Søger du penge eller lokaler?

På denne side finder du ininformation om puljemidler m.m. fra Kultur- og Fritidsudvalget til initiativer indenfor kunst, kultur, turisme og landdistriktsområderne.

Direkte til ansøgningsskema                Direkte til evalueringsskema

Puljer indenfor kultur, fritid, turisme og landdistrikter

Nedenfor kan du læse om Kultur- og Fritidsudvalgets puljer og om hvordan, du kan få adgang til Fonde.dk.

Formål og ansøgerkreds:

Midlernes formål er at yde støtte til eller medfinansiering af nyskabende og inspirerende udviklingsprojekter som understøtter Norddjurs Kommunes udviklingsstrategi, politikker og strategier inden for kultur- og fritidsudvalgets område. Fremme nye samarbejder mellem bysamfund, foreninger, kommunale- og selvejende institutioner og /eller erhvervsliv.

Kriterier og principper for tildeling: 

 • Projekterne skal fremme nye samarbejder mellem bysamfund, foreninger, kommunale- og selvejende institutioner og/eller erhvervsliv. 
 • Projekterne skal være nyskabende og tilføje værdi, så et områdes attraktivitet for borgere og gæster øges.
 • Midlerne anvendes i hovedreglen til at medfinansiere udviklingsprojekter, som har opnået eksternt tilskud, hvor der er krav om medfinansiering. Det gælder statslige midler, EU-projekter, LAG-projekter, regionale projekter o.lign.

Som hovedregel ydes der ikke støtte til:

 • Drift
 • Inventar
 • Bygningsændringer
 • Rejser
 • Allerede påbegyndte eller afholdte projekter
 • Virksomheder eller enkeltpersoner 

Puljens størrelse 

2023: 1.086.976 kr.

Ansøgning og behandling:

Puljen udmøntes af Kultur- og fritidsudvalget.

Ansøgninger behandles løbende, og der kan forventes svartid op til 2 måneder, da ansøgningen skal behandles politisk.

Evaluering og regnskab:

Projektet skal, hvis ikke andet er aftalt, være afholdt og evalueret inden udgangen af samme år som tilsagn er givet.

Har du spørgsmål til indsendelse af regnskab og evaluering, så skriv til fritid@norddjurs.dk.

Ansøgningsskema

Evaluerings-og regnskabsskema

Formål og ansøgerkreds

Der ydes støtte til nyskabende aktiviteter indenfor folkeoplysningen, der kan være med til at inspirere organiserede og selvorganiserede grupper såvel som enkelte personer.

De nyskabende aktiviteter kan være videreudvikling af eksisterende tilbud eller helt nye tiltag.

Puljen har til formål at fremme aktiviteter, der tager udgangspunkt i den gældende idræts- og fritidspolitik, og de handlinger, der er vedtaget for det pågældende år

Kriterier og principper for tildeling

 • Projektet skal have et folkeoplysende sigte
 • Projektet skal være offentlig tilgængelig – ikke kun for foreningens medlemmer
 • Der ydes støtte i form af underskudsgaranti og/eller direkte tilskud til projekter som understøtter politikker og strategier inden for kultur- og fritidsudvalgets område
 • Projekter for børn og unge vægtes højt
 • Projekter med element af tværgående samarbejde vægtes højt
 • Arrangementet skal gennemføres i Norddjurs Kommune. Dog kan tværkommunale projekter i særlige tilfælde støttes
 • Der lægges vægt på engagement og frivilligt arbejde
 • Ansøgninger som ikke opfylder tilskudsprincipperne afvises administrativt uden høring
 • Som hovedregel ydes der kun støtte til et projekt i et år

Som hovedregel ydes der ikke støtte til:

 • Køb af forplejning
 • Inventar, bygningsændringer eller rejser
 • Rekvisitter, medmindre det er en forudsætning for opstart af ny aktivitetsform
 • Allerede påbegyndte aktiviteter
 • Virksomheder
 • Projekter der ikke involverer frivillige foreninger og institutioner inden for kultur, biblioteker og fritid. 

Puljens størrelse:

2023: 232.000 kr.

Ansøgning og behandling:

Ansøgningsfrist for projekter i 2023: 1. november 2022.

Eventuelle restmidler kan efterfølgende ansøges løbende.

Puljen udmøntes af forvaltningen, og Norddjurs Fritidsråd har høringsret på indkomne ansøgninger.

Ansøgningerne forventes færdigbehandlet i december og umiddelbart herefter vil der blive afsendt et svar på ansøgningen.  

Evaluering og regnskab:

Projektet skal, hvis ikke andet er aftalt, være afholdt og evalueret inden udgangen af samme år, hvor tilskuddet er givet.

Har du spørgsmål til indsendelse af regnskab og evaluering, så skriv til fritid@norddjurs.dk.

Ansøgningsskema

Evaluerings-og regnskabsskema

Formål

Puljen er oprettet med det formål, at give mulighed for, at igangsætte nye initiativer, aktiviteter og enkeltstående projekter, som bidrager til målsætningen om 1.100 flere motionsaktive.

Midlerne fra puljen skal skabe rum til udvikling. Det skal være initiativer, som støtter op om DIF, DGI og Norddjurs Kommunes Bevæg dig for livet vision, om at få flere til at bevæge sig, samt 500 flere ind i foreningslivet inden udgangen af 2024.

