Høringssvar til budget 2023-2026

Læs indkomne høringssvar til budget 2023-2026.

Høringssvar til budget 2023 kunne indsendes fra kl. 2. september til den 16. september kl. 10:00 2022.

Der er nu lukket for indsendelse af høringssvar.

Når et høringssvar offentliggøres af Norddjurs Kommune, må der ikke indgå fortrolige eller følsomme personoplysninger.

Dette kan eksempelvis være helbredsoplysninger, økonomiske forhold, arbejds- og uddannelsesforhold eller navn og adresse.

Det betyder, at høringssvar, som indeholder dette, fortsat vil tilgå Kommunalbestyrelsen, men de vil ikke blive offentliggjort på hjemmesiden.

Læs indsendte nederst på denne side

Kontakt

Oplever du tekniske problemer med at indsende dit høringssvar, kan du skrive til nih@norddjurs.dk, så så vil vende tilbage til dig.

Hvis du har spørgsmål i øvrigt om høringssvar, er du velkommen til at kontakte økonomikonsulent Britt Kjeldsen, brk@norddjurs.dk

Oplysningspligt

Norddjurs Kommune har pligt til at oplyse dig om en række forhold, når vi behandler personoplysninger om dig. Du kan finde Norddjurs Kommunes oplysningspligt på følgende side:

Databeskyttelse og oplysningspligt

Her kan du læse mere om, hvordan Norddjurs Kommune behandler dine personoplysninger.

Indsendte høringssvar

Her fremgår de indsendte høringssvar.

 

Indsendt af: Gigtforeningen

Overskrift: Bassin Grenaa - Gigtforeningen

Udvalgsområde: Generelt

Bassin Grenaa - Gigtforeningen.pdf (1)

 

Indsendt af: Bassin-Grenaa, Gigtforeningen

Overskrift: Høringssvar fra Bassin-Grenaa, Gigtforeningen vedr. lukning af bassinet på Hedebo-Centret

Udvalgsområde: Økonomiudvalget

Høringssvar vedr. voksen- og plejeudvalgets notat.pdf (1)

Indsendt af: Gigtforeningen, GIF-Gymnastik, LOF og FOF

Overskrift: Fremtidssikring af varmtvandsbassin i Grenaa

Tekst: FOF indsender på vegne af sine godt 300 brugere en kraftig opfordring til kommunalpolitikerne om:
• At bevare driftsbudgettet på kr. 360.000 til varmtvandsbassinet på Hedebo-Centret.
• At afsætte en anlægspulje på kr. 100.000 til at sikre drift og vedligeholdelse.
• At afsætte beløb i anlægsbudgettet til en tilbygning ved Grenaa Idrætscenter. Denne tilbygning skal indeholde et varmtvands\u0002terapibassin til genoptræning og hensyntagende undervisning. Hertil hørende handicapvenlige bade- og omklædningsrum ifm bassinet.


I 2018, da kommunens økonomi stod i kæmpe udfordringer, var Hedebo-Centret også lukningstruet, men da fandt man ingen anden udvej end at lade varmtvandsbassinet fortsætte indtil et nyt bassin kunne stå klar ved Idrætscentret. Man "glemte" blot at afsætte midler i anlægsbudgetterne. NU har VPU igen indstillet at Hedebo-Centret lukkes pr. 31.12.22 og brugerne henvises til andre bassiner. Der har været afholdt møde mellem brugerne og GIC's ledelse. Igen har man fundet frem til, at der ikke er nogen let øvelse og at det vil få store konsekvenser ikke bare for de 450 svage borgere, der benytter sig af Hedebo-Centrets tilbud, men også for de eksisterende brugere (foreninger og offentlige åbningstider) i varmtvandsbassinet i GIC. Hertil kommer tillige udgifter til tilretning af faciliteterne samt et estimeret beløb på kr. 475.000 for de samme timer i GIC. Lukning af Hedebo-Centret rammer nogle af kommunens svageste borgere og vil afføde kommunale udgifter til fx. hjemmehjælp og anden kommunal støtte. 

FOF beder jer trække VPUs beslutning tilbage, således at der fortsat afsættes midler til drift og vedligeholdelse, så Hedebo-Centret holdes kørende i en "lappeløsning" indtil en anden mulig fremtidssikret løsning står klar ved Grenaa Idrætscenter. 

Fremtidssikring af varmtvandstræning i Grenaa.pdf (1)

 

Indsendt af: LOF

Overskrift: Høringssvar angående Hedebocenter

Udvalgsområde: Økonomiudvalget

Forslag:

En bevilling på mindst Kr. 360.000 til fortsættelse af drift af varmtvandsbassin i Hedebocentret samt tilstrækkelig anlægsmidler til at sikre teknik og faciliteter kan holdes i brugbar stand. For at dokumentere for relevans af træning i varmtvandsbassin, vedhæfter jeg en brugerundersøgelse fra 2012 fra Syddansk universitet (58 sider print).

