Høringssvar budget 2024-2027

Her kan du læse de indsendte høringssvar.

Høringssvar til budget 2024 kan indsendes fra kl. 2. september til den 15. september kl. 10:00 2023.

Når et høringssvar offentliggøres af Norddjurs Kommune, må der ikke indgå fortrolige eller følsomme personoplysninger.

Dette kan eksempelvis være helbredsoplysninger, økonomiske forhold, arbejds- og uddannelsesforhold eller navn og adresse.

Det betyder, at høringssvar, som indeholder dette, vil tilgå Kommunalbestyrelsen, men de vil ikke blive offentliggjort på hjemmesiden.

Der kan være ventetid på publiceringen af høringssvarene på hjemmesiden.

Læs indsendte herunder.

Indkomne høringssvar

Forslag:

Kære Norddjurs,

Jeg har sammen med mine bekendte venner længe kæmpet for et sted til unge, hvor vi kan være os selv aktivt, uden at forstyrre andre/beboere i nærheden. Et skateområde hvor alt fra unge, til børn med deres forældre kan komme hele tiden, uafhængig af åbningstider.
Jeg misunder andre steder som Ebeltoft, og mange andre steder hvor disse miljøer/skateområder findes. Vi tvinges sammen med mange andre, både store og små til at køre udenbys, pendle frem og tilbage bare for at være en del af deres lokale skater/aktivitetsområde.
Trods alt har vi hal 22 på havnen, men eftersom vi skal tilrettelægge os efter åbningstider, samt et faldene antal frivillige, savner vi et livligt sted i byen og være. Det tvinger os ud i at larme rundt ved offentlige steder samt private erhverv, som ikke tillader det, og også efterspørger et sted og sende os hen.

Nu har vi forsøgt i et par år efterhånden, men processen er langsom. Jeg kan tale på minimum 30 andre lokale bekendte indenfor skate/løbehjulsmiljøet i Grenå, når jeg siger at dette sted virkelig er noget der vil sættes pris på, ligesom de mange andre steder i landet som var vist stor succes. Især fordi det skaber liv, og interesse fra turister.

Vi har fået stor opmærksomhed og interesse fra borgere i Grenå på Facebook, og ved at folk vil støtte op omkring det. Vi håber så sandelig også i vil :)

 

Relevant udvalgsområde: Børne- og Ungdomsudvalget. 

Forslag:

Jeg og mange andre unge i Grenaa, har kæmpet for at få en skaterbane/aktivitetsområde, som vi kan benytte os af i fritiden.
Vi har kæmpet for at få et sted, hvor vi ikke forstyrre andre borgere i byen, samt et sted hvor alle unge mødes. Fællesskabet er nemlig virkelig stort og godt, plus støttende, men det bliver lidt problematisk, hvis vi ikke har et bestemt sted at befinde os på. At få en skatepark- samt aktivitetsområde, ville give os unge en stor glæde, og skabe nye venskaber mv.
Forældre kan tage deres børn med derud, hvor der kan være fri lej, uden regler. Det er også en rigtig sund måde, at komme ud og trække noget luft, og få lidt motion i kroppen.
Turister ville også have stor glæde af det. Det kan jeg bekræfte, da mange af os er lidt misundelige på andre byer, med en skaterbane. Her har vi fx Ebeltoft og feldballe, hvor vi kan blive nødt til at pendle eller kørt derover. De steder har et rigtig godt miljø.
Derfor ville det være rigtig fint, at vi fra Norddjurs også havde sådan et fællesområde, hvor vi kan hygge os i fritiden.
Dog har vi hal 22, men grundet manglende frivillige og åbningstider, bliver det aldrig helt det samme.
Dermed ville en skatepark / fællesområde, virkelig være attraktiv, hvor der ikke findes åbningstider.

Jeg og mange andre, har forsøgt at få projektet op og køre, i lang tid, uden den helt store proces. Et område/skaterbane hvor vi kan færdes frit, uden at larme eller forstyrre andre.
Her snakker jeg for rigtig mange unge i Norddjurs.
Der har været meget støtte og interesse fra borgerne, og det ville også være meget attraktivt for turister.

