Whistleblowerordning

Norddjurs Kommune er en organisation, der lægger stor vægt på åbenhed og dialog.

Der er en åben og inkluderende kultur, hvor alle frit kan ytre sig – også vedrørende uregelmæssigheder eller ulovligheder begået af kommunens ansatte eller dens samarbejdspartnere.

Formålet med ordningen er at opdage, udbedre og forebygge uacceptable forhold i Norddjurs Kommunes varetagelse af sine opgaver over for borgerne, herunder også hos Norddjurs Kommunes samarbejdspartnere, og derved forbedre Norddjurs Kommunes serviceniveau.

Om whistleblowerordningen

I overensstemmelse med de nye regler om beskyttelse af whistleblower kan du her læse om, hvordan ordningen fungerer i Norddjurs Kommune, og hvem der kan bruge den.

Gå til indberetning via dette link ved at kopiere det over i din browser:

https://norddjurs.whistleblowernetwork.net

Spørgsmål vedrørende whistleblowerordningen kan rettes til whistleblowerenheden på mail whistleblowerenheden@norddjurs.dk

Årsrapport

Norddjurs Kommune udarbejder en årsrapport om den generelle aktivitet i kommunens whistleblowerordning. Den seneste årsrapport er godkendt af Kommunalbestyrelsen på et møde den 14. maj 2024.

Læs årsrapporten

Mere om whistleblowerordningen

Indberetninger kan indgives af Norddjurs Kommunes ansatte og Norddjurs Kommunes samarbejdspartnere, herunder samarbejdspartneres ansatte.

Whistleblowerordningen omfatter indberetninger om alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold.

Strafbare forhold

 • Misbrug af økonomiske midler
 • Tyveri
 • Svig
 • Underslæb
 • Bedrageri
 • Bestikkelse
 • Overtrædelser af tavshedspligten

Grove eller gentagne overtrædelser af lovgivning

 • Lovgivning om magtanvendelse
 • Forvaltningsloven og offentlighedsloven
 • Sundhed
 • Miljø
 • Forvaltningsretlige principper

Andre alvorlige forhold

 • Grov chikane

Eksemplerne er ikke udtømmende.

Whistleblowerenheden foretager i hvert enkelt tilfælde en konkret vurdering af, om der er tale om forhold som er omfattet af ordningen.

Her kan du læse om, hvornår og hvordan du er beskyttet, hvis du anvender Norddjurs Kommunes whistleblowerordning.

Hvornår er du beskyttet?

Er du en af de personer, der kan anvende Norddjurs Kommunes whistleblowerordning – og indberetter du oplysninger, der er omfattet af ordningen – er du som udgangspunkt beskyttet som whistleblower.

Det er imidlertid et krav for, at du bliver beskyttet som whistleblower, at du er af den overbevisning, at oplysningerne, du indberetter, er korrekte. Du skal med andre ord være i ”god tro” om rigtigheden af oplysningerne.

Du vil derfor ikke være beskyttet som whistleblower, hvis du f.eks. med vilje indberetter forkerte oplysninger til whistleblowerordningen.

Du kan blive straffet med bøde, hvis du bevidst indberetter urigtige oplysninger, ligesom du også kan blive straffet efter anden lovgivning – f.eks. straffeloven – hvis du bevidst indberetter urigtige oplysninger.

Hvordan er du beskyttet?

Du vil som whistleblower ikke kunne ifalde ansvar for at tilegne dig de oplysninger, som du indberetter om, medmindre den måde, du har tilegnet dig oplysningerne på, er strafbar.

Det vil det eksempelvis være, hvis du har skaffet oplysningerne ved indbrud, tvang, trusler, hacking, ulovlig optagelse, aflytning af andre eller lignende. Du må derfor f.eks. ikke skaffe dig adgang til oplysninger ved at bryde ind i lokaler eller lignende, idet indbrud i sig selv er strafbart.

Du vil som whistleblower, der i god tro indberetter oplysninger til en whistleblowerordninger, ikke kunne ifalde ansvar for at bryde en lovbestemt tavshedspligt i forbindelse med de oplysninger, som du indberetter, hvis du med rimelig grund troede, at indberetningen afslørede et forhold.