Hoeringssvar_Hedebocenter_LOF

Brugerundersøgelse af undervisning i varmtvandsbassin

 

Indsendt af: Grenaa Gladiators Floorball Club

Overskrift: Forbedring af gammelt halgulv i GIC

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Forslag: På den nye budgetskitse 2023, der kan man læe at der er sat penge af til en pulje strategiske halinvesteringer. Jeg håber at man med nogle af de 800.000 kr. der er sat af, kigger lidt mod Grenaa Idrætscenter.Gulvet er 42 år gammelt, og er ved at være noget slidt. Grunden til jeg forslår dette, er at den forening som jeg repræsentere (Grenaa Gladiators Floorball Club) har oparbejdet et samarbejde med Floorball Danmark, om at samle flere af de danske landshold til samlinger i Grenaa, og på sigt også nogle landskampe, der er allerede planlagt 6 landholdssamlinger. Floorball er en sport der er meget afhængig af gulvet, og min bekymring er, at hvis man gerne vil have dem til at forsætte med at komme til Grenaa, er der nok et behov for at få et nyere gulv. Det kan også være en god investering for kommunen, fordi når der er landsholdsamlinger så lægger de omkring 30-35.000 kr. fordelt mellem GIC og Campus Djursland som står for overnatningen og  maden. Som klub tilbyder vi skolerne i Norddjurs Kommune floorball undervisning, samt de videregående uddannelsessteder, så det er selvfølgelig ikke kun nogen udefra der vil få glæde af et nyt gulv, men komme til at glæde mange af de lokale der også bruger hallen. Det gælder selvfølgelig også de mange andre sportsgrene der også bruger hallen. Vi kunne selv som klub rigtig godt tænke os at ligge en ansøgning til Floorball Danmark, om af få værtskabet til enten en DM finale eller  Final4 Pokal turnering både dame/herre, hvis der kunne komme et nyt gulv. Hallen har en perfekt størrelse og overnatnings mulighederne er super, og så kunne det måske også være god reklame for Norddjurs Kommune.

Floorball - GIC halgulv

 

Indsendt af: Ældrerådet

Overskrift: Høringssvar til Budget 2023-2026 fra Ældrerådet i Norddjurs Kommune

Udvalgsområde: Voksen- og Plejeudvalget

Høringssvar fra Ældrerådet

Indsendt af: Grenaa Kunst- og Musikforening

Overskrift: Budget 2023-2026

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Høringssvar:

Høringssvar til Budget 2023 – 2026.


Grenaa Kunst- og Musikforening vil gerne takke for et godt og konstruktivt samarbejde med Norddjurs Kommune, politikerne og forvaltningen. 


Det er en kendsgerning at kunst og kultur er en vækstdriver og stærkt medvirkende faktor for udvikling, bosætning og turisme. Kunst og kultur er en nødvendighed for en velfungerende kommune med aktive, glade  og tilfredse borgere.


Grenaa Kunst- og Musikforening ønsker overordnet, at Norddjurs Kommune indenfor kunst og kultur får et løft, så vi kan måles med sammenlignelige kommuners nøgletal på dette område, og vi mindst kommer tilbage til niveauet fra før de  store besparelser i 2018. 


Derfor finder Grenaa Kunst- og Musikforening det ikke særlig hensigtsmæssigt, at Kultur- og Fritidsudvalgets puljemidler, der bl.a. består af en Kunst- og kulturpulje reduceres med 1/3 årligt fra 2024. Disse midler bruges til aktiviteter, der ligger udover den daglige drift til nyskabende, kulturelle aktiviteter og til fremme af kulturelle aktiviteter indenfor alle kunstarter. En krone givet ud til kultur vender dobbelt tilbage. 

 

Der står, at der er afsat et budget og tilskud til en række kunst-  og musikforeninger. Det årlige tilskud til Grenaa Kunst- og Musikforening fastholdes således. Tak for det. Muligheden for at søge midler fra Kunst- og kulturpuljen til særlige formål eksisterer stadig, men i reduceret skala fra 2024. Det årlige tilskud er afgørende nødvendigt for foreningens drift, og muligheden for at søge støtte fra Kunst- og kulturpuljen giver mulighed for nye tiltag og derfor også yderst vigtig for foreningens udvikling.


Grenaa Kunst- og Musikforening vil som samarbejdspartner kraftigt bakke op om følgende initiativer:

  • Anlægsoversigt 2023–26: For-projekt Kunsthal ved Pavillonen, 0,5 mio. kr. til færdiggørelse af dette. 
  • Fastholdelse af prioritering af 0,450 mio. kr. årligt i 2023 og 2024 med henblik på, at Pavillonen kan arbejde for igen at blive netværksspillested fra 2025.
  • Grenaa Kunst- og Musikforening foreslår en afløser for Kulturelt samvirke, så der er et bagland, hvorfra en repræsentant for kunsten og kulturen kan vælges til Fritidsrådet, der som bekendt er lovbundet.
  • Grenaa Kunst- og Musikforening foreslår nedsat et kunstråd i Norddjurs Kommune. Det skal blandt andet rådgive og vejlede politikere og forvaltning med henblik på at styrke den professionelle kunst og dennes netværk og synlighed i kommunen.


På vegne af Grenaa Kunst- og Musikforening

Tyge Ingerslev
Grenaa, den 7. september 2022.

Indsendt af: FC Grenaa

Overskrift: GIC Outdoor

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Høringssvar:

FC Grenaa fik i 2022 tildelt 60.000. kr. til vores projekt, GIC Outdoor som er et område ved Grenaa Idrætscenter, området skulle indeholde en multibane, skaterpark og pumptrackbane. (pengene kan vi ikke nå at bruge i år)

Vores ide med projektet er at det skal vær offentligt tilgængeligt, og være et område som kan komme flere aldersgrupper til gavn. Men nu er vi så gået i stå, kommunen har sagt der ikke er penge til driften af området, som GIC har lavet en  anslået pris på 50.000 kr. om året. Hvis FC Grenaa skal stå for driften er vi nødt til at lave bruger betaling på banerne, eller få dem til at melde sig ind i klubben, det bliver ikke nemt at styre, og desuden har vi til multibanen modtaget penge fra  Slots og kulturstyrelsen som havde en klausul om at banen skal være offentlig.

