Norddjurs Kommune sætter fokus på udvikling af Dagtilbudsområdet

Publiceret 26-08-2022

Børne- og Ungdomsudvalget har netop godkendt kvalitetsudviklingsforløbet "Sammen om udviklingen af vores dagtilbud", der skal sikre en fortsat positiv udvikling af dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune.

Billede af børn

Norddjurs Kommunes dagtilbud spiller en unik rolle i forhold til at understøtte børns udvikling og trivsel. Der er stor enighed om, at en tidlig indsats med god understøttelse af børns muligheder for trivsel og læring er nødvendig for at sikre en god start for alle børn i Norddjurs. I Børne- og Ungdomsudvalget er der fokus på, at kvaliteten i dagtilbuddene skal fastholdes og udvikles ved at lære af hinanden og være sammen om at skabe udvikling. Dette er netop ambitionen med kvalitetsudviklingsforløbet.

Dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune arbejder ud fra et børnesyn om, at ethvert barn er unikt, ligeværdigt og fuld af udviklingspotentialer. Barnet lærer, udvikler sig og dannes i et samspil med andre og gennem de fællesskaber, det indgår i. 

I kvalitetsudviklingen af dagtilbudsområdet skal der indsamles viden og erfaringer fra børn, forældre, fagpersonale, fagbevægelse og politikere. Med den brede inddragelse og tætte dialog er hensigten at skabe én fælles forståelse af og retning for, hvor og hvordan dagtilbudsområdet skal bevæge sig for forsat at fremme og understøtte kerneopgaven og kvaliteten heraf.

Fælles fundament

I kvalitetsudviklingsforløbet beskrives det nuværende fundament for dagtilbudsområdet samt igangsatte indsatser og tiltag på området. Børne- og Ungdomsudvalget lægger vægt på, at forløbet bygger videre på tidligere fokusområder, som er indarbejdet i hverdagen, og hvor medarbejderne har en stor viden og erfaring, der skal bruges i den videre udvikling. 

Formand Aleksander Myrhøj er meget positiv, og udtaler på vegne af Børne- og Ungdomsudvalget: ”Med minimumsnormeringer og flere uddannede voksne på vej har vi i højere grad end tidligere rammer for at skabe kvalitetspædagogik i vores dagtilbud. Der har på området været sat en stærk faglig retning i mange år, som vi nu ønsker at videreudvikle via dialog og tæt samarbejde med hverdagens eksperter. Med forløbet vil vi få et veldokumenteret grundlag at arbejde ud fra og sammen med dem, det handler om - børn, personale og forældre - sætte retning for, hvor dagtilbudsområdet bør bevæge sig hen. Måske kan vi endda finde nye løsningsmuligheder eller strukturer, der kan understøtte hverdagens trivsel og udvikling for børn og voksne.”

Bred involvering i forløbet

Der er nedsat en styregruppe, som i løbet af 2022 og start 2023 vil indsamle viden og erfaringer via interviews med de involverede parter samt gennem workshops og temamøder, der skal danne grundlag for den videre drøftelse af udviklingen af dagtilbudsområdet: "Vi ønsker at få så mange perspektiver med som muligt, og vi glæder os meget til at snakke med de involverede parter om, hvad kvalitet i dagtilbud egentlig er og betyder" udtaler Aleksander Myrhøj.

Også de faglige organisationer er glade for forløbet. Efter flere år med et målrettet og helhedsorienteret fokus på både udvikling og kvalitet på området, opleves der et generelt løft. ”Det er blandt andet sket grundet en faglig kompetenceudvikling af det pædagogiske personale på dagtilbudsområdet” udtaler fællestillidsrepræsentant (BUPL) Tinne Marie Christiansen og fortsætter: ”Lige nu høster vi frugterne af det målrettede fokus på den faglige kvalitet af vores dygtige personale på dagtilbudsområdet. Med den brede involvering er kvalitetsudviklingsforløbet med til at synliggøre de kompetencer, det pædagogiske personale i dagtilbud har."

Kvalitetsudviklingsforløbet vil i sidste ende munde ud i revidering af Vores Dagtilbud, der belyser væsentlige rammer og retningslinjer for dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune.

 

Læs "Sammen om udviklingen af vores dagtilbud"

 

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Aleksander Myrhøj, Udvalgsformand Børne- og Ungdomsudvalget
Mail: alekmy@norddjurs.dk
Tlf.nr.: 2382 3354
 

Tinne Marie Christiansen, Fællestillidsrepræsentant BUPL Norddjurs
Mail: tmc@norddjurs.dk
Tlf.nr 6120 3627