Du er som whistleblower beskyttet mod repressalier – herunder trussel om repressalier eller forsøg på repressalier – hvis du foretager en indberetning til Norddjurs Kommunes whistleblowerordning. Du må heller ikke hindres eller forsøges hindret i at foretage en indberetning.

Med andre ord så kan whistleblower ikke straffes, hvis du foretager en indberetning i god tro om oplysningernes rigtighed.

Hvis du alligevel udsættes for repressalier i forbindelse med en indberetning, har du krav på godtgørelse for følgerne af repressalierne, hvis du kan bevise, at du har foretaget en indberetning i overensstemmelse med loven.

Det er herefter op til den, der har udsat dig for repressalier, at bevise, at indberetningen ikke havde noget med repressalierne at gøre.

Du kan kun foretage en indberetning om oplysninger, som du er kommet i besiddelse af som led i din ansættelse hos Norddjurs Kommune eller som samarbejdspartnere, herunder samarbejdspartneres ansatte.

Før du foretager en indberetning

Du kan indberette oplysninger om:

Whistleblowerordningen omfatter indberetninger om alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold.

Strafbare forhold

 • Misbrug af økonomiske midler
 • Tyveri
 • Svig
 • Underslæb
 • Bedrageri
 • Bestikkelse
 • Overtrædelser af tavshedspligten

Grove eller gentagne overtrædelser af lovgivning

 • Lovgivning om magtanvendelse
 • Forvaltningsloven og offentlighedsloven
 • Sundhed
 • Miljø
 • Forvaltningsretlige principper

Andre alvorlige forhold

 • Grov chikane

Eksemplerne er ikke udtømmende.

Whistleblowerenheden foretager i hvert enkelt tilfælde en konkret vurdering af, om der er tale om forhold som er omfattet af ordningen.

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan anvende ordningen til at indberette oplysninger om øvrige forhold, f.eks. overtrædelser af mindre væsentlige interne retningslinjer om sygefravær, rygning, alkohol, påklædning, brug af kontorartikler mv. og oplysninger om mindre grove personalerelaterede konflikter på arbejdspladsen, som ikke er omfattet af ordningen.

Sådanne oplysninger skal som udgangspunkt håndteres via nærmeste leder, HR eller din tillidsrepræsentant.

Når du indsender din indberetning, er det Norddjurs Kommunes whistleblowerenhed, som behandler din indberetning.

Medlemmerne af whistleblowerenheden har tavshedspligt med hensyn til oplysninger, der indgår i indberetningen.

Du kan læse mere om behandling af din indberetning og tidsfrister hos Norddjurs Kommunes whistleblowerordning her.

Du kan foretage din indberetning anonymt og undlade at angive kontaktoplysninger.

Indberetning

Gå til indberetning via dette link:

https://norddjurs.whistleblowernetwork.net

 

Når du har indsendt din indberetning via whistleblowerportalen, får du en kvittering på skærmen.

Hvis du har valgt at indberette anonymt, men med mulighed for at kommunikere via en sikker postkasse på portalen, er det på kvitteringen er der angivet en nøglekode.

Med denne nøglekode kan du tilgå din indberetning igen og kommunikere med whistleblowerenheden i Norddjurs Kommune.

Whistleblowerenheden kan i tillæg til de oplysninger, du har indsendt, have brug for at stille dig yderligere spørgsmål for at kunne behandle din indberetning bedst muligt.

Hvis du ikke har oplyst din identitet eller afgivet kontaktoplysninger, vil whistleblowerenheden kommunikation med dig om din indberetning foregå via whistleblowerportalen, f.eks. anmodning om yderligere oplysninger eller orientering om sagsbehandlingen.

Du kan også selv tilføje yderligere information til din indberetning i portalen. Medarbejderne i whistleblowerenheden kan se, om du har læst beskeder sendt til dig i whistleblowerportalen.

Det er derfor vigtigt, at du jævnligt tilgår din indberetning i whistleblowerportalen med din nøglekode og følger sagens udvikling og svarer på eventuelle spørgsmål fra whistleblowerenheden.