Vi ved godt at der er flere områder i Norddjurs som har et vennelaug, eller nogle personer som frivilligt passer de områder som de står for, men vi tror ikke det er en god løsning her. Vi ved der er flere unge der hænger ud i området, og det er  tit pedellerne fra GIC må rydde smadrede flasker op. Det skal lige passe at den dag hvor en falder og skær sig på glasskårene, er den dag hvor en frivillig ikke lige har været der, derfor synes vi det er bedst at det er pedellerne fra GIC som er  der dagligt, som skal holde opsyn med området.


Det er ikke nemt for os at lave ansøgninger til fonde, hvis vi ikke får kommunen til at stå bag projektet, da mange af dem vægter at der er lokal politisk opbakning/tilkendegivelse. Vi har flere ansøgninger ude nu, og der er også etableret et  samarbejde med Moreplay/Kompan.

Vi har oprettet en gaveindsamling via DGI men det giver ingen mening at starte den, før vi kende et svar fra kommunen omkring drift.


Så mit håb er at vi kan snarligt kan finde en løsning på dette problem.

GIC Outdoor - Tegning

Indsendt af: Handicaprådet

Overskrift: Høringssvar vedr. budget 2023-2026

Udvalgsområde: Generelt

Høringssvar fra Handicaprådet

Indsendt af: Frivilligrådet

Overskrift: Frivilligpuljen beskåret med 33% eller 121.000

Udvalgsområde: Generelt

 

Høringssvar:

Frivilligrådets høringssvar til budgetskitsen for Norddjurs Kommune 2023

Frivilligrådet noterer sig med dyb beklagelse, at støttepuljen til det frivillige arbejde i kommunen igen må holde for i en drastisk spareplan. Budgetskitsen, som er sendt til høring, indeholder på side 3 en bemærkning om, at alle puljer beskæres med 33% svarende til121.000 ud af de 350.000 kr. som frivilligpuljen består af i 2022. 

Det betyder, at vi endnu engang bliver “slået tilbage til start” i den proces, hvor puljen de seneste år er blevet fremskrevet med 50.000-100.000 kr. om året – en langsom proces, hvor vi aldrig har været i nærheden af at få genetableret den forudgående tidspulje på 650.000 kr. 

Det er et ganske alvorligt slag  mod det frivillige arbejde, som gennem puljemidlerne ikke får betalt deres arbejde, men derimod får dækket omkostningerne i forbindelse med arbejdet. Det vil utvivlsomt medføre, at nogle af de mange aktiviteter, som de frivillige står for, ikke længere kan gennemføres. 

En nærmere undersøgelse af  budgetskitsen viser desuden, at udover den nævnte beskæring af puljemidlerne, bliver de midler, 100.000 kr., som har været afsat i 2021 og 2022 under frivilligpuljen til afholdelse af Norddjurs Awardshow, ikke forlænget. Det med budgetskitsen nedlagte Norddjurs Awardshow kan vi kun beklage ikke  længere skal være en del af Norddjurs Kommunes aktiviteter. Det har været en fantastisk mulighed for kommunen til at vise sin anerkendelse af det uegennyttige kæmpearbejde, der udføres i alle vore foreninger og organisationer. 

Vi kan kun opfordre vore politikere til at genoverveje disse besparelser.  kommunen bliver ellers et fattigere sted at være - ikke mindst for de udsatte grupper, som de frivillige arbejder for.

Indsendt af:  Pårørenderådet ved Område Ørsted, Auning og Allingåbro

Overskrift: Budget 2023

Udvalgsområde: Voksen- og Plejeudvalget

Pårørenderådet ved Område Ørsted, Auning og Allingåbro

Indsendt af: Ungeindsatsen og Ungdommens Uddannelsesvejledning

Overskrift: Budget 2023

Udvalgsområde: Arbejdsmarkedsudvalget

Ungeindsatsen og Ungdommens Uddannelsesvejledning

Indsendt af: Baunhøj Mølle

Overskrift: Anlægsbudgettet for 2023 - 2025  for Baunhøj Mølle

Udvalgsområde: Kultur- og Fritidsudvalget

Høringssvar: I møllen håber vi på, at vi igen får midler på anlægsbudgettet til at drive møllen, ellers må vi se i øjnene, at møllersvendene nedlægger det frivillige arbejde.

Anlægsbudgettet for 2023 - 2025  for Baunhøj Mølle

Indsendt af: Heidi Hass Madsen

Overskrift: Høringssvar vedrørende busrute 351

Udvalgsområde: Generelt

Høringssvar:

I budgetskitsen synes der stadig formuleret en afstandtagen til at overtage den fulde drift af busrute 351 Grenå-Ebeltoft efter RM i forrige måned valgte at trække de midlertidige tilskud tilbage på godt 795.000 årligt. At der i skitsen står, at det er en udgift på 6 mio. er vist lidt pænt sat, da Norddjurs i forvejen selv har betalt alt ud over det angivne tilskud på knap 800.000, men lad det nu være det.

Rute 351 er den eneste rute tilbage i områderne Ålsø, Ålsrode, Østerballe og Glatved, som vil kunne transportere til og fra skole, til og fra arbejde i skoleferier og weekender og give en tryghed i lokalområdet, hvis man pludselig står uden bil eller vejret svigter en ellers habil cykelrytter.

Det er den rute, der fører unge mennesker fra Syddjurs til de videregående uddannelser i Grenå, og med bussernes knudepunkt i Rosmus vil vi i Norddjurs risikere, at de unge mennesker fra Ebeltoft og omegn istedet tager mod Århus eller Rønde, når der skal vælges uddannelsesinstitutioner, hvis der ikke længere findes en bus, der kan fragte dem.

