Styrket indsats for børn, unge og familier

Publiceret 08-03-2024

Den 1. marts var mere end 50 centrale aktører fra kommune og civilsamfund samlet i Pavillonen i Grenaa for at drøfte en fælles langsigtet strategi for børn, unge og familier i Norddjurs Kommune.

Strategien, som har fået arbejdstitlen ”Godt fra start – og ind i voksenlivet”, sætter fokus på at omlægge indsatsen på området for udsatte børn og unge i henhold til kravene i den nye Barnets Lov.

Børn og unge skal have en større stemme, og der skal sættes tidligere og mere forebyggende ind i forhold til børn og unge, der mistrives, så færre børn og unge får behov for et specialiseret tilbud.

Strategien indeholder 3 overordnede pejlemærker, som sætter retning for arbejdet på Børne- og familieområdet i de kommende 3-5 år:

  • Barnets stemme
  • Tidligere og hurtigere indsats
  • Et almenområde for alle.

"Som følge af Barnets lov har vi en klar forpligtelse til at prioritere børns og unges stemme og rettigheder. Det er afgørende, at vi ikke blot taler om at inddrage dem, men at vi aktivt lytter til deres perspektiver og handler i overensstemmelse hermed. Dette understøtter strategien, der ligeledes skal være med til at sikre, at det overholdes," udtaler Mette Koudal, chef for Børne- og Familieområdet.

Fællesskab som nøgleord

”Fællesskab” er et bærende nøgleord i både indhold og udformning af strategien. En central målsætning er, at alle børn og unge skal deltage i positive og understøttende fællesskaber, og at tilbuddene i almenområdet skal indrettes, så de i højere grad inkluderer børn og unge med særlige behov.

Hvis det skal lykkes, kalder det på et større fællesskab og et endnu tættere samarbejde mellem de aktører, der er omkring børnene og de unge i det daglige. Det værende sig både barnets forældre, lærere, pædagoger, rådgiver og træneren i den lokale idrætsforening.

På temamødet deltog derfor også en bred kreds af aktører fra forskellige dele af kommunen og civilsamfundet, herunder Norddjurs Fælles Elevråd, Ungdommens Røde Kors, Mødrehjælpen samt Anbragte Børns Vilkår, Børne– og Ungdomsudvalget, Handicaprådet, medarbejdere, ledere og områdeudvalget på Børne– og Familieområdet, repræsentanter fra Skole– og Dagtilbudsområdet, Kultur– og Fritidsområdet og Arbejdsmarkedsområdet.

”Det har været en rigtig god dag, hvor jeg føler, at jeg som ung er blevet hørt i forhold til, hvad vi unge har brug for og efterspørger. Det har været spændende at deltage og fedt at mærke, at der er så mange, der arbejder for, at der bliver gjort noget,” udtaler Amalie Grønvold Christensen, Ung fra Heltidsundervisning UngNorddjurs

På temamødet fik deltagerne mulighed for at give input til de tre pejlemærker, dele deres viden og erfaringer med hinanden og kvalificere Norddjurs Kommunes indsats på området.

Den videre proces

”Nu ligger der et stort arbejde i at få fuldt op på dagens pointer og få dem indarbejdet i det endelige udkast til strategien, inden den skal politisk behandles,” afslutter Mette Koudal.

Strategien forventes at blive politisk godkendt i Kommunalbestyrelsen til vinter, som blot ét af flere initiativer, der blev igangsat på baggrund af Udviklingsprocessen på Socialområdet i 2022.

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Mette Koudal, Børne- og Familiechef
Mail: meko@norddjurs.dk
Tlf.nr.: 21 39 36 85