Aktindsigt

Du kan søge om aktindsigt hos Norddjurs Kommune, hvis du ønsker at få adgang til dokumenter eller oplysninger, der indgår i kommunens administrative sagsbehandling. 

Du kan som udgangspunkt få aktindsigt i alle slags dokumenter, dvs. ikke blot skriftlige dokumenter som for eksempel breve og e-mails, men også fotografier, billeder, kort mv. 

Offentlighedsloven indeholder reglerne om de oplysninger, som offentligheden kan få aktindsigt i. Loven indeholder også en række undtagelser om oplysninger, som der ikke kan gives aktindsigt i. 

Arkivloven giver mulighed for at søge tilladelse til at se arkivmateriale om en selv og til f.eks. slægtsforskning eller forskning. Kommunearkivet afgør, om der kan gives tilladelse ud fra arkivlovens tilgængelighedsfrister.

Hvis du er part i en sag, som kommunen behandler, har du også ret til partsaktindsigt efter reglerne i forvaltningsloven. Ved partsaktindsigt kan du normalt få flere oplysninger om din sag, end andre vil kunne få efter den almindelige ret til aktindsigt efter offentlighedsloven. Som part kan du også give tilladelse til en anden om at søge aktindsigt på dine vegne.

Du kan henvende dig mundtligt eller skriftligt til den afdeling i kommunen, som behandler den sag, du ønsker aktindsigt i. Du kan også sende din anmodning via digital post eller e-mail til kommunens hovedpostkasse. Der er ikke noget krav om, at du begrunder din anmodning om aktindsigt.  

Kommunen skal færdigbehandle din anmodning om aktindsigt inden syv arbejdsdage efter modtagelsen, medmindre dette på grund af for eksempel sagens omfang eller kompleksitet undtagelsesvis ikke er muligt. Hvis kommunen ikke kan behandle din anmodning inden syv arbejdsdage, skal kommunen give dig besked om årsagen til fristoverskridelsen og om, hvornår anmodningen forventes færdigbehandlet.

Læs her, hvordan du kan kontakte Norddjurs Kommune. Benyt funktionen ”Sikker post”, hvis din anmodning indeholder personfølsomme oplysninger som for eksempel cpr-nummer.

Du kan læse mere om aktindsigt og offentlighed i forvaltningen på borger.dk.

Kontakt

Norddjurs Kommune