Tidsfrister

Kommunen skal jvf. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 3

  • Behandle anmodning om hjælp så hurtigt som muligt.
  • Fastsætte en frist for, hvor hurtigt vi skal træffe en afgørelse. Fristerne kan afhænge af de enkelte sagstyper.
  • Oplyse om tidsfristerne.
  • Give borgeren besked, hvis vi ikke kan overholde fristen i en sag.

Tidsfristen angiver den tid, det højest må tage, inden der er truffet en afgørelse i din sag. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor Jobcentret/Ydelsescentret har modtaget din ansøgning. 

Når afgørelsen er truffet, kan der måske igen være ventetid på at få den ydelse eller indsats, du er blevet tilkendt.

I det følgende kan du se, arbejdsmarkedsområdets svarfrister på en række lovområder og sagstyper.

Opdateret: Juni 2023  

Ansøgning

§ i loven

Tidsfrist

 

Påbegyndelse af førtidspensionssag ved ansøgninger om førtidspension på det foreliggende grundlag

§ 17, stk. 2

Inden for 3 uger

 

Norddjurs Kommunes Pensionsnævns afgørelse i sager efter § 17, stk. 2

§ 21

3 måneder efter påbegyndelse af førtidspensionssagen

 

Afgørelse om påbegyndelse ved indstilling uden forelæggelse for rehabiliteringsteam

§ 17, stk. 3

 

3 måneder

 

Norddjurs Kommunes Pensionsnævns afgørelse efter reglerne om førtidspension, jf. § 18 med undtagelse af § 18, stk. 2, nr. 2

§ 21

 

 

 

3 måneder

 

Norddjurs Kommunes Pensionsnævns afgørelse efter reglerne om førtidspension til terminalt syge, jf. § 18, stk. 2, nr. 2

§ 21

3 måneder

 

Sagsbehandlingstid ved ansøgninger om seniorpension

Kap. 3 a

§§ 26 a-26 f

6 måneder

 

Afgørelse om hvilende førtidspension

§ 43 a, stk. 1

3 måneder 

 

Ansøgning

§ i loven

Tidsfrist

Forhøjelse af førtidspension

§ 44, stk. 2

6 måneder

Frakendelse eller konvertering til lavere pension efter anmodning 

§ 44, stk. 4

3 måneder 

Ansøgning

§ i loven

Tidsfrist

Afgørelse om udbetaling af sygedagpenge

§§ 6-7

§§ 32-34

§§41-45

4 uger

Afgørelse om refusion til arbejdsgiver

§§ 54-55

4 uger

Særlig aftale om dagpengerefusion fra første sygedag (kronisk syge)

§§ 56 og 58 a

4 uger 

 

Ansøgning

§ i loven

Tidsfrist

§§ 22, 23 og 25: Afgørelse om udbetaling af: selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp og kontanthjælp

§§ 22, 23 og 25

2 uger

Aktivitetstillæg 

§§ 24 

2 uger 

Afgørelse om engangshjælp til personer, der ikke opfylder betingelserne i § 13 b

§ 25 a

2 uger

Afgørelse om udbetaling af supplement til brøkpension

§ 27 a

4 uger

Afgørelse om udbetaling af Særlig støtte til personer med høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde

§ 34

4 uger

Afgørelse om udbetaling af ressourceforløbsydelse

§§ 68 og 69 j

2 uger

Danskbonus (månedligt tillæg til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse inden for en 6 måneders periode)

§ 22, stk. 4

4 uger 

Hjælp til indsatte

 

 

Afgørelse om ydelser i forbindelse med varetægtsfængsling og afsoning

§ 29

2 uger

Revalidender

 

 

Afgørelse om revalideringsydelse

§§ 70-71

3 måneder

Afgørelse om hjælp til etablering af selvstændig virksomhed

§ 73 j

6 måneder

 

Afgørelse om refusion af udgifter til materialer til revalidender

 

2 uger

Særlig støtte under revalidering
(nødvendige merudgifter til bolig)

 § 73 h og § 73 i 4 uger 

Enkeltydelse, sygebehandling mv.

 

 

Afgørelse om hjælp til enkeltudgifter og huslejehjælp

§§ 81 og 81a

2 uger

Afgørelse om hjælp til medicin, psykolog, fysioterapi mv.

§ 82

2 uger

Afgørelse om hjælp til tandbehandling

§ 82 og 82a

2 uger

Afgørelse om hjælp til samvær med egne børn under 18

§ 83

2 uger

Afgørelse om hjælp til forsørgelse af barn, hvor forældrene er døde

§ 84

2 uger

Afgørelse om hjælp til flytning og depositum

§ 85

2 uger

Afgørelse om udbetaling af efterlevelseshjælp

§ 85a

2 uger

Ledighedsydelse

 

 

Afgørelse om udbetaling af ledighedsydelse og ledighedsydelse under ferie

§§ 74-74 h

2 uger

 

Ansøgning

§ i loven

Tidsfrist

Afgørelse om henvisning til anden aktør efter 6 mdr. på ledighedsydelse, som skal hjælpe med at finde fleksjob

 

§ 37

4 uger  

Afgørelse om tilbud om virksomhedspraktik

Afgørelse om forlængelse af praktikperiode

§§ 57-62

 

§ 61, stk. 2

2 uger

 

1 uge

Afgørelse om udbetaling af flekslønstilskud mv.

