilbage til arbejdet.
 
Hvis medarbejderen hverken helt eller delvist kan vende tilbage til jobbet, vurderer jobcentret om medarbejderen kan deltage i et aktivt tilbud med henblik på at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Tilbuddet kan eksempelvis bestå af vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik eller job med løntilskud. Medarbejderen har pligt til at deltage i et tilbud, hvis det kan forenes med medarbejderens helbredstilstand og behandlingsforløb.

Har du yderligere spørgsmål så kontakt:

Norddjurs Kommune

Udsendelse af partshøringer fra sygedagpengekontoret

Kommunedata (KMD) har i flere sager for selvstændigt erhvervsdrivende samt virksomheder, konstateret fejl i bevillingsgrundlaget af sygedagpenge helt tilbage fra 2020. KMD har derfor automatisk udsendt partshøringsbreve.

Ved gennemgang af enkeltsager, har det vist sig, at der kan være fejl i partshøringen. Det er derfor vigtigt at du svarer på den udsendte partshøring, gerne på mailadressen sygedagpengeteam@norddjurs.dk

Vi behandler de indsendte partshøringen hurtigst muligt, og beklager hvis disse har givet anledning til bekymringer.