Begrundelsen for at fjerne tilskuddet er, at der ikke længere er samme antal passagerer som tidligere og nej - det er der formentlig ikke. For denne busrutes vedkommende kan det have noget at gøre med en skolelukning i Ålsrode, men mest af alt er det formentlig en eftervirkning på COVID-19, som også Midttrafik selv konkluderer. Der skal nok komme motivation til busturene igen, og kommunen er her forpligtet til at sørge for offentlig transport- især i yderområderne. Hvis det er kommunalbestyrelsens mening at lukke mere ned for området og fjerne flere muligheder end allerede gjort, så er en lukning den rette beslutning. Hvis kommunalbestyrelsen derimod ønsker at fremme trivsel, tryghed, tillid og endda boligsalg i disse områder, så er det nødvendigt, at de bakker op om borgernes og lokalforeningernes motivation og vilje til at skabe bedre fællesskab og tilgængelighed mellem byerne og til og fra byerne, arbejdspladserne og uddannelserne. Dette kan gøres ved at bevare vores livline, bus 351.

Indsendt af: Ole Andersen, LMU Driftscenter Norddjurs

Overskrift: Konsekvenser konkurrenceudsættelse

Udvalgsområde: Miljø- og Teknikudvalget

Høring vedrørende konkurrenceudsættelse Budgetskitse 2023 – 2025.


Der ligger et høringssvar fra: Lokal Med\u0002udvalg Driftscenter Norddjurs til den oprindelige sag fra foråret 2020. Derfor er denne skrivelse at betragte som et supplement til oprindeligt høringssvar.

Vedrørende rengøring.

  • Rengøring indvendig i de 6 administrationsbygninger blev vurderet i rapport til, at der kunne spares 0,230 mio. kr. (indregnet årlige udgifter til kontrol og styring af ekstern entreprenør). Udbudsproces 0,120 mio. kr. + kontrolbud 0,175  mio. kr. De første 1½ års besparelse  blev derfor brugt forlods.
  • I rapporten fremkom, at arbejdet med tidsregistrering og kortlægning på området, rengøring, først blev forventet færdig i løbet af foråret. Derfor var samarbejdet med andre opgaver / det ekstra man lavede / laver ikke skilt fra. Og  synergieffekt i Driftscenter Norddjurs var ikke synliggjort.
  • Mulighed for at for at få en ajourført opmåling på området? Det kan være det ændrer på ”billedet”. Er opmålingen tidssvarende, når den er 3 år gammel. Der er ændret på rengøringsmetoder; rengøring med ECA –vand, besparelse på  rengøringsmidler. Og ikke mindst Corona, har også ændret på nogle ting. 
  • I Norddjurs har vi ikke en egentlig bestiller funktion. Det gælder for os alle, at vi er fleksible. Det betyder, at pludseligt opståede og ikke planlagte opgaver bliver taget med ind i medarbejdernes almindelige arbejdsfunktioner. Det vil sige, der er synergieffekter på flere fagområder både i forhold til Driftscenter Norddjurs portefølje og andre arbejder for andre forvaltninger. Synergieffekter, som vil blive stærkt begrænset ved en udlicitering. Dertil kommer politikernes egen  mulighed for at geare lidt op eller ned på egne arbejdsområder, vil blive frataget ved udlicitering, eller meget begrænset.

  
På vegne af medarbejdersiden i Lokal Med\u0002udvalg Driftscenter Norddjurs.
Fællestillidsmand
Ole Andersen.

Indsendt af: LMU hjemmeplejen Allingåbro og Glesborg

Overskrift: Høringssvar budget 2023 fra LMU Hjemmeplejen Allingåbro-Glesborg

Udvalgsområde: Voksen- og Plejeudvalget

Høringssvar vedrørende budget 2023 All og Glesborg

Indsendt af: LMU område Ørum

Overskrift: Høringssvar fra Område Ørum

Udvalgsområde: Voksen- og Plejeudvalget

Høringssvar fra Område Oerum

Indsendt af: LMU Borgerservice, IT og Digitalisering

Overskrift: Medarbejdersiden i LMU Borgerservice, IT og Digitalisering har følgende bemærkninger til budget 2023-2026

Udvalgsområde: Generelt

 

Høringssvar til budgetskitse 2023-2026 Medarbejdersiden i LMU Borgerservice, IT og Digitalisering har følgende bemærkninger til budget 2023-2026.

Vi er bekymrede for, at et stigende og vedvarende effektiviseringsbidrag, i bestræbelserne på at løse afdelingens kerneopgaver, påvirker udviklingsaktiviteter og medarbejdernes kompetenceudvikling negativt.

Effektiviseringsbidraget er besparelse efter grønthøstermetoden. Det vil sige at man politisk fralægger sig ansvaret for hvor og hvordan besparelserne kommer og hvilke konsekvenser besparelserne får for borgere og medarbejdere.

Vi tvivler på, at prisfremskrivning afspejler virkeligheden i vores aftaleenhed. Indenfor IT og Digitaliseringsområdet oplever vi generelt stigninger på væsentligt mere end prisfremskrivningen. Vores bekymring går på, at det kommer til at påvirke samtlige udgifter til personale på konto 6 negativt. Vi bliver i forvejen reguleret med effektiviseringsbidraget på 0,55%, stigende til 0,8%, en yderligere reduktion af vores budget kan få negative konsekvenser for arbejdsmiljøet, som kan få betydning for udførelse af kerneopgaven.

