Kvalitetsstandarder: formål, værdigrundlag og politiske mål

Norddjurs Kommune har fokus på, at rådgivning, støtte og hjælp gives med et sundhedsfremmende og forebyggende sigte.

Borgerens egne ressourcer inddrages, og aktivitet og træning indgår i størst muligt omfang i udførelsen af indsatsen.

Målet er, at borgeren og familien skal opleve at de modtager en god vejledning og en helhedsorienteret, koordineret og sammenhængende indsats.

Der tages altid udgangspunkt i en konkret, individuel vurdering af borgerens behov for rådgivning, støtte og hjælp.

I vurderingen af hvilke ydelser, der kan bevilges indgår:

 • Hvad borgeren selv kan varetage
 • Hvilke andre muligheder der er for at borgeren kan varetage opgaverne
 • Hvilke muligheder borgeren har for at genvinde eller udvikle færdigheder
 • Om der er andre personer i borgerens omgivelser, der kan hjælp
 • Norddjurs Kommunes serviceniveau

Formål med kvalitetsstandarderne

Formålet med kvalitetsstandarderne er, at det er tydeligt for borgere og medarbejdere, hvilket serviceniveau Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune har vedtaget.

Kvalitetsstandarderne er et politisk og administrativt styringsværktøj:

 • Politisk, fordi kvalitetsstandarderne er en formidling af den politiske målsætning for den kommunale indsats.

 • Administrativt, fordi kvalitetsstandarderne er et arbejdsredskab for sagsbehandlerne og de kommunale leverandører i forhold til den indsats, der er vedtaget skal ydes i Norddjurs kommune

Kvalitetsstandarderne skal:

 • Sikre kvalitet i indsatserne

 • Sikre sammenhæng mellem serviceniveau, politikker og samarbejdsaftaler med andre offentlige og private aktører

 • Værdigrundlag og politiske målsætninger

Kvalitetsstandarderne afspejler Kommunes overordnede værdier og politikker.

I Norddjurs Kommune arbejder vi efter følgende værdier:

 • Åbenhed
 • Ligeværdighed
 • Dialog

Den sunde fornuft skal være til at få øje på i hverdagen. Der ønskes en kultur, hvor der er mulighed for at udføre prøvehandlinger med det formål at udvikle samarbejdet med borgerne.

Læs mere om Norddjurs Kommunes politikker på hjemmesiden.

Kvalitetsmål og kvalitetssikring

Det er kommunens overordnede mål at skabe et tillidsfuldt samarbejde med borgeren.

Der kvalitetssikres gennem løbende sikring af, at:

 • Leverance og udførelse efterlever tidsfrister for visitation og indsats

 • Krav og forventninger til medarbejderne overholdes

 • Hjælpen genvurderes, hvis borgerens behov ændres

 

Kontakt Norddjurs Kommune

Norddjurs Kommune