 

Relevant udvalgsområde: Børne- og Ungdomsudvalget

Forslag:

En reel uvildig undersøgelse af konsekvenser ved opsætning af solcelleanlæg i Norddjurs ved Kejsergaarden omkring Ålsrode. Læs mere i vedhæftede:

Indsigelse om solcelleanlæg i Norddjurs ved Ålsrode

 

Relevant udvalgsområde: Miljø- og Teknikudvalget

Forslag:

Se vedhæftede fil med 'høringssvar' fra Djurs Lærerforening.

Djurs læreforening

 

Relevant udvalgsområde: Børne- og Ungdomsudvalget

Forslag:

At tilskuddet for 2023 og 2024 på kr. 750.000,- fastholdes i overslagsårene. Under henvisning til det udførlige materiale, der blev fremsendt til udvalgsbehandlingen den 2/5 og efterfølgende forhandlinger med Forvaltning og Udvalgsformand m.fl. er det svært at forstå, hvad der er af saglige argumenter for reduktionen. Djursland for fuld Damp har brug for ro efter mere end 3 års uro om drift og økonomi.
Jeg havde en klar opfattelse af, at der i 2024, når budget for 2025 skulle aftales, da ville det blive på objektive kriterier og på baggrund af de erfaringer der var indhøstet i 2023, hvor der ikke længere var samdrift med Stenvad.
Hvis man i Norddjurs stadig bruger "det kommunale lighedsprincip" er det svært at forstå, at det er den forening med mindst tilskud pr. gæst, store udgifter til egne bygninger/arealer og ikke er tildelt betydelige beløb til optimering af driften, der som den eneste har reduktioner i overslagsårene.
Høringssvaret er ikke afstemt med bestyrelsen da det ikke har været muligt at finde en dato inden høringsfristens udløb.

 

Relevant udvalgsområde: kultur- og fritidsudvalget.

Forslag:

Grenaa Kunst- og Musikforening vil gerne takke politikere og forvaltning i Norddjurs Kommune for et godt og konstruktivt samarbejde.
Det er et faktum, at kunst og kultur er en vækstdriver og en stærk medvirkende faktor for udvikling, bosætning og turisme. Penge til kultur og fritid gives dobbelt tilbage i form af øgede indtægter samt aktive og tilfredse borgere.
Af budgetskitsen 2024 - 2027 med bilag fremgår af budgetbemærkninger, at kulturområdet omfatter frivilligt arbejde, og at der er afsat et aktivitetstilskud til foreninger på 1.1 mio. kr. Der er bekræftet et uændret årligt driftstilskud for Grenaa Kunst- og Musikforenings vedkommende i det kommende år. Dog kæmpes der meget med at dække de stigende udgifter til afholdelse af koncerter, idet honorarerne til de professionelle musikere har været stærkt stigende. Udgifterne kan simpelthen slet ikke stå mål med indtægterne.
Der er fortsat en kulturpulje, men nu i reduceret form på 0,5 mio. kr. Dette er en væsentlig reduktion sammenlignet med størrelsen fra før de store besparelser i 2018. Dette er naturligvis ikke ønskværdigt, fordi denne pulje er yderst vigtig og kan søges til særlige formål og udvikling af nye aktiviteter og samarbejder, der ligger udover den daglige drift.
Den besparelse, der i øvrigt skal finde sted på kultur- og fritidsområdet på 0,9 mio. kr. beklages meget.
Grenaa Kunst- og Musikforening anerkender og støtter følgende initiativer:
- Der afsættes 0,250 mio. kr. til Pavillonen til at færdiggøre dialogen med eksterne fonde i forbindelse med planerne om ny- og ombygning. Grenaa Kunst- og Musikforening har haft repræsentanter i styregruppen for dette projekt og mener, at den skal fortsætte i sin nuværende form med Grenaa Kunst- og Musikforening som fortsatte deltagere, indtil projektet er afsluttet.
- Renoveringsplan for Baunhøj Mølle for at sikre en god stand med 300,000 kr. i 2024. Baunhøj Mølle bruges som bekendt også til kunstudstillinger, koncerter, foredrag m.v. af Grenaa Kunst- og Musikforening og Møllelauget.
- Afsættelse af en varig bevilling på 0,075 mio. kr. til afholdelse af Norddjurs Award.

