Spørgetid

Der er spørgetid i forbindelse med kommunalbestyrelsens møder.

Borgere og grundejere i Norddjurs Kommune har mulighed for at stille spørgsmål af politisk karakter til Kommunalbestyrelsen i forbindelse med Kommunalbestyrelsens ordinære møder. De samlede retningslinjer kan læses nedenfor, men det kan særligt fremhæves:

  • at spørgsmålene skal vedrøre kommunale opgaver og generelle forhold med almen interesse for kommunens borgere
  • at der ikke kan stilles spørgsmål til konkrete personsager eller andre forhold, som er omfattet af lovgivningens bestemmelser om tavshedspligt
  • at der ikke kan stilles spørgsmål til sager, der er på dagsordenen for det pågældende møde i Kommunalbestyrelsen
  • at spørgsmålene skal indsendes til kommunen på forhånd, og at spørgsmål skal være modtaget 14 dage forud for det møde, hvor spørgsmålene ønskes behandle 
  • at spørger er fysisk tilstede på mødet
  • at spørgetiden livestreames på kommunens hjemmesiden, og at optagelsen af mødet efterfølgende også er tilgængelig på hjemmesiden
  • at spørgetiden har en maksimal samlet varighed på 30 minutter, og at der kan indkaldes op til 2 spørgere pr. møde, hvor hver spørger kan stille op til 3 spørgsmål
  • at spørger har mulighed for at motivere hvert spørgsmål i 2 minutter, og herefter kan medlemmerne af Kommunalbestyrelsen kort kommentere spørgsmålet. 
  • at spørgetiden skal afvikles i en god tone, og at spørger ikke må bruge spørgetiden til at fremsætte synspunkter eller rette personangreb. 

I Norddjurs Kommune lægges der stor vægt på at fremme en åben og involverende dialog med alle kommunens borgere, virksomheder og foreninger.

Dialogen foregår som oftest med den kommunale forvaltning, men herudover er der også mulighed for at rette henvendelse til borgmesteren og de øvrige medlemmer af Kommunalbestyrelsen, de enkelte fagudvalg og den samlede Kommunalbestyrelse.

Som led i dialogen med den samlede Kommunalbestyrelse er der spørgetid i forbindelse med Kommunalbestyrelsens møder. Kommunalbestyrelsen ønsker med spørgetiden at give borgere mulighed for at stille spørgsmål af politisk karakter direkte til Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Spørgetiden skal på denne måde ses som et alternativ og supplement til borgernes dialog med forvaltningen, der typisk er baseret på faglighed og faktuelle forhold. Spørgetiden indebærer dermed en mulighed for at spørge til kommunalbestyrelsesmedlemmernes politiske holdninger til et givet emne.

Rammerne for spørgetid følger af nedenstående retningslinjer, der er godkendt af Kommunalbestyrelsen på møde den 10. oktober 2023.

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens ordinære møder har borgere og grundejere i Norddjurs Kommune mulighed for at stille spørgsmål af politisk karakter til Kommunalbestyrelsen.

Spørgsmål skal vedrøre kommunale opgaver og generelle forhold med almen interesse for kommunens borgere.

Det betyder, at der eksempelvis ikke kan stilles spørgsmål til konkrete personsager eller andre forhold, som er omfattet af lovgivningens bestemmelser om tavshedspligt. Der kan endvidere ikke stilles spørgsmål til sager, der er på dagsordenen for det pågældende møde i Kommunalbestyrelsen.

Spørgsmål indsendes skriftligt til Ledelsessekretariatet i Norddjurs Kommune på e-mail lds@norddjurs. dk eller postadresse Torvet 3, 8500 Grenaa.

Spørgsmål skal være modtaget senest 14 dage forud for det møde, hvor spørgsmålene ønskes behandlet. Dagen for modtagelsen af spørgsmålene og dagen for det pågældende møde i Kommunalbestyrelsen medregnes ikke i fristen på de 14 dage.

Når Norddjurs Kommune modtager spørgsmål til spørgetid foretages der indledningsvist en konkret vurdering af, om spørgsmålene er indenfor retningslinjerne for spørgetid.

