Oplysningspligt og privatlivspolitik

Sådan behandler Norddjurs Kommune dine personoplysninger.

Det er vigtigt for Norddjurs Kommune, at alle som har givet kommunen personoplysninger, kan være trygge ved, at alle oplysningerne behandles på en gennemsigtig og sikker måde.

Herunder har vi beskrevet, hvordan Norddjurs Kommune behandler dine personoplysninger og hvilke rettigheder, du har i forhold til disse oplysninger.

Du er altid velkommen til at kontakte Norddjurs Kommune med spørgsmål.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Norddjurs Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har om dig.

Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Kontakt Norddjurs Kommune
Torvet 3, 8500 Grenaa
Telefon: 89 59 10 00
Email: norddjurs@norddjurs.dk
Sikker post: sikkerpost@norddjurs.dk

Oplysningspligt og privatlivspolitik for Norddjurs Kommune

Mere om oplysningspligt

Læs mere i punkterne herunder:

Norddjurs Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har om dig.

Kontakt os

Norddjurs Kommune
Torvet 3
8500 Grenaa
Telefon: 89 59 10 00
Email: norddjurs@norddjurs.dk
Sikker post: sikkerpost@norddjurs.dk

Hvis du har spørgsmål til, hvordan Norddjurs Kommune behandler dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte Norddjurs Kommunes databeskyttelsesrådgiver.

Norddjurs Kommune
Torvet 3
8500 Grenaa
Telefon: 89 59 15 23
Email: dbr@norddjurs.dk
Sikker post: sikkerpost@norddjurs.dk

Vi behandler personoplysninger om dig som led i vores aktiviteter som myndighed, f.eks. i forbindelse med vores sagsbehandling, rådgivning og hjælp til dig som borger eller virksomhed.

Vi behandler også personoplysninger i forbindelse med statistiske analyser og til forskning.

Det sker f.eks. - men ikke nødvendigvis kun – i forbindelse med:

 • Anmodning om pas & kørekort
 • Behandling af jobansøgninger
 • Behandling af blanketansøgninger
 • Behandling af bevillinger
 • Faglige netværksinitiativer
 • Borgerhenvendelser
 • Virksomhedshenvendelser

Vi behandler også personoplysninger i forbindelse med udøvelse af myndighedsfunktioner, når vi udfører kontrolopgaver, registrering, tilsyn og håndhæver loven.

Retsgrundlaget for at behandle oplysningerne er typisk:

Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, (Behandling er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt).

Herudover kan hjemlen til at behandle personoplysninger være:

 • Forordningens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke)
 • Forordningens artikel 6, stk. 1, litra b (opfyldelse af en kontrakt)
 • Forordningens artikel 6, stk. 1, litra c (retlig forpligtelse)
 • Forordningens artikel 6. stk. 1, litra d (beskyttelse af en fysisk persons vitale interesser)
 • Forordningens artikel 9, stk. 2, litra a (samtykke i forhold indsamling af følsomme oplysninger)
 • Forordningens artikel 9, stk. 2, litra b (arbejdsretlige forpligtelser)
 • Forordningens artikel 9, stk. 2, litra c (beskyttelse af en fysisk persons vitale interesser)
 • Forordningens artikel 9, stk. 2, litra e (offentliggjorte oplysninger)
 • Forordningens artikel 9, stk. 2, litra f (retskrav)
 • Forordningens artikel 9, stk. 2, litra g (væsentlige samfundsmæssige interesser)
 • Forordningens artikel 9, stk. 2, litra j (statistiske og videnskabelige formål)
 • Forordningens artikel 10 (straffedomme)
 • Databeskyttelseslovens § 8, stk. 1, stk. 2 og stk. 5 (straffedomme)
 • Databeskyttelseslovens § 10 (følsomme oplysninger kan behandles til statistiske og videnskabelige formål)
 • Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1 (personnummer)
 • Databeskyttelseslovens § 12 (oplysninger i ansættelsesforhold)

Som led i din nuværende eller tidligere henvendelse til Norddjurs Kommune behandler vi oplysninger om dig. Norddjurs Kommune har adgang til følsomme personoplysninger i databeskyttelsesforordningens forstand (artikel 9).

Det betyder, at de fleste af de oplysninger, som Norddjurs Kommune behandler om dig, er følsomme og/eller fortrolige.