På vegne af Grenaa Kunst- og Musikforening
Tyge Ingerslev, formand.

 

Relevant udvalgsområde: Kultur- og fritidsudvalget.

Forslag:

Trafiksikkerhed på og ved Nordkystvejen
En gruppe grundejere og andre interessenter langs Nordkystvejen mod Fjellerup er dybt bekymrede over kommunens manglende indsats for at højne trafiksikkerheden. Vi har gennem årene stillet en række konkrete forslag - desværre uden effekt, og med dette høringssvar håber vi, at Udvalg og Byråd vil genoverveje situationen og trafiksikkerhedspuljen på Budget 2024, og ikke mindst prioritere flere midler til området. Vo opfordrer at initiere en flerårig plan for at sikre at Norddjurs Kommune ikke bliver kendt for at nedprioritere trafiksikkerheden. Se vedhæftede.

Trafiksikkerhed

 

Relevant udvalgsområde: Miljø- og Teknikudvalget

Forslag:

Høringssvar til budget 2024, jf. vedhæftede.

Høringssvar

 

Relevant områdeudvalg: Økonomiudvalget

Forslag:

Anholt Borgerforening er glade for at renovering af de offentlige toiletter ved forsamlingshuset og ved flyvepladsen står overfor renovering. Vi ser frem til at indgå i et samarbejde med kommunen omkring projektet.

 

Relevant udvalgsområde: Miljø- og Teknikudvalget

Forslag:

Anholt Borgerforening vil gerne opfordre politikerne til at sætte et beløb på 15.000 kroner på budgettet for 2024. Beløbet skal bruges til økonomisk støtte til leje af og opvarmning og rengøring af forsamlingshuset som anvendes hver onsdag aften i perioden oktober til maj. Pensionistspisning bruges af størstedelen af øens pensionister, som ikke har andre aktiviteter de kan gå til sammen på øen. Maden laves af frivillige på skift. Råvarer doneres ofte af Brugsen, så tilbuddet er så billigt at alle pensionister kan være med. Forsamlingshuset har tidligere betalt for el, men de står overfor en stor renovering af overetagen, som nu er med sovesal og køjesenge. Forsamlingshusets har derfor ikke råd til at blive ved med at give denne støtte. Konsekvensen er, at måltiderne stiger i pris og nogle pensionister er frataget muligheden for at spise med og være en del af det sociale fælleskab.

 

Relevant udvalgsområde: Kultur- og Fritidsudvalget

Forslag:

Se vedhæftede

Ungnorddjurs

 

Relevant udvalgområde: Børne- og Ungdomsudvalget

Forslag:

Se vedhæftede

BUPL

 

Relevant udvalgområde: Børne- og Ungdomsudvalget

Forslag:

Se vedhæftede.

Høringssvar fra Ældrerådet

 

Relevant udvalgsområde: Generelt høringssvar

Forslag:

Se vedhæftede

Høringssvar

 

Relevant udvalgsområde: Børne- og Ungdomsudvalget og Generelt høringssvar

Forslag:

Se vedhæftet fil.

Høringssvar fra Handicaprådet

 

Relevant udvalgsområde: Generelt høringssvar

Forslag:

Til Økonomiudvalget,
Færgeudvalget for Grenaa-Anholt Færgefart er dybt skuffet og bekymret over, at der ikke er afsat midler til at forberede renovering af Anholt Havn i den gældende investeringsoversigt for perioden 2023-2026.

En tilstands vurdering af anløbsrampen på Anholt Havn fra 2020 fastslog, at den kun har en restlevetid på omkring 7 år. Dette understreger det presserende behov for omfattende renovering eller nybygning af rampen.

Derudover eksisterer der flere udfordringer i kajområdet på Anholt Havn:

• Den eksisterende fenderløsning er utilstrækkelig til at beskytte færgens skrog mod indtrykningsskader under ekstremt vejr. Disse skader kan påvirke færgens sikkerhed og være dyre og tidskrævende at reparere. Reparationerne kan medføre aflysninger af færgens sejlads til Anholt.
• Højvandssikringen omkring færgelejet er utilstrækkelig. I tilfælde af ekstrem vandstand kan kørende trafik ikke komme af og på færgen. Derudover opstår der oversvømmelser i området omkring kajen.
• Færgekajen har mange funktioner, og det kan føre til konflikter mellem forskellige trafikanter, hvilket kan være farligt for bløde trafikanter.

