Socialt bedrageri

Norddjurs Kommune arbejder aktivt for at stoppe misbrug af offentlige ydelser i samarbejde med andre myndigheder.

Der er tale om en aktiv indsats med fokus på, at hverken personer eller virksomheder tilbageholder eller opgiver urigtige oplysninger for at opnå ret til sociale ydelser, som de ikke er berettiget til at modtage.

Hjælp os med at bekæmpe socialt bedrageri

Snyd med sociale ydelser er ødelæggende for kommunens økonomi og for tilliden bag det velfærdssystem, vi alle er en del af.

Derfor opfordrer vi dig til at anmelde til os, hvis du har en stærk mistanke om, at nogen begår socialt bedrageri.

Anmeldelse af socialt bedrageri

Du kan være med til at begrænse socialt bedrageri ved at videregive oplysninger som for eksempel:

 • Snyd med sociale ydelser som kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge, fleks- eller ledighedsydelse
 • Snyd som enlig forsørger
 • Proformaflytninger
 • Sort arbejde

Her kan du anmelde socialt bedrageri:

Anmeld socialt bedrageri - anonymt

Anmeld socialt bedrageri - ikke anonymt

Hvilke oplysninger har vi brug for?

For at kunne gå videre med din henvendelse skal vi som minimum have følgende oplysninger:

 • Navn og adresse på den eller de personer, du har en formodning om snyder
 • En præcis beskrivelse af, hvad din formodning går ud på
 • Hvilken social ydelse, du mener, der snydes med

Vær sikker i din sag

Du skal være ret sikker i din sag, når du laver en anmeldelse om socialt bedrageri. En uberettiget anmeldelse er en ubehagelig oplevelse for den, det går ud over.

Hvis du med vilje afgiver forkerte oplysninger om strafbare forhold, risikerer du at blive politianmeldt.

Som borger og erhvervsdrivende er det dit ansvar, at myndighederne har korrekte oplysninger om dig

Ofte skyldes misbrug af offentlige ydelser, at borgere ikke er klar over, hvad de har pligt til at oplyse. Derfor har vi samlet en række eksempler her på siden.

Vær opmærksom på, at listen ikke er udtømmende, og der kan være ydelser/forhold, som ikke fremgår her. Kontakt derfor kommunen - vi hjælper gerne med at afklare situationen.

Eksempler på ydelser

Der er flere myndigheder i Danmark, som udbetaler offentlige ydelser. Du skal oplyse ændringer til den myndighed, der udbetaler ydelsen til dig. I parentesen efter ydelsen kan du se, hvilken myndighed der udbetaler ydelsen.

Ydelser kan være, men er ikke begrænset til: kontanthjælp (kommunen), uddannelseshjælp (kommunen), integrationsydelse (kommunen), økonomisk friplads (kommunen), dagpenge (din a-kasse og kommunen), sygedagpenge (kommunen), barsels-dagpenge (Udbetaling Danmark), førtidspension (kommunen og Udbetaling Danmark), folkepension (Udbetaling Danmark), boligsikring eller boligydelse (Udbetaling Danmark), børnetilskud (Udbetaling Danmark).

Norddjurs Kommune kan:

 • Udveksle oplysninger med SKAT, politi og andre relevante myndigheder
 • Kræve tilbagebetaling af sociale ydelser, som den pågældende ikke har været berettiget til
 • Beslutte at melde sagen til politiet 

Der er forskel på, hvilke ændringer i dine forhold, der kan have betydning for udbetalingen af ydelser. Her kan du se eksempler på, hvilke ændringer du blandt andet har pligt til at oplyse afhængig af, hvilken ydelse du modtager. Husk at du altid gerne må kontakte kommunen, hvis du kommer i tvivl.

Boligforhold

Du skal altid fortælle kommunen, hvis du skifter adresse. Det skal du gøre senest 5 dage efter flyttedatoen.

Læs, hvordan du skifter adresse (melder flytning) her

Hvis der står ”Husstandens sammensætning” under de forskellige ydelser er det også vigtigt, at du oplyser kommunen, hvis én eller flere personer flytter ind på din adresse.

Rejser

Det er vigtigt, at du henvender dig til kommunen, inden du rejser til udlandet, fordi det kan have betydning for dine ydelser. Uanset hvor du rejser hen, hvor længe du er væk, og om det er ferie eller forretning.

Kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse

 • Husstandens sammensætning (antal beboere)
 • Alle ændringer i indkomst på grund af eksempelvis løn, salg af ejendele, lotto-gevinst eller andet
 • Alle ændringer i formue og/eller opsparing for eksempel arv, aktiver såsom møntsamling, biler eller andet
 • Samlivsforhold 
 • Ferie/udlandsophold – uanset om det er én dag eller længere tid

Økonomisk fripladstilskud

 • Husstandens sammensætning (antal beboere) også børn
 • Husstandens indkomst, hvis du eller din samlever er selvstændig
 • Samlivsforhold

Dagpenge, sygedagpenge, barsels-dagpenge

Husk at underrette de forskellige myndigheder bag ydelserne, hvis der sker ændringer:

 • Genoptagelse eller delvis genoptagelse af arbejde
 • Raskmelding
 • Ferie/udlandsophold – uanset om det er én dag eller længere tid
 • Weekendjob eller bijob, hvis du modtager barsels-dagpenge

Førtidspension og folkepension

Husk at underrette henholdsvis kommunen og Udbetaling Danmark ved ændringer.

 • Samlivsforhold
 • Indkomst
 • Ansættelsesforhold
 • Formueforhold eksempelvis arv

Læs mere om folkepension på borger.dk

Læs mere om førtidspension på borger.dk

Boligsikring eller boligydelse

 • Husstandens (børn og voksnes) indkomst og formue
 • Husstandens sammensætning (antal beboere)
 • Udgifter til boligen

Boligstøtte er en fælles betegnelse for boligsikring og boligydelse. Læs mere på borger.dk

Børnetilskud

Læs mere om reglerne for børnetilskud på borger.dk

Der er forskel på børnetilskud og børnebidrag. Læs mere om børnebidrag her

Ægtefællebidrag (tidl. underholdsbidrag)

 • Hvis du modtager bidrag og flytter sammen med bidragspligtig
 • Hvis du modtager bidrag, og barnet ikke længere bor hos dig
 • Hvis du betaler bidrag og begynder at modtage folkepension
 • Hvis du betaler bidrag og begynder at modtage kontanthjælp
 • Hvis Familieretshuset ændrer din bidragsafgørelse

Læs mere om ægtefællebidrag på borger.dk

Samlivsforhold og reelt enlig

Hvis du modtager ydelser baseret på, at du er enlig – altså står alene med udgifterne til husførelsen/husholdningen, må du ikke modtage økonomisk eller praktisk hjælp til husførelsen (eksempelvis dele udgifter til mad) af nogen, som du juridisk set kan indgå ægteskab med. Hvis en partner, ven eller veninde hjælper økonomisk eller praktisk med husførelsen, kan kommunen vurdere, at du ikke er reelt enlig og ændre dine ydelser. Hvis du derimod får hjælp af dine forældre, som du juridisk ikke kan indgå i ægteskab med, har det ikke betydning.

Husk derfor at oplyse kommunen, hvis du bliver gift eller på anden vis ikke er praktisk eller økonomisk alene om husførelsen

Konsekvenser

Hvis du modtager ydelser baseret på, at du er enlig, men kommunen vurderer at du ikke er reelt enlig – at I er to om at dele udgifterne til husførelsen, kan konsekvenserne indebære:

 • Du kan ikke modtage børnetilskud til enlige forældre fra Udbetaling Danmark
 • Økonomisk fripladstilskud genberegnes, da samleverens indkomst skal medregnes
 • Du kan ikke modtage dobbelt SU
 • Boligstøtte genberegnes, da samleverens indkomst skal medregnes
 • Hvis din samlever også er forælder til dit barn, vil det ikke være muligt at få børnebidrag af Udbetaling Danmark

Læs mere om, hvordan man vurderer enlig eller samlevende her 

Hvis du driver virksomhed, skal du være opmærksom på din oplysningspligt i forhold til:

 • Arbejde under din sygemelding
 • At angivne sygeperioder er korrekte, når du søger om sygedagpengerefusion til dig selv eller dine ansatte
 • At ansatte (fra udlandet) skal have et registreringsbevis (arbejdstilladelse), inden de starter i jobbet. Se nyidanmark.dk for yderligere information
 • At løn og lønsedler er korrekte og indberettet til E-indkomstregistret. Se skat.dk for yderligere information
 • At regnskabsmæssige krav overholdes
 • At ansatte ikke uretmæssigt modtager offentlig forsørgerydelse

Hvad kan der ske, når kommunen undersøger en sag?

Norddjurs Kommune kan:

 • Foretage uanmeldt virksomhedskontrol
 • Pålægge virksomheden at føre logbog
 • Udveksle oplysninger med SKAT, politi og andre relevante myndigheder
 • Hyre en ekstern revisor på virksomhedens regning
 • Kræve tilbagebetaling af sociale ydelser, som den pågældende ikke har været berettiget til
 • Beslutte at melde sagen til politiet

Hvis du er i tvivl, kan kommunen naturligvis hjælpe med at afklare din situation.

Helhedsorienteret Kontrol

Borgerservice