Vi behandler disse personoplysninger om dig:

 • Personnummer
 • Stamdata (herunder dit navn og din stillingsbetegnelse, privatadresse, private telefonnumre, e-mailadresse, kontonummer samt lønoplysninger og statistik)
 • Dine uddannelsesforhold
 • Dine ansættelsessteder
 • Hvornår du har været i telefonisk eller elektronisk kontakt med Norddjurs Kommune
 • Hvilke elektroniske nyhedsbreve, du har modtaget
 • Hvilke elektroniske breve, du har modtaget fra Norddjurs Kommune, samt hvilke breve, du har læst
 • Medlemskab af A-kasse
 • Oplysninger om dine pensionsforhold
 • Hvilke fremmøder du har været tilmeldt, frameldt og deltaget i
 • Sundhedsoplysninger
 • Oplysninger om familieforhold
 • Oplysninger om sociale forhold
 • Erhvervsmæssige forhold
 • Dit CV (hvis du er tilmeldt Norddjurs Kommunes jobbørs)

I særlige tilfælde behandler vi yderligere oplysninger om dig. Det kan f.eks. være i forbindelse med sagsbehandling:

 • Oplysninger om helbredsmæssige forhold (f.eks. i, hvor det har relevans, hvis du er handicappet, er i støttet beskæftigelse, eller hvor sygdom har betydning for dit ansættelsesforhold eller din ret til andre ydelser)
 • Oplysninger om væsentlige sociale forhold
 • Oplysninger om politiske, religiøse, race eller etniske og seksuelle forhold
 • Oplysninger om strafbare forhold

Ovenstående oplysninger indgår som hovedregel kun i enkelte sager.

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere, når det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt for dig:

 • Offentlige myndigheder
 • Læger
 • Tillidsvalgte
 • LO og andre fagforbund
 • A-kassen
 • Bank- forsikrings- og pensionsselskaber
 • Uddannelsesinstitutioner og eksterne undervisere
 • Domstole og domstolslignende organer
 • Arbejdsgivere og arbejdsgiverorganisationer
 • Rådgivere, f.eks. advokat, revisor, konsulentvirksomheder eller lignende, hvis det er nødvendigt for at hjælpe dig
 • Databehandlere

Vi overfører ikke persondata direkte til tredjelande eller internationale organisationer uden passende sikkerhedsforanstaltninger.

Vi behandler normalt kun oplysninger om dig, som vi har modtaget fra dig og eventuelt fra dine pårørende.

Herudover modtager vi nogle gange oplysninger fra:

 • Din arbejdsgiver
 • Tillidsvalgte
 • Dine kolleger
 • Dine pårørende
 • Jobcentre
 • Læge eller anden behandler
 • Arbejdsmedicinsk klinik
 • Dit pensionsselskab
 • Dit forsikringsselskab
 • Modparter i sager (det kan være arbejdsgivere, advokater, arbejdsgiverorganisationer eller lignende)
 • A-kasse
 • Offentlige myndigheder
 • LO eller andre forbund

Vi opbevarer dine personoplysninger i henhold til de kriterier, som er fastsat ved lov og så længere oplysninger er nødvendigt for sagsbehandling.

Norddjurs Kommune anvender hverken automatisk profilering eller automatiske afgørelser i forbindelse med kommunens aktiviteter.

Norddjurs Kommune bruger som udgangspunkt ikke samtykke som grundlag for at be\u0002handle dine personoplysninger.

I det omfang, vi har bedt om dit samtykke til behandling af oplysninger om dig, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.

Det kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der står under punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, sker det ikke med tilbagevirkende kraft, så Norddjurs Kommunes behandling af dine personoplysninger vil være lovlig frem til det tidspunkt, hvor du trækker samtykket tilbage.

Når vi behandler dine personoplysninger, har du følgende rettigheder:

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har efter anmodning ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi har registreret, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har efter anmodning ret til at få urigtige eller ufuldstændige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet visse oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle dine personoplysninger – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har, når særlige forhold tilsiger dette, ret til at gøre indsigelse mod Norddjurs Kommunes behandling af dine personoplysninger.

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Hvis du ønsker at bruge en eller flere af dine rettigheder, skal du kontakte Norddjurs Kommune.

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Kontaktboks

Databeskyttelsesrådgiver