Hvem kan søge

 • Godkendte folkeoplysende foreninger
 • Registrerede foreninger
 • Selvorganiserede grupper (i samarbejde med forening/institution)
 • Private aktører (i samarbejde med forening/institution)
 • Kommunale institutioner og centre
 • Frivilligt socialt arbejde

Hvad kan der søges midler til

 • Nye initiativer, udviklingsarbejde og aktiviteter, som bidrager til målsætningen om flere bevægelsesaktive.
 • Nye initiativer, udviklingsarbejde og aktiviteter til målgrupperne børn og unge, samt +60 årige inden for områderne:
  • Sundhed
  • Rum og rammer
  • Foreningsudvikling
 • Aktiviteter der støtter bevægelse for motionsuvante og inaktive.
 • Aktiviteter der støtter deltagelse i bevægelsestilbud for målgrupper uden for forenings- og samfundsfællesskab.
 • Aktiviteter der støtter foreningernes betydning i lokalområdet.
 • Trænerløn/instruktørhonorar der hænger sammen med Bevæg dig for livet projekt.

Hvad kan der ikke søges midler til

 • Afholdte aktiviteter
 • Faste driftsmæssige udgifter, såsom spillertøj og indkøb af standardrekvisitter
 • Rejser og sociale udflugter
 • Aktiviteter med kommercielt sigte
 • Forplejning og kørsel
 • Drift, byggeri og renovering.

Ansøgning og godkendelse

 • Ansøgning til Bevæg dig for livet projektleder
 • Løbende ansøgning
 • Ansøgninger behandles administrativt af Bevæg dig for livet projektleder
 • Der kan søges op til kr. 25.000 per projekt.

Ansøgnings- og svarfrist

 • Ansøgninger kan godkendes til fuld bevilling, delvis bevilling eller afslås. Ansøger er derfor ikke garanteret at få bevilliget det fulde ansøgte beløb.
 • Ansøgninger behandles løbende, og forventet svartid er to uger.

Evaluering og regnskab

Ansøger skal evaluere projektets forløb og resultat i et evalueringsskema.

Det bevilgede tilskud udbetales, når projektet er afsluttet, og en opgørelse over udgifter og indtægter ved projektet er indsendt til Bevæg dig for livet projektlederen jf. medsendte regnskab

 • Ved støtte under 5.000 kr. skal der ikke indsendes bilag. Stikprøvekontrol vil forekomme.
 • Ved støtte over 5.000 kr. skal bilag indsendes senest to måneder efter projektet er afholdt.

Ansøgningsskema

Regnskabs- og evalueringsskema 

Formål og ansøgerkreds

Puljen støtter mindre projekter indenfor Idræts- og fritidsområdet med max. 10.000 kr.

Der ydes støtte til nyskabende aktiviteter indenfor folkeoplysningen, der kan være med til at inspirere organiserede og selvorganiserede grupper såvel som enkelte personer.

De nyskabende aktiviteter kan være videreudvikling af eksisterende tilbud eller helt nye tiltag.

Puljen har til formål at fremme aktiviteter, der tager udgangspunkt i den gældende idræts- og fritidspolitik, og de handlinger, der er vedtaget for det pågældende år

Kriterier og principper for tildeling

 • Projektet skal have et folkeoplysende sigte
 • Projektet skal være offentlig tilgængelig – ikke kun for foreningens medlemmer
 • Der ydes støtte i form af underskudsgaranti og/eller direkte tilskud til projekter som understøtter politikker og strategier inden for kultur- og fritidsudvalgets område
 • Projekter for børn og unge vægtes højt
 • Projekter med element af tværgående samarbejde vægtes højt
 • Arrangementet skal gennemføres i Norddjurs Kommune. Dog kan tværkommunale projekter i særlige tilfælde støttes
 • Der lægges vægt på engagement og frivilligt arbejde
 • Ansøgninger som ikke opfylder tilskudsprincipperne afvises administrativt uden høring
 • Som hovedregel ydes der kun støtte til et projekt i et år

Som hovedregel ydes der ikke støtte til:

 • Køb af forplejning
 • Inventar, bygningsændringer eller rejser
 • Rekvisitter, medmindre det er en forudsætning for opstart af ny aktivitetsform
 • Allerede påbegyndte aktiviteter
 • Virksomheder
 • Projekter der ikke involverer frivillige foreninger og institutioner inden for kultur,    biblioteker og fritid.

Puljens størrelse

2023: 50.000 kr.

Ansøgning og behandling:

Puljen udmøntes af forvaltningen.

Denne pulje har løbende ansøgning og svar på ansøgning kan forventes inden for 14 dage.

Evaluering og regnskab:

Projektet skal, hvis ikke andet er aftalt, være afholdt og evalueret inden udgangen af samme år som tilsagn er givet.

Har du spørgsmål til indsendelse af regnskab og evaluering, så skriv til fritid@norddjurs.dk.

Ansøgningsskema

Evaluerings-og regnskabsskema

Formål

Fritidspuljen har til formål at understøtte Norddjurs Kommunes fritidsstrategi samt indfri handlinger i den gældende handlingsplan for fritid.

 

Ansøgerkreds

Godkendte folkeoplysende foreninger, selvorganiserede grupper, institutioner samt enkeltpersoner, der hører under Kultur- og Fritidsudvalgets område.