§ 62

2 uger

Afgørelse om tilbud om ansættelse med løntilskud

§§ 66-76

2 måneder

Afgørelse om løntilskud til førtidspensionister

§ 67, stk. 2

2 måneder

Afgørelse om tilbud om vejledning/- og opkvalificeringsforløb

§§ 90-97

2 uger

Afgørelse om udbetaling af jobrotationsydelse til arbejdsgiver

§ 149

1 måned

Afgørelse om tilskud til opkvalificerende kurser for personer i fleksjob

§ 162

2 uger

Afgørelse om tilbud om mentorstøtte

§§ 167-169

2 uger

Afgørelse om Tilskud til hjælpemidler

(Undervisningsmaterialer, arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning under tilbud efter kap. 11 – 14)

§§ 172-174

2 uger

Afgørelse om støtte til særlige udgifter (revalidender)

§ 173

2 uger

Afgørelse om befordringsgodtgørelse til borgere i tilbud efter kap. 11-14 (kontanthjælpsmodtagere undtaget)

§ 175

2 uger

Afgørelse om hjælpemidler i forbindelse med ansættelse og beskæftigelse m.v.

§§ 178 og 179

1 måned

Jobrettet uddannelse i form af kurser til ledighedsydelsesmodtagere, der venter på et fleksjob 

§ 48 

4 uger 

Jobafklaringsforløb 

§ 107 (§ 109)

4 uger 

Ressourceforløb 

§§ 112-114 

4 uger 

Ressourceforløb for førtidspensionister

§ 115 

4 uger 

Fleksjob til borgere med varigt nedsat arbejdsevne 

§§ 116-132

Individuel afklaring iværksættes 

Tilskud til selvstændige erhvervsdrivende tilkendt fra 1.1.2013

§ 126

4 uger 

Tilskud til selvstændige erhvervsdrivende tilkendt før 1.1.2013 

§ 136 

4 uger 

Tilskud eller lån til revalidend mhp. at etablere selvstændig virksomhed 

§ 147 

4 uger 

Ansøgning

§ i loven

Tidsfrist

Afgørelse om ansættelse i seniorjob ved flytning til ny kommune

§ 4

2 måneder

Afgørelse om ansættelse i et seniorjob kommune 

§ 2, jf. § 6

2 måneder 

Ansøgning

§ i loven

Tidsfrist

Afgørelse om personlig assistance til handicappede i erhverv mv.

§§ 4 og 4 a

1 måned

Tilbud om ansættelse med løntilskud til nyuddannede personer med handicap

§ 15 

2 måneder 

Ansøgning

§ i loven

Tidsfrist

Tilbud om integrationsprogram eller selvforsørgelses- og hjemrejseprogram

§ 16

1 måned

Udarbejdelse af integrationskontrakt

§ 19

1 måned

Afgørelse om henvisning til danskundervisning

§ 21

1 måned

Afgørelse om tilbud om:

Vejledning/opkvalificering

Virksomhedspraktik

Ansættelse med løntilskud

 

§ 23 a

§ 23 b

§ 23 c

2 uger

Afgørelse om tilbud om mentor ved arbejde eller uddannelse

§ 23 d

2 uger

Afgørelse om hjælp til nærmere bestemte udgifter, såsom:

- deltagelse i særlige forløb

 - egenbetaling i forbindelse med ophold på højskoler

- værktøj, arbejdsredskaber og arbejdsbeklædning

- helt særlige undervisningsmaterialer

- udgifter til transport

§ 23 f

2 uger

Afgørelse om tilskud til udgifter til opkvalificering, introduktion og hjælpemidler ved ansættelse

§ 24 a

1 måned

Enkeltudgifter 

§ 35 

2 uger 

Hjælp til udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende 

§ 36 

2 uger 

Særlig hjælp vedr. børn 

§ 37 

2 uger 

Hjælp til flytning 

§ 39

2 uger 

Kontantydelse

Tidsfrist

§§: 3-9, 12-16 Afgørelse om udbetaling af

 · Kontantydelse

2 uger

Sagsbehandling

Tidsfrist

§ 66 og bek. § 11: Genvurdering af en afgørelse, der er klaget over.

4 uger

Hvis sagen er hastende, så genvurderes straks.

§ 68: Afgørelse i en sag, der er hjemvist fra ankestyrelsen

Sagsbehandlingen påbegyndes inden for 14 dage. Fristen for ny afgørelse er den samme som ved den oprindelige behandling

Aktindsigt

Tidsfrist

§ 16 i Forvaltningsloven og § 36 stk.1 i Offentlighedsloven: Afgørelse om anmodning om aktindsigt

7 arbejdsdage

Har du yderligere spørgsmål så kontakt: