I Norddjurs står vi sammen om at styrke skoleområdet

Publiceret 28-04-2023

Hvordan skaber vi en mere gennemsigtig og retfærdig ressourcefordeling på skoleområdet, og hvordan forebygger vi det stigende behov for specialundervisning blandt kommunens børn og unge? Det har været omdrejningspunkterne for et §17, stk. 4-udvalg, hvor deltagere på tværs af skoleområdet har sat sig sammen for at komme med deres bud på, hvad der skal til for at skabe et stærkere skoleområde i Norddjurs Kommune.

Udvalget drøfter de endelige anbefalinger

I løbet af foråret har repræsentanter for forældrebestyrelser, medarbejdere, fagforeninger, aftaleholdere (skoleledere), politikere og forvaltningen været samlet i et §17, stk. 4-udvalg. Udvalget har haft til opgave at komme med anbefalinger til to spor:

  1. En mere hensigtsmæssig model for fordeling af skolernes økonomiske ressourcer

  2. Hvordan almenområdet styrkes, så vi i højere grad lykkes med at forebygge et stigende behov for specialundervisning fremadrettet.

 Anbefalingerne gives videre til politikerne i Børne- og Ungdomsudvalget, som får ansvaret for den videre behandling af anbefalingerne. Men processen har været en god anledning til at samles på tværs om en fælles ambition - at styrke grundlaget for et samlet skoleområde i Norddjurs Kommune. 

Gennemsigtighed og styrkede samarbejdsrelationer

Baggrunden for at igangsætte arbejdet var blandt andet et ønske om en mere retfærdig og gennemsigtig fordeling af midlerne mellem skolerne. Udover at udvalgets arbejde har ledt frem til en række anbefalinger til at imødekomme dette, har processen i sig selv også medvirket til en bedre forståelse af den økonomiske tildelingsmodel på skoleområdet. Helene Hastrup Bendixen har deltaget i §17, stk. 4-udvalget som forældrerepræsentant fra Auning Skole, og uddyber her hvilken værdi, hun oplever at inddragelse af forældrerepræsentanterne har givet:

"Som forældrebestyrelse er vi blevet klædt bedre på til at forstå, hvordan ressourcefordelingen til skolen hænger sammen, og har dermed et bedre grundlag til at svare på spørgsmål fra forældre og til at spille bolde videre til det politiske niveau. Det har allerede nu givet en øget gennemsigtighed ned ad til skolerne og forhåbentlig også på sigt ned til forældrene."

Hertil fremhæver Helene Hastrup Bendixen også, at den brede sammensætning af udvalget har været med til at styrke fortællingen om et samlet skoleområde i Norddjurs:

"Når politikere, aftaleholdere, repræsentanter for medarbejdere og forældre sætter sig sammen under ét tag, og drøftelserne tager udgangspunkt i de ressourcer der er, så begynder man at kunne spille hinanden bedre, så vi sammen får skabt, hvad der er bedst for børnene i Norddjurs.".

Og netop den brede repræsentation i udvalget har været én af intentionerne med at nedsætte et §17, stk.4-udvalg til denne opgave. Aleksander Myrhøj, Børne- og Ungdomsudvalgets formand, agerede også formand for det nedsatte udvalg, og han glædes over, hvordan arbejdet har været med til at styrke samarbejdet om skoleområdet:

"Det er vigtigt, at vi ved ændringer af fundamentale forudsætninger for skolerne, får så mange perspektiver i spil som muligt, og der skabes ejerskab blandt skolernes parter. Det har været et markant skridt i retningen af, at løsninger på skoleområdet er noget, vi skaber sammen, og der er ingen tvivl om, at samarbejdet i §17, stk. 4-udvalget har bragt os tættere på et samlet skolevæsen og styrket samarbejdsrelationerne på tværs."

Tidlig inddragelse og optimisme

Den anden del af udvalgets opgave handlede om, hvordan vi kan styrke det almene skoleområde, så flere af eleverne på vippen til at udvikle behov for specialundervisning i højere grad kan trives i den almene undervisning. Hertil havde udvalget inviteret en række 'hverdagseksperter' ind til at give deres bud på, hvad der skal til. Og det har ifølge Helene Hastrup Bendixen været med til at gøre arbejdet mere praksisnært:

"Det har været rigtig godt at involvere alle afdelingslederne på skolerne i forhold til det andet spor. De sidder til dagligt med udfordringerne og kunne give praksisnære eksempler, som man som forældre lettere kunne relatere til. Jeg vil også gerne fremhæve politikerne, som jeg synes har været gode til at lytte til, hvad der er behov for, men også komme med deres holdninger i vores gruppedrøftelser".

René Aakjær, aftaleholder i Børneby Nord, fremhæver også, hvordan skolerne har følt sig inddraget på en anden måde gennem et §17, stk. 4-udvalg:

"Det, at vi alle bliver inddraget på et tidligere stadie, gør at vi kan drøfte mulighederne og konsekvenserne ved en beslutning sammen med politikerne på en anden måde end ved høringssvar".

Men der er ingen tvivl om, at det er en svær opgave, og at anbefalingerne ikke blot er et kvik-fix, men der er optimisme at spore hos René Aakjær:  

"Udvalget er kommet frem til nogle gode anbefalinger, som der gives videre til politikerne. Derudover har arbejdet givet en bredere forståelse for, hvordan pengene bliver fordelt mellem skolerne, og et større fokus på hvordan vi kan arbejde med at skabe et bredere almenområde. Det vi sætter fokus på, får vi som regel mere af. Med hensyn til det sidste spor kommer vi ikke til at se resultatet her og nu, men jeg tror på, at vi med tiden vil se, at der sker en forskel - også fordi det er en kulturændring, der skal til".  

Fakta om udvalget og anbefalinger

17, stk. 4-udvalget er et midlertidig udvalg, som blev nedsat i forbindelse med budgetaftalen 2023-2026 under Børne- og Ungdomsudvalget. Udvalget varetager en forberedende og rådgivende funktion for Børne- og Ungdomsudvalget, men har ikke beslutningskompetence. §17, stk. 4-udvalget har undervejs inviteret fagpersoner ind at kvalificere udvalgets anbefalinger.

Professor i økonomistyring, Per Nikolaj Bukh, har bistået udvalgets arbejde med det første spor vedrørende ressourcefordelingsmodeller, mens afdelingsledere på skoleområdet og lederen af Trivsel og Læring gav inputs til udvalgets andet spor vedrørende styrkelse af almenområdet.

Udvalgets arbejde har ledt frem til følgende anbefalinger:

Vedrørende ressourcefordelingsmodeller

  1. Elevbaseret tildeling
  2. Tildelingsmodel for fast budget
  3. Tilpasning af socioøkonomisk model
  4. Ændring af takstniveau

Vedrørende styrkelse af almenområdet

  1. Styrke specialpædagogiske kompetencer
  2. Gentænke anvendelsen af kompetencer i Trivsel og Læring
  3. Styrke de fysiske læringsrum
  4. Styrke sammenhængende skoledage og -forløb for eleverne

De endelige anbefalinger fra §17, stk. 4-udvalget er nu ved at blive gennemskrevet og vil herefter blive sendt videre til den politiske behandling. Børne- og Ungdomsudvalget behandler §17, stk. 4-udvalgets anbefalinger den 25. maj 2023.