 

Kriterier:

 • Nye udviklingsprojekter prioriteres
 • Projekter der, foruden fritidsstrategien, understøtter handlinger i det gældende handlingskatalog prioriteres
 • Projektet skal forholde sig til klima og bæredygtighed
 • Projektet skal have et folkeoplysende sigte, hvilket betyder at det skal
  • Fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab og med udgangspunkt i aktiviteten og det forpligtende fællesskab at styre folkeoplysningen.
  • Styrke medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.
  • Være åbent for alle
 • Projektet skal afvikles og evalueres inden udgangen af året, hvor tilsagnet er givet
 • Projektet skal som udgangspunkt gennemføres i Norddjurs Kommune. Tværkommunale projekter kan i særlige tilfælde støttes.
 • Projektet skal som udgangspunkt have medfinansiering
 • Der gives som udgangspunkt kun støtte til samme projekt et år.

 

Der kan blandt andet ydes støtte til:

 • Honorar ved ekstern professionel/faglig assistance
 • Markedsføringsudgifter inkl. annoncering
 • Materiel og udstyr
 • Leje af faciliteter

 

Som hovedregel ydes der ikke støtte til:

 • Løn
 • Forplejning
 • Politiske eller religiøse arrangementer
 • Allerede afholdte arrangementer og udgifter
 • Studieture
 • Kommerciel aktivitet
 • Der ydes som udgangspunkt ikke støtte til projekter udenfor Norddjurs Kommune
 • Drift
 • Inventar
 • Bygningsændringer og renovering
 • Produktion og udgivelse af bøger, magasiner, podcasts, film, musik, hjemmesider mv.
 • Rekvisitter – medmindre de er en forudsætning for opstart af ny aktivitetsform

 

Puljen størrelse

Puljens størrelse stadfæstes ifm. budgetgodkendelse i efteråret.

Støtte kan gives som tilskud eller underskudsgaranti.

 

Ansøgningsfrist

Ansøgninger over 10.000 kr.: 1. november 2023. Ved restmidler herefter 1. februar 2024 og 1. maj 2024. 

Ansøgninger til og med 10.000 kr.: 1. november 2023 og derefter løbende.

 

Behandling   

Ansøgninger over 10.000 kr. behandles af Kultur- og Fritidsudvalget. Forventet behandlingstid: op til 3 måneder.

Ansøgninger op til og med 10.000 kr. behandles af Afdelingen for kultur, fritid, turisme og biblioteker. Forventet behandlingstid: op til 1 måned.

  

Høring

Fritidsrådet (paragraf 35 stykke 2-udvalg under folkeoplysningsloven) har høringsret på ansøgninger på over 10.000 kr.

 

Søg Fritidspuljen her

Formål og ansøgerkreds

Puljen støtter nyskabende, kulturelle aktiviteter. Puljen har til formål at fremme aktiviteter, der tager udgangspunkt i den gældende kunst- og kulturpolitik, og de handlinger, der er vedtaget for det pågældende år.

Alle med ideer til kulturelle projekter eller arrangementer, organisationer, selvorganiserede grupper, foreninger, samt institutioner, der hører under KFU’s område.

Som hovedregel stilles der krav til institutioner, der ikke hører under KFU’s område, om at projektet / arrangementet rækker udover institutionens kerneydelse, samt at institutionen skal kunne redegøre for tværgående samarbejde med foreninger, der hører under KFU’s område.

Kriterier og principper for tildeling:

 • Der ydes støtte i form af underskudsgaranti og/eller direkte tilskud til projekter som understøtter politikker og strategier inden for kultur- og fritidsudvalgets område.
 • Arrangementet skal afholdes i Norddjurs Kommune. Dog kan tværkommunale arrangementer/ projekter i særlige tilfælde støttes.
 • Som hovedregel ydes der støtte til et projekt i ét år.
 • Medfinansiering fra andre parter er en fordel men intet krav.
 • Projekter skal være rettet mod en åben bredere kreds og skal være offentligt tilgængelige

Som hovedregel ydes der ikke støtte til:

 • Drift, inventar, bygningsændringer eller rejser
 • Køb af forplejning
 • Allerede påbegyndte eller afholdte arrangementer / projekter
 • Virksomheder eller enkeltpersoner
 • Produktion af større udgivelser af bøger, tidsskrifter, film, musikindspilninger, hjemmesider o.l.

Puljens størrelse:

2023: 317.000 kr.

Ansøgning og behandling:

Ansøgningsfrist for projekter i 2023: 1. november 2022

Evt. restmidler kan efterfølgende ansøges løbende. Der er stadig overskydende midler i puljen i 2023.

Puljen udmøntes af forvaltningen.

Ansøgningerne forventes færdigbehandlet i december og umiddelbart herefter vil der blive afsendt et svar på ansøgningen.

Evaluering og regnskab:

Projektet skal, hvis ikke andet er aftalt, være afholdt og evalueret inden udgangen af samme år, hvor tilskuddet er givet.

Har du spørgsmål til indsendelse af regnskab og evaluering, så skriv til fritid@norddjurs.dk.

Ansøgningsskema

Evaluerings-og regnskabsskema

Formål og ansøgerkreds

Puljen støtter mindre projekter indenfor Kunst- og kulturområdet med max. 10.000 kr.

