Oplysningspligt til TV-overvågning

Vi behandler dine personoplysninger som et led i kriminalitets- og hærværksbekæmpelse.

Lovhjemmel for behandling af persondata, i forbindelse med tv-overvågning findes i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e:

”Behandling er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.”

Derudover findes lovhjemmel for behandlingen af særlige kategorier af persondata i databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f:

”Behandling er nødvendig, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller når domstole handler i deres egenskab af domstol.”

Optagelser og billeder fra tv-overvågning vil blive videresendt til rette myndighed i tilfælde af kriminalitet.

Norddjurs Kommune er behjælpelig med adgang til det filmede, når den rette myndighed retter henvendelse om det.

Det optagede bliver ikke videresendt til andre tredje parter end retshåndhævende myndigheder.

I tilfælde af tv-overvågning bliver optagelser i Norddjurs Kommune opbevaret i max 30 dage.

Kontaktboks

Databeskyttelsesrådgiver