 Venlig hilsen Medarbejdersiden i LMU Borgerservice, IT og Digitalisering 14. september 2022

Indsendt af: Lokaludvalget hjemmeplejen Grenaa og Anholt

Overskrift: Høringssvar til budgetskitse 2023-2026

Udvalgsområde: Voksen- og Plejeudvalget

Lokaludvalget hjemmeplejen Grenaa og Anholt

Indsendt af: Erhverv Grenaa

Overskrift: Høringssvar til budget

Udvalgsområde: Erhvervsudvalget

Erhverv Grenaa Høringssvar

 

Indsendt af: Medarbejderne i Hovedudvalget

Overskrift: Høringssvar fra medarbejderne i hovedudvalget til budget 2023-2026

Udvalgsområde: Generelt

 

Høringssvar fra medarbejderne i Hovedudvalget til budget 2023-2026. medarbejderne i hovedudvalget konstatere, at det er et budget uden de større visioner for Norddjurs kommune.

Betyder det at vi er ved at afvikle Norddjurs kommune i stedet for at udvikle Norddjurs kommune.

Effektiviserings bidraget bliver sat op til 0,8% i år 2024.

det bekymrer medarbejderne i HMU, da vi kan se at det vil betyde en yderlige belastning af arbejdsmiljøet og medarbejdernes trivsel.

Vi kan frygte at, det bliver meget svært at fastholde og rekruttere medarbejder. Dette er en udfordring som vi allerede har på flere af vores områder.

Og det psysisk arbejdsmiljø vil kunne presse syge fraværet opad, både på kort og langt sigt. Medarbejderne kan ikke se, at effektiviserings bidraget er andet en besparelse, man påføre enhederne.

Vi har siden 2021 skrevet i vores høringssvar: AT ORGANISATIONEN HAR BRUG FOR RO, TIL AT KUNNE ARBEJDE I DEN GIVENDE RAMME. Det er der stadigvæk behov for, men ud fra det givende effektiviserings bidrag krav, har vi meget svært ved at leve op til det.

Vi skal alle huske på vores værdier, og leve op til dem: TILLID, ORDENTLIGHED, UDVIKLING, FÆLLESSKAB.

Det er disse værdier, der er grundlaget for, at organisationen lever og fungere. disse værdier, skal alle kunne se sig i fremad rettet.

med budgettet frygter vi, at presset på medarbejderne og servicen gør at værdierne bliver svære at opfylde. Vi medarbejdere ønsker vision for kvaliteten i NORDDJURS KOMMUNE.

OPKVALIFICERING: det er vigtigt at der også afsættes ekstra midler til opkvalificering og efteruddannelse af medarbejder. I den her tid hvor vi har svært ved at fastholde/rekruttere, derved vil Norddjurs kommune fremstå som en arbejdsplads der vil være attraktive at arbejde ved.

I skal som kommunalbestyrelse tage stilling til om skatten skal sættes ned med 0,1%. der er ikke en strukturel balance i år 2025 og 2026. Vi kan som medarbejder forstå, at I overveje at sætte skatten ned. Skatte lettelsen vil give en endnu større strukturel ubalance i år 2027, hvor der ikke længere kompetences for skatte nedsættelsen. Det giver en konsekvens på at vi skal spare endnu flere penge de kommende år, for at komme i strukturel balance. Det er en besparelse der gennemføres nu, men først slår fuldt igennem, 2027. dette vises ikke i overslagsårene.

På vegne af medarbejderne i hovedudvalget

Næstformand Tinne Christiansen

Indsendt af: Norddjurs Idrætsråd

Overskrift: Høringssvar Budget 2023/og fremskrivning til 2026

Udvalgsområde: Kultur- og Fritidsudvalget

Norddjurs Idrætsråd høringssvar

Indsendt af: Bestyrelsen for Nørager Børnehave & Vuggestue

Overskrift: Det effektueringsbidrag slår hårdt

Udvalgsområde: Børne- og Ungdomsudvalget

 

Vi ønsker at påpege, at I ved at fastholde effektiviseringsbidraget tvinger os til at tage pengene hertil fra normeringen og dermed fra børnene, da vi ikke har andre steder at effektivisere, idet vi igennem mange år har effektiviseret via halv fremskrivning.

Hvis vi skal effektivisere yderligere på f. eks. varmeforbrug som det mest oplagte, vil det kræve anlægsudgifter til isolering og varme i gulve i børnehave-afdelingen, hvilket vi naturligvis siger ja tak til.

Nørager, 15. september 2022.

Med de bedste forhåbninger samt venlige hilsener Bestyrelsen for Nørager Børnehave & Vuggestue

Indsendt af: Mette Lubek og Kristina Holt

Overskrift: Trampesti ved Homå langs Letbanen

Udvalgsområde: Miljø- og Teknikudvalget

Trampesti ved Homaa langs Letbanen

Indsendt af: Gigtforeningen, GIF-Gymnastik, LOF, FOF

Overskrift:Version 2 - Fremtidssikring af varmvandstræning i Grenaa

Udvalgsområde: Kultur- og Fritidsudvalget

Version 2 - Fremtidssikring af varmvandstræning i Grenaa

Indsendt af: MED udvalget Børneby Nord 

Overskrift: Høringssvar til budget 2023-2026

Udvalgsområde: Børne- og Ungdomsudvalget

Budget 22-26 Børneby Nord

Indsendt af: Kultur- og Teaterforeningen KulturBanko, samt EscapeHome®

Overskrift: At investere i stedet for at afvikle

Udvalgsområde: Kultur- og Fritidsudvalget

Vi har fuld forståelse for nødvendige besparelser og fuld forståelse for de indsatsområder, som Norddjurs Kommune SKAL sætte ind overfor.

Norddjurs Kommune er en 'fattig' kommune og der er ingen tvivl om, at vi alle skal gøre noget, hjælpe til og forandre ting, for at få vendt det billede.