Puljen har til formål at yde støtte til nyskabende, kulturelle aktiviteter og fremme aktiviteter, der tager udgangspunkt i den gældende kunst- og kulturpolitik, og de handlinger, der er vedtaget for det pågældende år.

Alle med ideer til kulturelle projekter eller arrangementer, organisationer, selvorganiserede grupper, foreninger, samt institutioner, der hører under KFU’s område.

Som hovedregel stilles der krav til institutioner, der ikke hører under KFU’s område, om at projektet / arrangementet rækker udover institutionens kerneydelse, samt at institutionen skal kunne redegøre for tværgående samarbejde med foreninger, der hører under KFU’s område.

Kriterier og principper for tildeling:

 • Der ydes støtte i form af underskudsgaranti og/eller direkte tilskud til projekter som understøtter politikker og strategier inden for kultur- og fritidsudvalgets område.
 • Arrangementet skal afholdes i Norddjurs Kommune. Dog kan tværkommunale arrangementer/ projekter i særlige tilfælde støttes.
 • Som hovedregel ydes der støtte til et projekt i ét år.
 • Medfinansiering fra andre parter er en fordel men intet krav.
 • Projekter skal være rettet mod en åben bredere kreds og skal være offentligt tilgængelige

Som hovedregel ydes der ikke støtte til:

 • Drift, inventar, bygningsændringer eller rejser
 • Køb af forplejning
 • Allerede påbegyndte eller afholdte arrangementer / projekter
 • Virksomheder eller enkeltpersoner
 • Produktion af større udgivelser af bøger, tidsskrifter, film, musikindspilninger, hjemmesider o.l.

Puljens størrelse:

2023: 50.000 kr.

Ansøgning og behandling:

Puljen udmøntes af forvaltningen.

Denne pulje har løbende ansøgning og svar på ansøgning kan forventes inden for 14 dage.

Evaluering og regnskab:

Projektet skal, hvis ikke andet er aftalt, være afholdt og evalueret inden udgangen af samme år som tilsagn er givet.

Har du spørgsmål til indsendelse af regnskab og evaluering, så skriv til fritid@norddjurs.dk.

Ansøgningsskema

Evaluerings-og regnskabsskema

Formål

Kulturpuljen har til formål at understøtte Norddjurs Kommunes kultur-, turisme-, landdistrikt- og købstadsstrategier samt indfri handlinger i den gældende handlingsplan for kultur, turisme og landdistrikter.

 

Ansøgerkreds

Foreninger, selvorganiserede grupper og institutioner med et klart tilhørsforhold til Norddjurs Kommune, der hører under Kultur- og Fritidsudvalgets område.

 

Kriterier:

 • Nye udviklingsprojekter prioriteres
 • Projekter der, foruden kultur-, turisme-, landdistrikt- og/eller købstadsstrategien, understøtter handlinger i det gældende handlingskatalog prioriteres
 • Projektet skal forholde sig til klima og bæredygtighed
 • Projektet skal være målrettet en bredere kreds og være offentligt tilgængeligt
 • Projektet skal afvikles og evalueres inden udgangen af året, hvor tilsagnet er givet
 • Projektet skal som udgangspunkt gennemføres i Norddjurs Kommune. Tværkommunale projekter kan i særlige tilfælde støttes.
 • Projektet skal som udgangspunkt have medfinansiering
 • Der gives som udgangspunkt kun støtte til samme projekt et år.

 

Der kan blandt andet ydes støtte til:

 • Honorar ved ekstern professionel/faglig assistance
 • Markedsføringsudgifter inkl. annoncering
 • Materiel og udstyr
 • Leje af faciliteter

 

Som hovedregel ydes der ikke støtte til:

 • Løn
 • Forplejning
 • Politiske eller religiøse arrangementer
 • Allerede afholdte arrangementer og udgifter
 • Studieture
 • Kommerciel aktivitet
 • Udvikling af produktioner, forestilling mv. med salg for øje
 • By- og sommerfester
 • Der ydes som udgangspunkt ikke støtte til projekter udenfor Norddjurs Kommune
 • Drift
 • Inventar
 • Bygningsændringer og renovering
 • Produktion og udgivelse af bøger, magasiner, podcasts, film, musik, hjemmesider mv.

 

Puljen størrelse

Puljens størrelse stadfæstes ifm. budgetgodkendelse i efteråret 2023.

Støtte kan gives som tilskud eller underskudsgaranti.

 

Ansøgningsfrist

Ansøgninger over 10.000 kr.: 1. november 2023. Ved restmidler herefter 1. februar 2024 og 1. maj 2024. 

Ansøgninger til og med 10.000 kr.: 1. november 2023 og derefter løbende.

 

Behandling   

Ansøgninger over 10.000 kr. behandles af Kultur- og Fritidsudvalget. Forventet behandlingstid: op til 3 måneder.

Ansøgninger op til og med 10.000 kr. behandles af Afdelingen for kultur, fritid, turisme og biblioteker. Forventet behandlingstid: op til 1 måned.

 

Søg kulturpuljen her

Kriterier og principper for tildeling:

Puljen støtter mindre projekter med max. 10.000 kr. pr. projekt. Herunder til arrangementer, der understøtter udviklingen af eksempelvis bosætningsinitiativer i lokalsamfund, samt til mindre projekter igangsat af forvaltningen.

Puljens størrelse:

2023: 50.000 kr.