Rettidigt indsendte spørgsmål, der vurderes at være indenfor retningslinjerne, sendes herefter til medlemmerne af Kommunalbestyrelsen sammen med dagsordenen for Kommunalbestyrelsens møde. Spørgsmål undergives dermed ikke en faglig belysning i forvaltningen forud for spørgetid.

Dagsordenen, herunder spørgsmålene, offentliggøres på kommunens hjemmeside og spørger modtager samtidig en indkaldelse til spørgetid. Spørger indkaldes som udgangspunkt 4 dage før mødet, og det er en forudsætning, at spørger er fysisk til stede ved spørgetid.

Hvis Norddjurs Kommune vurderer, at spørgsmål falder udenfor retningslinjerne for spørgetid, indgår Norddjurs Kommune i en dialog med spørger, herunder vejledes spørger om retningslinjerne og om hvor spørger evt. kan rette henvendelse i forvaltningen.

Spørgsmål, der tidligere er besvaret i forbindelse med Kommunalbestyrelsens spørgetid og som genfremsættes i samme eller lignende form, kan afvises.

Spørgsmål til spørgetid behandles ved mødets start kl. 17 og bliver livestreamet.

Spørgetiden har maksimalt en samlet varighed på 30 minutter, og af hensyn til den tidsmæssige ramme kan spørger stille op til 3 spørgsmål, og der kan indkaldes op til 2 spørgere pr. møde. Spørgere indkaldes i den rækkefølge, som spørgsmålene er modtaget.

Spørger har mulighed for at motivere hvert spørgsmål i 2 minutter, og herefter kan medlemmerne af Kommunalbestyrelsen kort kommentere spørgsmålet.

Spørgetiden afvikles i en god tone, og spørger må ikke bruge spørgetiden til at fremsætte synspunkter eller rette personangreb.

Borgmesteren leder spørgetiden, og har kompetencen til at afgøre tvivlsspørgsmål og fortolkning af retningslinjerne.

Der afvikles ikke spørgetid på de møder, hvor kommunens årsbudget er til behandling – typisk i september og oktober måned – ligesom der ikke afvikles spørgetid i en periode på 4 måneder før og 1 måned efter kommunalvalg.

Medlemmer af Kommunalbestyrelsen kan ikke stille spørgsmål.

Du skal indsende dine skriftlige spørgsmål til Ledelsessekretariatet i Norddjurs Kommune på e-mail lds@norddjurs.dk eller postadresse Torvet 3, 8500 Grenaa.

Dine spørgsmål skal være modtaget senest 14 dage før det møde, hvor du ønsker spørgsmålene behandlet. Dagen for modtagelsen af spørgsmålene og dagen for det pågældende møde i Kommunalbestyrelsen medregnes ikke i fristen på de 14 dage.

Du kan se Kommunalbestyrelsens mødekalender her

.Der afvikles ikke spørgetid på de møder, hvor kommunens årsbudget er til behandling – typisk i september og oktober måned – ligesom der ikke afvikles spørgetid i en periode på 4 måneder før og 1 måned efter kommunalvalg.

Vær opmærksom på at du maksimalt kan stille 3 spørgsmål pr. møde, og at spørgsmålene skal opfylde retningslinjerne for spørgetid. Der kan indkaldes op til 2 spørgere pr. møde. Spørgere indkaldes i den rækkefølge, som spørgsmålene er modtaget.

Hvis Norddjurs Kommune vurderer, at dine spørgsmål falder udenfor retningslinjerne for spørgetid, vil du blive kontaktet for nærmere drøftelse. Spørgsmål, der falder udenfor retningslinjerne, kan afvises. Det samme gælder for spørgsmål, der tidligere er besvaret i forbindelse med Kommunalbestyrelsens spørgetid.

Hvis dine spørgsmål vurderes at være indenfor retningslinjerne, sendes de til medlemmerne af Kommunalbestyrelsen.

Spørgsmålene offentliggøres også på kommunens hjemmeside i dagsordenen til det pågældende møde. Du vil cirka 4 dage før mødet modtage en indkaldelse til at deltage i spørgetid. Dine spørgsmål behandles kun, hvis du er fysisk til stede på mødet.

Kontakt

Norddjurs Kommune