Kulturen og kulturlivet er en vigtig brik i det puslespil, for det er indenfor det kulturelle felt, man kan skabe storslåede oplevelser, som bliver husket. Det er netop indenfor det kulturelle felt, at man kan engagere en masse frivillige, der kan skabe begivenheder sammen. Skabes af mange kan nydes af mange.

Derfor ser vi de varslede budget-besparelser på de frie puljer med stor forundring. Besparelser, der i det "store" er så uendeligt lidt, men i kulturelle sammenhænge er så uendeligt meget.

EscapeHome® har i årene 2020 og 2021 skabt to forskellige escape-huse i Auning, med besøg af omkring 200 mennesker i efterårsferien (og 30 frivillige). Disse oplevelser var ikke blevet til noget uden kommunal støtte fra puljerne. I år forvandler vi hele Auning By til ét stort escape mysterie og også dette er støtte af kommunen. Disse tre oplevelser er støttet med ca. kr. 15.000,- hver fra puljerne og det er projekter som disse, der vil være færre af, hvis I vedtager de varslede besparelser. Det er de små "store" oplevelser, det er de spontane idéer, den kunstneriske mulighed, den fælleskabende begivenhed, der kan blivet sparet væk.

Den nystiftede Kultur- og Teaterforening KulturBanko fra Auning har også planer om en række projekter med mange frivillige og allerede i december 2022 laver vi en Julekalender i 24 huse i Auning. Endnu et spontant projekt med mange frivillige.

Disse - og mange andre - kan blive sparet væk. Det gør Norddjurs Kommune fattigere.

Derfor er vi kraftigt imod disse besparelser.

Vi foreslår i stedet for at der investeres i kulturen - gerne med erhverssamarbejde ell lign, så vi kan åbne op for alle de kreative idéer, der måtte være og opstå i Norddjurs Kommune. Vi foreslår også at der investeres i kultur i og omkring Auning/Allingåbro - kultur, der skabes her og nu, som en nødvendighed - i stedet for at det meste er centreret omkring Grenå.

Vi foreslår også, at der igen etableres et Kulturelt Samvirke og/eller et Kunstråd, som kan rådgive og sparre med politikerne og forvaltningen.

Vi foreslår, at vi kan være stolte over vores mangfoldige kulturliv, at vi kan få folk til at smile, undres og overraskes.

Mange hilsner Christian Eiming Ejer af virksomheden EscapeHome®

Stifter af Kultur- og Teaterforeningen KulturBanko

Indsendt af: Medarbejdersiden af lokalMED for Trivsel og Læring (PPR) 

Overskrift: Høringssvar til budgetskitse 2023-26

Udvalgsområde: Generelt

 

Høringssvar til budgetskitse 2023-26

Indsendt af: Høringssvar fra medarbejderne i områdeudvalget skole- og dagtilbud

Overskrift: Høringssvar budget 2023-2026

Udvalgsområde: Børne- og Ungdomsudvalget

 

Område udvalget skole- og dagtilbud

 

Indsendt af: Høringssvar fra medarbejderne i områdeudvalget skole- og dagtilbud

Overskrift: Høringssvar budget 2023-2026

Udvalgsområde: Økonomiudvalget

 

Område udvalget skole- og dagtilbud ØK

Indsendt af: Mette Bakmann

Overskrift: Vil Norddjurs invester i mennesker

Udvalgsområde: Børne- og Ungdomsudvalget

Vil Norddjurs invester i mennesker

Indsendt af: Medudvalget ved Søren Kanneskolen Generelt

Overskrift: Høringssvar fra MED-udvalget ved Søren Kanneskolen

Udvalgsområde: Generelt

MED-udvalget ved Søren Kanneskolen

Indsendt af: Fritidsrådet

Overskrift: Fritidsaktiviteter er vigtig for alle

Udvalgsområde:Generelt

Fritidsaktiviteter er vigtig for alle

Indsendt af: Medarbejderne ved Område Ørum

Overskrift: Høringssvar fra medarbejderne ved Område Ørum

Udvalgsområde: Voksen- og Plejeudvalget

Høringssvar fra medarbejderne ved Område Ørum

Indsendt af: Med-udvalget i område grenaa dagtilbud

Overskrift: Høringssvar fra MED-udvalget i Område Grenaa, Dagtilbud

Udvalgsområde: Generelt

MED-udvalget i Område Grenaa, Dagtilbud

Overskrift: Busrute 351

Udvalgsområde: Miljø- og Teknikudvalget

Busrute 351

Indsendt af: LOF Midtjylland

Overskrift: LOF høringssvar HedeboCentret

Udvalgsområde: Økonomiudvalget

LOF høringssvar HedeboCentret

Indsendt af: Skolelederforeningen

Overskrift: Høringssvar Skolelederforeningen

Udvalgsområde: Generelt

Norddjurs Skolelederforening

Indsendt af: Områdeudvalget for Sundhed og Omsorg

Overskrift: Høringssvar til budget 2023

Udvalgsområde: Voksen- og Plejeudvalget

Områdeudvalget for Sundhed og Omsorg

Indsendt af: Områdeudvalget for administrationen

Overskrift: Høringssvar til budget 2023-2026 fra medarbejderne i Områdeudvalget for Administrationen

Udvalgsområde: Generelt

Høringssvar:

Det er positivt, at kommunen, efter nogle turbulente år, har opnået en solid kassebeholdning og et overblik over den samlede økonomi. Dette er en forudsætning for, at Norddjurs Kommune er i udvikling frem for afvikling. Desværre kan vi konstatere, at den fremlagte budgetskitse for 2023-2026 mangler vision og langsigtede udviklingsperspektiver.

Det fremgår af budgetskitsen, at effektiviseringsbidraget sættes op til 0,8% i 2024.

Medarbejderne opfatter udelukkende dette som en besparelse på de enkelte enheder. Det er erfaringen, at det er medarbejderne, som står med ansvaret for at få enderne til at mødes, når der foretages besparelser og servicerammen dermed forringes.

Det forudses derfor, at en yderligere besparelse vil have store konsekvenser for det psykiske arbejdsmiljø og den generelle trivsel blandt medarbejdere, som arbejder hårdt for at kunne levere inden for en, i forvejen, stram økonomisk ramme. Den fortsatte usikkerhed, som følge af konstante besparelser, fører til øget sygefravær og mistrivsel. Den bidrager desuden negativt til kommunens eksisterende udfordring med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere såvel som ledere.

Det kræver ressourcer at rekruttere og skabe gode sunde arbejdsforhold – både menneskelige og økonomiske. Ressourcer, som det bliver sværere og sværere at finde. Desuden giver den store udskiftning på ledelsessiden en støj og manglende stabilitet i hverdagen.

I budgetskitsen fremgår det, at effektiviseringsbidraget kan føre til bortfald af opgaver.

Der ønskes, fra medarbejdernes side, en konkretisering af disse opgaver samt klare retningslinjer for, hvordan opgaverne udpeges og hvor beslutningskompetencen ligger. Er det således Økonomiudvalget, fagudvalgene eller den enkelte aftaleholder, som beslutter, hvordan besparelsen realiseres?

Generelt savner medarbejderne fra Områdeudvalget i Administrationen en budgetskitse med ambitioner og visioner. Visioner for, hvordan vi som kommune udvikler os og foretager langsigtede investeringer, herunder effektiviseringer ud fra et strategisk og fagligt grundlag.

Indsendt af: Rektor - Grenaa Gymnasium, Planchef - Viden Djurs, Formand for kollektiv trafik råd, Uddannelsesleder - HF - Grenaa Gymnasium

Overskrift: Busrute 351

Udvalgsområde: Miljø- og Teknikudvalget

Af budgetskitsen til Budget 2023 fremgår det, at I har særlig opmærksomhed på rute 351 mellem Grenaa og Ebeltoft. Det fremgår også, at I er klar over, at denne rute understøtter en række elevers mulighed for at vælge uddannelsesinstitution i Grenaa. Vi er tilfredse med, at I er opmærksomme på problemstillingen, men vi vil gerne understrege vigtigheden af, at ruten vil eksistere i fremtiden. På Grenaa Gymnasium og Viden Djurs har vi hhv. 7 og 10 elever, der bor langs ruten. Det er vel og mærke elever, der bor i området mellem Ebeltoft og Grenaa og som IKKE har andre muligheder for at komme til Grenaa til skolestart om morgenen. Vi har fraregnet elever, der kan komme til Grenaa via andre ruter end 351.


To af de elever, som kommer i knibe udtaler: 

  • ”Jeg er 16 år og er meget afhængig af bus 351. Jeg har 10 minutters gang hen til Rosmus skole, hvor jeg kan stige på bussen. Uden den ville jeg ikke kunne komme i skole. Bus 122 stopper ikke ved Rosmus om morgenen, så jeg vil først kunne være i Grenaa klokken 9.32. Min storebror er blevet 18 og går i 2.g. Han tager også bussen dagligt. Vi har ikke mulighed for at låne en bil. Det vil være træls, hvis nogle af afgangene midt på dagen forsvinder, for så vil der være nogle dage, hvor jeg skal vente rigtig længe på at komme hjem, men jeg kan i hvert fald ikke undvære den helt.
  •  ”Jeg bor i Glatved og den eneste bus der kommer igennem her er 351. Jeg har 13 km i skole og det er for langt til, at jeg kan cykle derind.

Disse elever må I ikke lade i stikken. Vores håb er selvfølgelig først og fremmest, at I kan være med til at sikre uddannelseskørsel på strækningen, men vi vil også gerne gøre opmærksom på, at en uddannelsesrute er et minimum for at få en hverdag til at fungere for disse elever, hvor man skal til og fra sit uddannelsessted. Uddannelseskørsel alene giver ikke de unge den fleksibilitet og frihed, som et ungdomsliv kræver. Derfor håber vi på, at det ikke bare er minimumsmodellen der sikres.


Vi er opmærksomme på, at I ikke står med dette ansvar alene, og vi retter samme henvendelse til Region Midt og Syddjurs Kommune i forventning om, at alle parter strækker sig så langt som nødvendigt for eleverne og lokalområdets skyld.

Indsendt af: Kulturskolen

Overskrift: Kulturskoletilbud til børnene på Anholt

Udvalgsområde: Kultur- og Fritidsudvalget

Høringssvar:

Ved gennemgang af budgetudkast til budget 2023-2026 har vi konstateret at Kulturskolens forslag til en fast ordning for kulturskoletilbud til Anholts børn ikke er taget med i budgettet. Det beklager vi og foreslår at dette tiltag kommer i betragtning i den videre proces i udarbejdelsen af budgettet.


Ansøgning om et stående Kulturskoletilbud til Anholts børn bygger på et velgennemført projektforløb, hvor Kulturskolens lærere har undervist børnene på Anholt i en blanding af face to face-undervisning og onlineundervisning. Projektet var støttet af Norddjurs Kommunes Arvepulje, og resulterede i at størstedelen af Anholts børn modtog instrumentundervisning i sidste sæson.


Vi håber at kunne fortsætte dette gode tilbud til Anholts børn og få hjælp til at etablere et blivende tilbud til børnene, et tilbud der omfatter følgende: - Kulturskolens lærere rejser til Anholt og underviser der - Børnene fra Anholt inviteres til Kulturskolens arrangementer (diverse koncerter og Go Nuts) - der
gennemføres undervisning i en blanding af onlineundervisning og face to face undervisning.