Ansøgning og behandling:

Puljen udmøntes af forvaltningen.

Denne pulje har løbende ansøgning og svar på ansøgning kan forventes inden for 14 dage.

Evaluering og regnskab:

Projektet skal, hvis ikke andet er aftalt, være afholdt og evalueret inden udgangen af samme år som tilsagn er givet.

Har du spørgsmål til indsendelse af regnskab og evaluering, så skriv til fritid@norddjurs.dk.

Ansøgningsskema

Evaluerings-og regnskabsskema

Arvepuljen støtter idéer til kulturelle projekter eller arrangementer rettet mod børn og unge.

Hvem kan søge:

Alle med ideer til kulturelle projekter eller arrangementer, organisationer, selvorganiserede grupper, foreninger samt institutioner.

Kriterier for tildeling:

 • Midlerne skal benyttes til almennyttige, religiøse og/eller almenvelgørende formål.
 • Projekter skal udføres af eller involvere børn og/eller unge.
 • Arven skal anvendes til glæde for børn og unge i Grenaa.

Principper for tildeling:

 • Der ydes støtte i form af underskudsgaranti og /eller direkte tilskud til projekter.
 • Som hovedregel ydes der støtte til et projekt i ét år.
 • Medfinansiering fra andre parter er en fordel, men intet krav.
 • Projekter skal være rettet mod en åben bredere kreds og skal være offentligt tilgængelige

Puljens størrelse

Kontakt forvaltningen for information om puljens aktuelle størrelse.

Midlerne udmøntes til der ikke er flere midler.

Ansøgning og behandling:

Forvaltningen kan løbende udmønte beløb op til 10.000 kr. Ansøgninger om tilskud på over 10.000 kr. prioriteres af Arvepuljens følgegruppe og behandles endeligt af Kultur- og Fritidsudvalget.

Denne pulje har løbende ansøgning.

Evaluering og regnskab:

Projektet skal, hvis ikke andet er aftalt, være afholdt og evalueret inden udgangen af samme år som tilsagn er givet.

Har du spørgsmål til indsendelse af regnskab og evaluering, så skriv til fritid@norddjurs.dk.

Ansøgningsskema 

Evaluerings-og regnskabsskema

Er du registreret som frivillig forening eller lignende i Norddjurs Kommune, kan vi give dig adgang til Fonde.dk.

Fonde.dk er et onlineværktøj, der støtter arbejdet med fundraising i offentlige som private virksomheder.

Sitet indeholder bl.a. Danmarks største og mest avancerede online database med oplysninger om fonde, puljer, legater og andre tilskudsprogrammer fra Danmark, Norden, EU og øvrige lande.

Få adgang til fonde.dk

Ønsker du at få adgang til fonde.dk skal du sende en mail til fritid@norddjurs.dk med navn, adresse, email og foreningsnavn.

Vi opretter løbende brugere i fonde.dk, og du kan derfor forvente at få adgang inden for en uge. Bemærk at dette gratis tilbud kun retter sig mod foreninger, og ikke privatpersoner.

Besøg Fonde.dk

Ansøgningsfrister
Pulje Frist

Fleksmidler

Udviklingspulje

Arvepulje

 

Løbende

Aktivitetstilskud samt Leder- og instruktørmidler 1. februar
Talent- og elitepulje 15. februar
Lokaletilskud 1. april
Supplerende tilskud til aftenskoler 1. juni
Tilskud til aftenskoler 1. oktober

Kulturpuljen

Fritidspuljen

1. november 2024 - derefter løbende ved ansøgning på op til 10.000 kr.

Fokus 2023-2024

Kultur- og Fritidsudvalget opfordrer ansøgere til at forholde sig til udvalgets strategier for kultur, fritid, turisme, landdistrikter og/eller købstaden, og være opmærksomme på fokusområderne fra handleplanen for 2023-2024:

 • Landdistrikter: Samarbejde mellem landsbyer.
 • Kultur: Børn- og unges kulturliv.
 • Fritid: Udvikle brug af cykel-, løbe- og vandrestier.
 • Turisme: Udvikling af ”turisme-hotspots”.

Bliv klogere på strategierne og handleplanen

Søger du under 10.000 kr?

Flekspuljer er den nemmeste og mest fleksible måde at søge om beløb under 10.000 kr. Ansøgningerne behandles løbende, og der kan forventes svar indenfor 14 dage. 

Fleksmidler by- og landdistriktsudvikling

Fleksmidler kultur

Fleksmidler fritid

De har fået støtte i 2023

Hvert år modtager mange foreninger og institutioner tilskud til deres projekter. Vi har samlet de projekter, der har modtaget støtte i 2023 i én oversigt.

STØTTEDE PROJEKTER 2023

Foreninger i Norddjurs

Der er over 350 foreninger i Norddjurs Kommune. De fleste foreninger bliver godkendt som folkeoplysende foreninger. Andre foreningstyper i kommunen kan være godkendt som frivillige sociale foreninger og partipolitiske foreninger, mens nogle foreninger bare vælger at stifte en forening uden kommunal godkendelse.

De folkeoplysende foreninger i Norddjurs Kommune er idrætsforeninger, spejderforeninger & rideklubber. Godkendte folkeoplysende foreninger skal leve op til en række kriterier, til gengæld har de mulighed for at få tildelt lokaler til deres aktiviteter og modtage en række kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven.

Aktiv Norddjurs

Aktiv Norddjurs er portalen til alt der har med foreningslivet at gøre, bortset fra puljemidler. Her finder du blandt andet information om:

 • Booking af lokaler
 • Oversigt over foreninger og faciliteter
 • Gebyrbetaling
 • Aktivitetstilskud og lokaletilskud
 • Tilskud til og regnskabsaflæggelse for aftenskoler

Gå til Aktiv Norddjurs

Regler, rettigheder og tilskud for folkeoplysende foreninger

For at modtage kommunalt tilskud til foreningsaktiviteter eller få anvist kommunale lokaler, er det nødvendigt at blive godkendt som folkeoplysende forening.

Efter den stiftende generalforsamling i jeres forening, hvor forslag til nye vedtægter bliver godkendt af de fremmødte, sender I de nye vedtægter, samt referat af generalforsamlingen ind til kultur og fritid. Herefter vil I få besked om godkendelse.
Vedtægter og referat sendes til fritid@norddjurs.dk.

Foreningen kan først godkendes som folkeoplysende forening, når følgende krav er overholdt:

En forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (fx idrætsforeninger eller spejdere), skal:

 1. have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægterne,
 2. tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven,
 3. have en bestyrelse,
 4. være demokratisk opbygget,
 5. bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer,
 6. som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål,
 7. være hjemmehørende i tilskudskommunen og
 8. have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig (Folkeoplysningsloven § 4, stk. 3).

Lever foreningen op til ovenstående krav, kan der søges om at blive en godkendt folkeoplysende forening i Norddjurs Kommune ved at indsende følgende på nedenstående formular:

 1. Begrundelse for ønsket om godkendelse i forhold til Folkeoplysningsloven (ovenstående krav)
 2. Foreningens vedtægter samt evt. stiftelsesdokument (se forslag til vedtægter nederst på siden)
 3. Referat fra seneste generalforsamling
 4. Skema om foreningsoplysninger samt program for planlagte eller afholdte aktiviteter
 5. Erklæring om indhentelse af børneattest
 6. Foreningens CVR-nummer
 7. Oplysninger på formand og kasserer til foreningsregister.

Få hjælp til at lave vedtægter for jeres forening - prøv Vedtægtsgeneratoren.

Alle godkendte folkeoplysende foreninger skal indsende et regnskab over tildelte tilskud i det forgangne år senest d. 1. marts.

Revisionen skal sikre at de kommunale tilskud er anvendt fuldt ud, og helt til det formål tilskuddet er givet til.
Konstaterer revisor lovovertrædelser, er der pligt til at foretage indberetning til Norddjurs Kommune inden tre uger og herunder gøre foreningen opmærksom på denne konstatering. 
Revisor påtegner regnskabet og erklærer, at regnskabet er revideret. Eventuelle forbehold skal fremgå af påtegningen. Kommunen kan kun kræve, at foreningen aflægger et regnskab for den aktivitet, der er givet tilskud til.

Revisionskrav

Foreninger der modtager tilskud fra kommunen, skal indsende et regnskab, der er revideret af en foreningsvalgt revisor og underskrevet af hele bestyrelsen. Revisor skal i denne sammenhæng være opmærksom på, at:

 • tilskudsregnskabet indeholder de korrekte beløb, og er i overensstemmelse med de foreliggende bilag

 • tilskuddet er anvendt i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven, herunder de kommunale regler og retningslinjer

 • foreningen har opfyldt tilskudsbetingelserne

 • foreningens oplysninger til kommunen er korrekte og

 • der er dokumentation for deltagernes samlede egenbetaling/kontingent.

Foreninger, der modtager mere end 500.000 kr. i tilskud fra kommunen, skal indsende et regnskab, der er revideret af en statsautorisret eller registreret revisor.

Udover ovenstående, skal revisor desuden foretage revision i overensstemmelse med god revisionsskik, samt vedlægge genpart af revisionsprotokol.

Bestyrelsens ansvar

Bestyrelsens medlemmer hæfter i almindelighed ikke personligt for foreningens tilskud, som er givet efter lovens regler og rammer.

Bestyrelsen hæfter personligt for tilskud modtaget efter Folkeoplysningsloven, såfremt tilbagebetalingskravet opstår ved retsstridig handling eller undladelse, der i forlængelse heraf kan tilregnes som værende forsætlig eller uagtsom.

Folkeoplysende foreninger der søger om kommunale tilskud, pålægges én gang årligt at indsende en erklæring om indhentelse af børneattester. Erklæringen udfyldes og indsendes som en del af den samlede formular til ansøgning om tilskud.

Bestilling af børneattest

Foreningen mister sin godkendelse som en folkeoplysende forening, såfremt kommunen ikke ligger inde med en gyldig erklæring om indsamling af børneattester.

Læs mere omkring børneattester

Folkeoplysende foreninger har mulighed for at få anvist lokaler af kommunen.

Tildeling af lokaler/faciliteter til den kommende sæson skal ansøges senest 1. februar gennem Aktiv Norddjurs portalen. Der udsendes information om dette i december.

Udlån af lokaler til enkeltstående arrangementer

Udlån af lokaler til enkeltstående arrangementer skal ske på henvendelse til fritid@norddjurs.dk. Dette gælder kun for godkendte folkeoplysende foreninger.

I henvendelsen bedes oplyst foreningens navn, kontaktoplysninger samt arrangement der ønskes lokaler til. Lokaleudlånet til et enkeltstående arrangement er gratis, såfremt foreningen er godkendt.

Er man ikke en godkendt folkeoplysende forening skal faciliteten kontaktes direkte vedrørende udleje af lokaler. Udlån til privat brug gælder på samme måde som til en ikke godkendt folkeoplysende forening, hvorfor man må rette henvendelse til faciliteten direkte.

Der må påregnes en leje udgift ved udlån af lokaler til privat brug og til ikke godkendte folkeoplysende foreninger. Prisen herfor aftales ved direkte henvendelse til faciliteten.

For at modtage tilskud skal foreningen være medlem af gebyrordningen, som står beskrevet herunder.

Gebyrordningen fungerer i sin enkelthed på den måde, at foreningen skal betale et gebyr til kommunen, som bliver modregnet den tildelte forenings aktivitets- og lokaletilskud.

Hensigten med gebyrordningen er, at alle foreninger er ligestillet med hensyn til at anvende idrætsfaciliteter, da nogle faciliteter er dyrere for kommunen at drifte pr. time end andre. Det betyder, at der via gebyrordningen udlignes for prisforskelle pr. time, da foreninger oplever at betale samme takst pr. medlem.

Gebyrordningen betyder, at de foreninger, som vælger at være med i ordningen betaler en afgift pr. bruger, som er differentieret alt efter, hvilken facilitet, der anvendes. Til gengæld får foreningerne stillet faciliteter til rådighed efter indsendelse af ønsker til antal timer pr. facilitet. Norddjurs Idrætsråd foretager herefter en fordeling af haltimer til foreninger. Forvaltningen fordeler øvrige lokaler.

Følgende takster er i 2022 gældende for hver kategori:

 • Kategori 1. Brugere af idrætshaller, fodbold ude og inde samme år: (Pris 222 kr. pr. medlem pr. år)
 • Kategori 2. Brugere af svømmehaller (Pris 446 kr. pr. medlem pr. år)
 • Kategori 3. Brugere af udendørsanlæg (fodbold kun ude), atletik, spinning, fitness, tennis, sale og skoler (Pris 112 kr. pr. medlem pr. år)
 • Kategori 4. Brugere af øvrige rum, naturen, golf og cross (Pris 0 kr. pr. medlem pr. år)

Gebyrordningen ansøges sammen med aktivitetstilskud på https://aktiv.norddjurs.dk/

Der ydes aktivitetstilskud til børn og unge under 25 år, som er aktivt medlem af foreningen og derved betaler kontingent.

Tilskuddet udgør max. kr. 163,00 pr. medlem pr. år. Såfremt kontingentet er lavere end dette, er det kontingentet, der afgør tilskuddets størrelse.

Hvordan søges aktivitetstilskuddet?

Der ansøges på om aktivitetstilskud på https://aktiv.norddjurs.dk/

Aktivitetstilskud kan søges én gang årligt.

Ansøgningsfrist: 1. februar.

Der kan ydes tilskud til egne og lejede lokaler.

Tilskuddet ydes med op til 75 % af udgifterne. For foreninger ydes tilskuddet forholdsmæssigt til den del af foreningens medlemmer, der er under 25 år. Der ydes max tilskud til det antal timer, som lokalet har været benyttet til foreningens folkeoplysende aktiviteter .

Norddjurs Kommune er ikke forpligtet til at yde tilskud til følgende:
- Nye foreninger
- Nye lokaler
- Udvidet aktivitet
- Ombygning og udvidelse af eksisterende lokaler.

Oversigt over retningslinjer for lokaletilskud (pdf)

Hvordan søges lokaletilskuddet?

Ansøgning foregår via hjemmesiden Aktiv Norddjurs.

Tilskuddet udbetales efter ansøgningsfristen.

Der kan kun søges én gang årligt.

Ansøgningsfrist: 1. april

Ikke godkendte foreninger, grupper eller den enkelte borger kan søge om leje af lokaler direkte hos den administrerende enhed.

Der ydes tilskud til træner- og lederuddannelse inden for det frivillige foreningsarbejde. Træner- og lederuddannelsen skal være til gavn for foreningen for at være berettiget til tilskud.

Der ydes tilskud til rejse- opholds-, og kursusudgifter samt udgifter til kursusmateriale. 

Kriterier og principper for tildeling:

 • Egenbetaling på 250 kr.

 • Kursusudgift på maksimalt 6.000 kr./kursus indgår i puljen.

 • Kurser i udlandet støttes med maksimalt 1.000 kr./deltager.

 • Der ydes maksimalt 50 % af kursusudgifter.

Hvordan søges tilskuddet?

Formular til ansøgning om leder- og instruktørmidler kan fås ved at sende en mail til fritid@norddjurs.dk

Ansøgningsfrist: 1. februar.

Særligt for aftenskoler - tilskud m.m.

Her findes information om regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning (fx. Aftenskoler)

Aktivitetstilskud
Kommunalbestyrelsen fastsætter og fordeler årligt en beløbsramme til den folkeoplysende voksenundervisning.
Tilskud ydes på grundlag af aftenskolens afholdte lønudgifter i året forud for tilskudsåret samt forventet aktivitet for tilskudsåret.

Det beløb, der er afsat på budgettet til formålet, fordeles forholdsmæssigt mellem de godkendte ansøgende foreninger. Bevilgede tilskud udbetales kvartalsvis forud i 4 lige store rater.

Tilskuddets størrelse
Kommunalbestyrelsen fastsætter og fordeler årligt en beløbsramme til den folkeoplysende voksenundervisning.
Tilskud ydes på grundlag af aftenskolens afholdte lønudgifter i året forud for tilskudsåret samt forventet aktivitet for tilskudsåret.
Det beløb, der er afsat på budgettet til formålet, fordeles forholdsmæssigt mellem de godkendte ansøgende foreninger. Bevilgede tilskud udbetales kvartalsvis forud i 4 lige store rater.

Supplerende tilskud
I forbindelse med regnskabsafslutning skal ikke forbrugt tilskudstilsagn tilbagebetales. Udgør den samlede tilbagebetaling mere end 5.000 kr. er der mulighed for, at der kan ansøges om et supplerende tilskud i indeværende år.
Hvis beløbet er under 5.000 kr. overføres det til rammen for voksenundervisning det kommende år.
Det beløb, der er afsat til supplerende tilskud, fordeles forholdsmæssigt mellem de godkendte ansøgende foreninger, og ydes på grundlag af aftenskolens forventede lønudgifter / aktivitet i indeværende år. Det bevilgede supplerende tilskud udbetales i løbet af oktober måned.
Ansøgningsfrist for at få del i supplerende tilskud: 1. juni

Tilskudsbrøker
Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der ydes supplerende tilskud til udgifter til aflønning m.v. af ledere og lærere inden for den folkeoplysende voksenundervisning for deltagere med handicap i relation til undervisningen i et konkret emne. 

Der fastsættes følgende tilskudsbrøker:

Almindelig undervisning og foredrag: 1/3
Undervisning for voksne handicappede: 7/9
Instrumentalundervisning (små hold): 5/7
Undervisning - Anholt, ”Ø-faktor”: 5/7

Nedsættelse af deltagerbetaling for særlige grupper
Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der ydes særlige tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling for særlige grupper og supplerende tilskud til undervisning m.v., der forudsætter små hold.
Pensionister med helbredskort med et helbredstillæg på 85 samt pensionister der er tilknyttet lokalpsykiatrien er berettiget til et tilskud på 50 % af deltagerbetalingen.

Ansøgningsfrister
Ansøgning om tilskud indgives til Kultur- og udviklingsafdelingen. Ansøgningsfristen for indsendelse af ansøgning om tilskud til kommende års undervisningsvirksomhed er 15. oktober.

Ansøgning om supplerende tilskud indgives til Kultur- og udviklingsafdelingen. Ansøgningsfristen for indsendelse af ansøgning er 1. juni.

Anvendelse af 10% puljen - Debatskabende aktiviteter
Foreningen skal afsætte 10% af det samlede beløb, der er givet i tilsagn. Disse skal bruges på debatskabende aktiviteter.

Af tilskud til debatskabende aktiviteter kan der max anvendes:
10 % til administration
20 % til PR og annoncering
20 % til leder-honorar.

Alle udgifter, afholdt af puljen til debatskabende aktiviteter, skal kunne dokumenteres afholdt i forbindelse med et arrangement.

 

Fleksible tilrettelæggelsesformer

Fleksible tilrettelæggelsesformer kan eksempelvis omfatte workshops, åbne studiecirkler, fjernundervisning m.v., altså undervisningsformer der adskiller sig fra de hidtil anvendte former.

Fleksible tilrettelæggelsesformer er baseret på holddannelser, og deltagerne skal være tilmeldt og registreret. Ved fjernundervisning skal mindst 30 % af timerne på det enkelte hold gennemføres i fællesskab ved fysisk fremmøde.

Den del af det kommunale tilskud, der anvendes til fleksible tilrettelæggelsesformer kan bruges til:

 • Løn til de personer, der forestår de fleksible tilrettelæggelsesformer (aftenskolerne er ikke bundet af satserne i Undervisningsministeriets lønbekendtgørelse)
 • Lederhonorar, dog højst 20% af aftenskolens udgifter til fleksible tilrettelæggelses-former
 • Udgifter til etablering af Internetadgang til undervisere på hold inden for fjernundervisning
 • Undervisningsmaterialer af ikke-blivende værdi
 • Annoncering
 • Lokaleudgifter
 • Eventuelle andre udgiftstyper må i givet fald afholdes af aftenskolen selv, typisk via deltagerbetalingen.

Som hovedregel ydes der ikke tilskud til lokaler, idet det forudsættes, at der kan stilles egnede kommunale lokaler til rådighed. Kultur- og fritidsafdelingen kan dog dispensere fra de generelle regler.

I de tilfælde, hvor der dispenseres, ydes tilskud på 75 % af udgiften til lokaleleje. Denne dispensation skal være givet inden aktiviteten iværksættes.

Aftenskoler, der modtager tilskud OVER 500.000 kr. pr. år, skal have deres regnskab revideret af registreret eller statsautoriseret revisor.
Tilskudsregnskaber, der ikke overstiger 500.000 kr. pr. år, revideres af en af foreningen folkevalgt revisor.

Regnskab for foregående år indsendes inden udgangen af marts måned efter regnskabsårets udløb.