For at sikre den bæredygtige kontinuitet i Grenaa-Anholt Færgefart foreslår Færgeudvalget, at der udarbejdes:

• En plan for færgebesejlingen ved Anholt Havn. Denne plan skal sikre, at der ikke sker fejlinvesteringer og færgedriften kan fortsætte på en sikker og effektiv måde.
• Et anlægsforslag for en ny anløbsrampe på Anholt Havn. Dette forslag skal sikre, at der kan udarbejdes et økonomisk og miljømæssigt forsvarligt projekt for en ny anløbsrampe.
• En plan for kajområdet på Anholt Havn. Denne plan skal sikre, at kajen kan anvendes optimalt og at trafikanterne kan færdes sikkert.

Disse opgaver er generelt rettet mod at optimere den økonomiske og miljømæssige bæredygtighed i færgedriften mellem Grenaa og Anholt.

Færgeudvalget opfordrer hermed Økonomiudvalget til seriøst at overveje tildeling af midler til de foreslåede initiativer.

Venlig hilsen


Jens Johan Richardy
Formand

John Daugaard
Næstformand

 

Relevant udvalgsområde: Økonomiudvalget

Formål:

Se vedhæftede fil.

 

Relevant udvalgsformål: Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget

Forslag:

Se vedhæftede fil

 

Relevant udvalgsområde: Generelt høringssvar

Forslag:

Se vedhæftede fil

 

Relevant udvalgsområde: Børne- og Ungdomsudvalget

Forslag:

Vi i Børne- og Familierådgivningen i Glesborg, stiller os meget positive overfor de forslag til Børne - og Ungeområdet, der er fremlagt i budgetskitsen for 2024/2027.
Det der lægges op til, vil forenkle de arbejdsprocesser vi til dagligt beskæftiger os med. Det vil bidrage til opgaveløsningen og lette sagsarbejdet, trods det fortsatte høje arbejdspres.

 

Relevant udvalgsområde: Børne- og Ungdomsudvalget

Forslag:

Se vedhæftede

 

Relevant udvalgsområde: Voksen- og Plejeudvalget

Forslag:

Se vedhæftede fil

 

Relevant udvalgsområde: Generelt høringssvar

Forslag:

Det er positivt, at der er afsat økonomi til fastholdelse og rekruttering, der er behov for kendt personale i en sparetid.
Det ses fra os - de pårørende - at der arbejdes med hjertet og ikke for pengenes – lønnens skyld, derfor er det vigtigt også at tilføje kompetencer via uddannelse og give personalet det nødvendige for at udføre opgaven godt og trygt for borgerne og deres pårørende. Det skaber tryghed, når der er overskud.
Det er positivt, at der er øget fokus på arbejdsmiljøet omkring i de enkelte enheder.
Der er positivt, at gælden er frigivet.
De pårørende i Ørum vil gerne være med i diverse workshops eller lign. debatter for at påvirke fremtidens botilbud. Det kan være svært at være både den, der skal gøre hovedrent ved sine kære og samtidig sidde til politiske møder.
Vi kunne tænke os at lave pårørende møder et par gange om året, hvor vi inviterer til politiske dialogmøder, så vi kan påvirke hinanden gensidigt.
Det er ønskeligt, at de enkelte politikere kommer tættere på og får et bedre kendskab til området og opgaven. Vi, som pårørende, tror at jo større kendskabet er til målgruppen, jo større bliver forståelse, effekt og påvirkning af beslutninger for fremtidig økonomi.
Den grundlæggende ubalance i økonomien er utryg, ser vi som pårørende, da der i forvejen spares med et effektiviseringsbidraget år efter år. At der bliver skåret gentagne gange giver ikke mening og kan give problemer med at overholde servicelovens bestemmelser. Det medfører at opgaver falder bort f.eks. feriedage på en koloni.
Vi ser frem til fremtidige dialoger.
Fremsendt af Karin Frederiksen, formand for pårørenderådet i Ørum.

 

Relevant udvalgsområde: Voksen- og Plejeudvalget

Forslag:

Kære kommunalpolitiker i Norddjurs.

Efter deltagelse i budgetmødet i Grenaa, hvor jeg føler jeg igen-igen talte for døve ører og hvor der end ikke blev opfordret til at sende høringssvar, så kommer her på vegne af aftenskolerne samt brugerne af varmtvandstilbud i hovedsagelig Grenaa og Auning.

Jeg vælger at tale de svages sag og hjælpe jer politikere med at træffe de rigtige beslutninger, så derfor tillader mig alligevel igen at kalde på jeres opmærksomhed. Alle kommunalpolitikere men nok især formændene Allan Gjersbøl Jørgensen for KFU og Mads Jensen for VPU og så borgmester Kasper Bjerregaard, som jo er ansvarlig for “hele butikken”.

Kommunen får rigtig meget for det aftenskoletilskud, der ydes efter folkeoplysningsloven. Vi gør i aftenskolerne virkelig en stor forskel for rigtig mange borgere og ca. 2/3 af vores tilbud er indenfor bevægelse og sundhed (fysisk og psykisk). Det kommunale tilskud udgør kun ca. 20% af den udgift der er til undervisning, så borgerne tager seriøst ansvar når selv betaler ca. 80% for at holde sig fysisk og psykisk sund, og således ikke belaster kommunens økonomi. Det er forebyggende aktivitet i sunde, opbyggende fællesskaber - det kan da kun være godt for en kommunes identitet/fastholdelse/tiltrækningskraft….OG økonomi!

De undervisere vi beskæftiger i aftenskolen, har ofte undervisningen ved siden af deres almindelige arbejde og derfor betales fuld skat retur til kommunen, så det er simpelthen en win-win-situation for alle parter, at afsætte tilstrækkelige tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i kommunen. Derfor vil vi foreslå et øget aftenskoletilskud, hvilket vil skabe øget aktivitet og øget velfærd for kommunens borgere.

Jeg vil til driftsudgifterne for 2024 anfægte om de er tilstrækkelige?
Borgmesteren nævner selv fokuspunkter som bedre lokaleudnyttelse og jeg kan da kun give ham ret. Det er da IKKE god lokaleudnyttelse at lade et 34 grader varmtvandsbassin stå tomt. I stedet burde man sørge for at det kan komme kommunens svage borgere til gavn, så de ikke belaster kommunens økonomi andre steder, det vil nemlig også give bedre udnyttelse af kommunens økonomi.

Det er således, at da man valgte at flytte varmtvandstræning fra Hedebocentret til Grenaa Idrætscenters varmtvandsbassin. Så var det kun muligt for den ramme der var afsat i VPU og som blev overført til KFU at få FÆRRE TIMER i KORTERE TID.
Altså et - på den led - dårligere tilbud og mange blev desværre sorteret fra. Men det største problem er, at der kun tildeles tider i 33 uger af året og ikke 45 som det kørte i Hedebocentret. Det betyder, at de brugere, der benytter sig at dette tilbud og som ofte er “svage borgere”, som også mange er økonomisk dårligere stillede, må undvære det varme vand i op til 4 måneder fra maj til og med august. De vedligeholder ikke deres krop og bliver derfor sat fysisk og psykisk tilbage. De har virkelig brug for at holde sig aktivt i gang i det varme vand for netop ikke at belaste kommunens økonomi med hjemmehjælp, sygehusindlæggelser, ekstra medicin mmm. Jeg hørte på budgetmødet, at VPU blev fritaget for tidligere gæld, så fint med det, så er det jo kun borgerne det går ud over!

Derfor opfordrer vi til at kommunen genbesøger de driftsaftaler, der er indgået med de foreninger, som i øvrigt er sat til at administrere kommunens egne lokaler! Der virker uforståeligt, at man så ikke sørger for at aftalen indeholder et tilstrækkeligt antal timer. Kommunen skal vel varetage sine borgeres behov. Derfor må der:

1. forhandles flere varmtvandstider ind for de midler, der i forvejen er afsat til det pågældende Idrætscenter
2. afsættes flere driftsmidler, således at behovet dækkes (det være sig KFU som står for driftsaftalerne, men det kunne også være VPU, hvorunder den forebyggende indsats for disse borgere vel hører under

Vi vil herefter også foreslå, at aftaleholdere (forvaltning og halbestyrer) holder nøje øje med at der ikke tildeles flere timer end hvad der er aftalt, så det ikke igen bliver aktuelt, at der kommer en ekstraregning, som man må finde midler til.
Det sidste vedrører Auning Idrætscenters varmtvandsbassin, hvor vi foreslår, at der
3. afsættes yderligere midler (kr. 139.684 forvaltnings udregning), så timeforbruget for 2023/2024 kan fastholdes efter behovet.

På vegne af aftenskoler og brugere af varmtvandsbassiner i Norddjurs kommune.

Lene Fribo, skoleleder FOF Djursland

 

Relevante udvalgsområder: Voksen- og Plejeudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget

Forslag:

Det er med stor glæde for os i styregruppen bag GIC Outdoor at se, kommunen har afsat en halv million af til projektet.

Det vil gøre det væsentligt nemmere for os at kunne gennemfører projektet, da der ligger nogle krav i de forskellige fonde, som vi kan søge. Et af kravende er blandt andet at Kommunen står bag projektet med en fjerdedel af budgettet, samt en egenbetaling på 10 procent, det er noget vi nu kan opfylde, hvis der ikke bliver pillet ved budgetskitsen. projektet budget er på lige godt millioner.

Nu har vi de sidste par år prøvet at skabe et udendørs aktivitets område for unge og familier, hvor vi misundeligt har kigget mod Østre Bjerregrav ved Randers. De har fået lavet en fantastisk aktivitetspark med ramper, pumptracks og legeområde, jeg håber vi kan få lavet noget tilsvarende i Grenaa, som kan være med til på samme måde at lokke gæster til byen, men også for at vi får lavet et samlingssted for hele byen.

MVH GIC Outdoor

Se vedhæftede

 

Relevant udvalgsområde: Kultur- og Fritidsudvalget

Forslag:

Se vedhæftede

 

Relevant udvalgsområde: Miljø- og Teknikudvalget

Forslag:

Se vedhæftede

 

Relevant udvalgsområde: Generelt høringssvar

Forslag:

Se vedhæftede

 

Relevant udvalgsområde: Børne- og Ungdomsudvalget

Forslag:

Se vedhæftede

 

Relevant udvalgsområde: Børne- og Ungdomsudvalget

Forslag:

Vi er en frivillig forening, hvis formål er at skabe liv I Grenaa. Vi har gennem de sidste 5 år haft musik, motortræf, julestue m julemand, oktoberfest, store lege dag, Skattejagt, blomsterkummer og vejviser samt meget mere
Så vi håber vi kan blive tilgodeset med et beløb til videre afvikling af arrangementer.

 

Relevant udvalgsområde: Kultur- og Fritidsudvalget

Høringssvar til budgetskitse 2024-2027

Medarbejdersiden i LMU Borgerservice, IT og Digitalisering har følgende bemærkninger til budget 2024-2027.
Vi er bekymrede for, at et vedvarende effektiviseringsbidrag, i bestræbelserne på at løse afdelingens kerneopgaver, påvirker udviklingsaktiviteter og medarbejdernes kompetenceudvikling og arbejdsmiljøet negativt.
Effektiviseringsbidraget er besparelse efter grønthøstermetoden. Det vil sige, at man politisk fralægger sig ansvaret for, hvor og hvordan besparelserne kommer, og hvilke konsekvenser besparelserne får for borgere og medarbejdere.

Venlig hilsen
Medarbejdersiden i LMU Borgerservice, IT og Digitalisering
13. september 2023

Relevant udvalgsområde: Generelt

Se vedlagte høringssvar.

Børneby Nord

Relevant udvalgsområde: Økonomiudvalget

På Anholt har Borgerforeningen, Grundejerforeningen og Anholt Erhverv siden efteråret 2022 arbejdet med at udvikle en fælles visionsplan. En Visionsplan, som skal være et styreredskab i det fremtidige arbejde med kommunen, fonde og andre samarbejdspartnere i udviklingen af øen i en bæredygtig retning, som sikrer Anholts udvikling, som et velfungerende helårssamfund på kort og langt sigt.
Arbejdet viser, at det stadig især er boligproblermatikken, som er den store udfordring i forhold til at tiltrække og fastholde yngre medarbejdere og mulige fastboende. På det Visions- og strategi seminar Anholt og Norddjurs holdt i forbindelse med kontaktudvalgets årlige møde på Anholt kom der flere forslag frem til en løsning af problematikken. Eksempelvis en kommunal udstykning, som kunne skabe ramme om 8-10 mindre ejerboliger eller andelsboliger centreret omkring et fælleshus. Et hus, som kunne indeholde kontorfællesskab, sundhedshus og/eller andre fælles aktiviteter.
Anholt Borgerforeningen foreslår derfor at der afsættes et beløb på budget 2024, til et forprojekt der skal afdække og udarbejde nogle konkrete bud og forslag til, hvordan ønsket om tidssvarende boligbyggeri kan løses. Det gælder eksempelvis ejerformer, økonomi, og indhold. Forprojektet skal foregå i et samarbejde med en eller flere eksterne parter, som har udviklet projekter andre steder i landet.

Relevant udvalgsområde: Økonomiudvalget

Se vedlagte.

Myndigheds- og visitationsafdelingen

 

Relevant udvalgsområde: Voksen- og Plejeudvalget

Se vedlagte høringssvar

LMU for Hjemme- og Sygeplejen

 

Relevant udvalgsområde: Voksen- og Plejeudvalget

Kommentar til bevillingen til renovering af Grenaa Brandstation, vedhæftet som PDF

Høringssvar vedr. Grenaa Brandstation

Relevant udvalgsområde: Miljø- og Teknikudvalget

Se den vedhæftede fil

Høringssvar til budget 2024 fra Søren Kanneskolen

Relevant udvalgsområde: Børne- og Ungdomsudvalget

Se venligst vedhæftede høringssvar fra Børneby Midt.

Børneby Midt - bestyrelse + MED-udvalg

 

Relevant udvalgsområde: Generelt

Se vedlagte

Høringssvar fra Fritidsrådet

 

Relevant udvalgsområde: Generelt

Høringssvar til Budget 2024-2027

Lokaludvalget Sundhed og Træning

Lokaludvalget har på ekstraordinært møde den 14. september 2023 drøftet budgetforslaget for 2024-2027 og har følgende bemærkninger:

På trods af mængderegulering/demografimidler, som justerer sundhed og omsorgs budget i takt med udviklingen i indbyggerantallet/alderssammensætningen, ser man i budgetforslaget for 2024-2027, at der ikke tilføres midler til nye initiativer eller forbedret service i sundhed og omsorg. Derimod rummer budgetforslaget en række tiltag, der medfører reduktioner og deraf et behov for betydelige tilpasninger af serviceniveauet. Det vurderes ikke realistisk at opnå et budget i balance på sundheds- og omsorgsområdet, ved udelukkende at effektivisere. Der vil være behov for nye initiativer, hvis nuværende serviceniveau skal bibeholdes.

Der er i budgetforslaget fortsat et krav om at levere den samme service på en mere effektiv måde svarende til en effektiviseringsprocent på 0,8 %. Effektiviseringsbidraget betyder for Sundhed og omsorg, at udgifterne skal reduceres med ca. 4,0 mio. kr. i 2024, ca. 8 mio. kr. i 2025 osv. For Sundhed og Træning, ses der med bekymring på at effektiviseringsbidraget fastholdes samtidig med at vi oplever større og større krav til opgavevaretagelsen; borgerkompleksiteten er stigende i alle vores enheder, der kommer flere genoptræningsplaner fra regionen, besluttede nationale tiltag i form af PRO-data og en ambitiøs sundhedspolitik skal implementeres mv. Alt i alt er der et mismatch mellem krav og ressourcer.

Med budgetforslaget forventes en samlet reduktion på 30 mio. kr. i 2025, heraf 11 mio. kr. i VPU. Lokaludvalget ser med stor bekymring på budgetforliget, da der ved sådan en reduktion vil skulle ske betydelige tilpasninger i opgaveløsningen mhp. at kunne bevare samme service og efterkomme stigningen i opgaver og opgavekompleksitet. Lokaludvalget er bekymrede for en øget belastning af personalet på et område, hvor det i forvejen er vanskeligt at fastholde og rekruttere medarbejdere.
Reduktion i budgettet i sundhed og omsorg må forventes at betyde tilpasning af serviceniveauet med reduktion og lukning af tilbud mv. Dette fordrer politisk vilje, handlekraft og opbakning til at foretage og fastholde en prioritering af hvilke tilbud og målgrupper, som skal opretholdes, og hvilke der skal reduceres og eventuelt lukkes. Dette både af hensyn effektiv drift, borgernes forventninger og medarbejdernes trivsel, rekruttering og fastholdelse.

Det bemærkes på anlægssiden, at det kun er et meget begrænset beløb der direkte vedrører Sundhed og Omsorg. Lokaludvalget vil kraftigt opfordre til, at der i den kommende budgetaftale sker prioritering af anlægsmidler til initiativer, der styrker muligheden for at realisere de stigende sparekrav på driftsbudgettet – eksempler kunne være tilpasning af bygninger og lokaler, så de understøtter en optimal og effektiv drift.

Med venlig hilsen
Lokaludvalget Sundhed & Træning
14. september 2023

  

Relevant udvalgsområde: Voksen- og Plejeudvalget

 

Se vedlagte

OMU - Socialområdet

 

Relevant udvalgsområde: Generelt

Se vedlagte

Høringssvar fra Café Grenaa

 

Relevant udvalgsområde: Generelt

1. Øget branding i samspil med Erhvervslivet og Kulturlivet - se bilag
2. Flere ressourcer og kompetencer til Erhvervsområdet - se bilag
3. Ungegarantien på budgettet - se bilag

Se vedlagte bilag

 

Relevant udvalgsområde: Generelt

Jeg er uforstående omkring lukning af selvtræningen på Farsøthhus i Allingåbro.
Jeg er svært gigtplaget og meget afhængig af at kunne træne et par gange om ugen.
Jeg godkender, at det er omkostningsneutralt for kommunen,og betaler gerne selv for træningen.

Det er vel også urimeligt, at maskinerne skal stå urørte hen.
Som pensionist, er det vel også urimeligt, at man skal betale de store beløb, som det koster på et ” almindeligt” fitnesscenter ???

Håber I vil tage min mail op til behandling.

 

Relevant udvalgsområde: Voksen- og Plejeudvalget

Har udvalget, som fremkommer med nedlæggelse af selvtræning overhovedet lavet en konsekvensberegning på denne nedlæggelse.

Hvor mange borgere, som selvtræner for nuværende, vil på sigt træne i de eksisterende offentlige træningscentre.

Flere steder vil borgerne “være i vejen” “føle sig forkerte” i forhold til de andre borgere, som træner i det givne træningscenter. Dette faktum vil afholde flere for at selvtræne.

Hvor mange pensionister og efterlønnere kan finde økonomi, i det i forvejen stramme budget, til at betale omkring 200, kr. pr. måned for at vedligeholde sin fysiske formåen. Det er unægteligt et noget andet beløb end de ca. 43,- kr, det koster her i 2023 for at selvtræne på kommunale ældrecentre/plejehjem.

Hvor mange vil kva ingen selvtræning på sigt få brug for indlæggelse, operation for eks. brækkede knogler, hofte o.s.v. og deraf følgende genoptræning?

Den fundne besparelse vil for mig at se smuldre væk i form at skader, som også kræver økonomiske ressourcer, såsom flere hjemmehjælpstimer til flere borgere, flere timer til genoptræning af udskrevne tilskadekomne borgere o.s.v.
Disse penge skal også skal findes på kommunens budget.

 

Relevant udvalgsområde: Voksen- og Plejeudvalget

Kontaktboks

Økonomi og indkøb
Høringsmateriale

Høring budget 2024-2027

Vil du læse høringsmaterialet, så følg link herunder.

Høringsmateriale m.v.