Vi håber med dette høringssvar at man vil genoverveje beslutningen, og medtage forslaget i budgettet.

Indsendt af: Medarbejderne fra LMU Arbejdsmarkedsafdelingen

Overskrift: Høringssvar fra Arbejdsmarkedsafdelingen

Udvalgsområde: Arbejdsmarkedsudvalget

Høringssvar fra Arbejdsmarkedsafdelingen

Overskrift: Sådan får vi hul på den store tilflytning

Udvalgsområde: Generelt

Sådan får vi hul på den store tilflytning

Indsendt af: Djurs Lærerforening

Overskrift: Høringssvar fra Djurs Lærerforening

Udvalgsområde:Generelt

Høringssvar fra Djurs Lærerforening til budget 2023

Afsender: Skolebestyrelsen Søren Kanne Skolen

Overskrift: Høringssvar vedrørende forslag til budget for 2023.

Udvalgsområde: Børne- og Ungdomsudvalget

Høringssvar vedrørende forslag til budget for 2023.

Indsendt af: MED-udvalget og skolebestyrelsen Djurslandsskolen

Overskrift: Høringssvar vedr. budget 2023 - Djurslandsskolen

Udvalgsområde: Børne- og Ungdomsudvalget

 

Høringssvar fra Djurslandsskolen

Indsendt af: Forældrerådet i Skovbørnehaven

Overskrift: Høringssvar til budgetforhandlingerne

Udvalgsområde: Børne- og Ungdomsudvalget

Høringssvar til Budgetforhandlinger 2023 I forbindelse med byggeri af Grenaa Skovbørnehave vil forældrerådet på det kraftigste indstille til, at der under hele forløbet bliver inkluderet repræsentanter fra hhv. forældre og medarbejdere.

Vi ønsker, at der under hele processen kan sidde 1 forældrerepræsentant for forældrebestyrelsen, 2 repræsentanter for forældrerådet og 1 medarbejder.


Der forligger pt en procesplan – her træder repræsentanter for skovbørnehaven dog alt for sent!


Et af ønskerne vi har i Forældrerådet er et øget fokus på sund og bæredygtig mad f.eks. igennem konceptet ”Fra jord til bord”. Da Skovbørnehaven i forvejen har stort fokus på natur og miljø, vil det i vores øjne give rigtig god mening at udvide den grønne profil til også at omhandle kosten. Det vil dog kræve at der etableres nogle køkkenfaciliteter, så børnene enten i det daglige eller lejlighedsvist har mulighed for at bruge madlavning som en lærerig aktivitet.


Et andet ønske er, at få et kreativt værksted, hvor børnene på kolde og våde dage kan få lidt ly for vind og vejr og ro til at fordybe sig i forskellige projekter. Dette er i høj grad et ønske fra personalet, for dels at forbedre arbejdsvilkårene men også for at give flere muligheder for aktiviteter med børnene i
vinterhalvåret. Det rent praktiske i byggeriet af en ny børnehave er også at tage højde for spisekroge med både god læ og samtidig godt udsyn. Da børnene bruger størstedelen af deres tid udendørs, er det vigtigt at indtænke udendørs ”opholdsrum” i et nybyggeri. Det må være pædagogerne, der har størst erfaring med dagligdagens behov, og derfor mener vi som Forældreråd, at det er vigtigt at medarbejderne også er inddraget i byggeprocessen, så vi kan få de bedste rammer for både børn og personale.


Sidst men ikke mindst har vi et stort ønske om at videreføre Skovbørnehavens grønne profil i byggeriet, så børnehaven i bogstaveligste forstand bliver bygget på bæredygtige værdier med natur, miljø og klima som omdrejningspunkt.


På vegne af Forældrerådet i Grenaa Skovbørnehave

Afsender: Bestyrelsen for det Maritime Hus

Overskrift Høringssvar til budget 2023

Udvalgsområde: Kultur- og Fritidsudvalget

Det maritime hus

Afsender: Børneby Midt

Overskrift: Høringssvar vedr. budget 2023-2026

Udvalgsområde: Børne- og Ungdomsudvalget

Børneby Midt

Indsendt af: Formand for Lyngby og Omegns borgerforening

Overskrift: Kommunale byggegrunde

Udvalgsområde: Generelt

 

Jeg tænker man har glemt et punkt under "Boligudbygning - byggemodning".


"Forligspartierne er enige om, at der skal sikres byggegrunde og boliger, der bidrager til at Norddjurs Kommune er en attraktiv kommune at bosætte sig i."


Her er Trustrup, som letbanestationsby et oplagt sted at brande, men for at kommunen kan sætte området på kortet over kommunale byggegrunde i Norddjurs, skal de have en grund.


Pt. er der i den sydlige del af kommunen ikke en eneste kommunal byggegrund.

Indsendt af: Bestyrelsen i Område Auning

Overskrift: Budget 2023 fra bestyrelsen i Område Auning

Udvalgsområde: Børne- og Ungdomsudvalget

Bestyrelsen i Område Auning

Indsendt af: Gigtforeningen

Overskrift: Høringsssvar nr. 2 vedr. fremtidssikring af varmtvandtræning

Udvalg: Voksen- og Plejeudvalget

Høringsssvar nr. 2 vedr. fremtidssikring af varmtvandtræning

Indsendt af: Bestyrelsen fra Område Grenaa

Overskrift: Vi er glade for, at I vælger at prioritere Område Grenaa

Udvalgsområde: Børne- og Ungdomsudvalget

Bestyrelsen fra Område Grenaa

Økonomi og Indkøb

Økonomi og Indkøb