Det er vigtigt, at du opbevarer nøglekoden sikkert, da den af sikkerhedsmæssige årsager ikke kan genskabes. Mister du koden, mister du også muligheden for at tilgå din indberetning efterfølgende. Løsningen kan i dette tilfælde være at fortage en ny indberetningen.

Når sagsbehandlingen af din indberetning er afsluttet, vil din indberetning og eventuelle andre oplysninger om indberetningen blive slettet fra whistleblowerportalen. Oplysningerne vil stadig fremgå af Norddjurs Kommunes elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem.

Norddjurs Kommunes whistleblowerenhed foretager en indledende vurdering af din indberetning med henblik på at fastslå, om indberetningen er indgivet af en person, som opfylder betingelserne for at benytte Norddjurs Kommunes whistleblowerordning.

Hvis det er tilfældet, foretager whistleblowerenheden en vurdering af om oplysningerne i indberetningen omhandler sådanne alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold, at de skal undersøges nærmere.

En sådan undersøgelse kan f.eks. munde ud i, at din indberetning videregives til den ansvarlige direktør, der så skal undersøge og følge op på de forhold, som du har indberettet oplysninger.

Dette vil ske i overensstemmelse med reglerne omkring beskyttelse af whistleblower.

Derfor vil det kun ske efter forudgående dialog med whistlebloweren og i de tilfælde, hvor det ikke er muligt at kommunikere med whistlebloweren vil det kun ske i de tilfælde, hvor whistleblowerens identitet kan beskyttes.

Det er Norddjurs Kommunes whistleblowerenhed, der har til opgave at tage imod og følge op på whistleblowerindberetninger, og de medarbejdere, som behandler indberetninger, er særligt autoriseret til at arbejde med indberetninger og er underlagt en særlig tavshedspligt med hensyn til oplysninger, der indgår i indberetningerne.

Whistleblowerenheden består af kommunens borgerrådgiverfunktion bestående af Jesper Cortes, Tanja Kallehauge og Nicolai Abildgaard samt 4 øvrige medlemmer. Det er næstformanden fra hovedudvalget Tinne Christiansen, chefen for kommunaldirektørens sekretariat Jeppe Bødker Thvilum, fuldmægtig Louise Soelberg Andersen og personalejuridisk konsulent Jette Kusk Simonsen.

Det er kommunens borgerrådgiverfunktion næstformanden fra hovedudvalget samt chefen for kommunaldirektørens sekretariat, som er ansvarlig for whistleblowerenhedens virksomhed.

Whistleblowerenheden betjenes administrativt af fuldmægtig Louise Soelberg Andersen og personalejuridisk konsulent Jette Kusk Simonsen.

Norddjurs Kommunes whistleblowerenhed er uafhængig af forvaltningen og arbejder selvstændigt, hvilket indebærer, at arbejdet med whistleblowerindberetninger holdes adskilt fra Norddjurs Kommunes øvrige sagsbehandling.

Du vil som udgangspunkt modtage en bekræftelse på din indberetning inden for 7 dage efter, at Norddjurs Kommunes whistleblowerordning har modtaget din indberetning, medmindre whistleblowerenheden vurderer, at en bekræftelse f.eks. vil kunne bringe beskyttelsen af din identitet i fare.

Som udgangspunkt vil du senest 3 måneder efter, at du har modtaget bekræftelsen på din indberetning, modtage feedback på din indberetning. Det forudsætter dog, at du i forbindelse med indberetningen har valgt, at det skal være muligt for whistleblowerenheden at kommunikere med dig. 

Feedback kan f.eks. bestå i oplysninger om, hvilke tiltag, der er iværksat eller påtænkes iværksat som opfølgning på din indberetning.

Denne frist kan forlænges i op til 6 måneder, hvis der på grund af sagens konkrete omstændigheder er behov for en længerevarende undersøgelse.

Du vil i så fald blive orienteret herom inden for 3 måneder, fra whistleblowerordningen har modtaget din indberetning.

Kontaktboks

Whistleblowerenheden