Høring om Norddjurs Kommunes reviderede Plan- og Udviklingsstrategi

Bæredygtig udvikling gennem partnerskaber. Plan- og Udviklingsstrategi 2023 - Vejen mod 2050.

Norddjurs Kommunes Plan- og Udviklingsstrategi fastlægger den politiske retning for, hvordan politikerne prioriterer og sikrer en langsigtet udvikling i kommunen.

Alle har mulighed for at læse og kommentere på Plan- og Udviklingsstrategien i en åben høringsperiode, inden den bliver endeligt vedtaget af politikerne.

Den nuværende Plan- og Udviklingsstrategi bygger på en solid platform, der allerede definerer retningen for en kommune med en særlig profil inden for "Det blå og Det grønne."

Den fastsætter samtidig rammerne for handling gennem partnerskaber og initiativer inden for samskabelse. Strategien sigter desuden mod vækst gennem bosætning og erhvervsudvikling samt en prioriteret udvikling af de fire Bybånd og Kystbåndet.

Revisionen af Plan- og Udviklingsstrategien er udarbejdet på baggrund af drøftelser i Kommunalbestyrelsens temamøde, møder i de fire bybånd, samt dialog med en række interessenter.

Derudover er strategien blevet drøftet i direktionen og Norddjurs Kommunes chefforum. Tre temaer har især fået øget opmærksomhed og har været genstand for skærpelse i revisionen af Plan- og Udviklingsstrategien.

Disse temaer inkluderer:

  • Natur: En central prioritering i kommunens budgetaftale for 2023-2026.

  • Prioritering af arealer: Konkretiseret gennem kommuneplaner og eksemplificeret i placeringen af vedvarende energianlæg på land og i Kattegat.

  • Den grønne omstilling: Sikring af en klimatilpasset kommune. Den grønne omstilling er fokuseret både på naturtemaet og prioriteringen af arealer.

For at give de politiske diskussioner et afsæt, er der blevet gennemført dialog med flere interessenter vedrørende visioner, potentialer og dilemmaer.

Høringsperioden løber fra den 1. august til den 1. oktober 2023.

Hvordan kan man bidrage til udformningen af fremtidens Norddjurs?

Udviklingsstrategien forventes at blive endeligt politisk vedtaget i november i år. Inden da samles alle kommentarer til strategien og behandles politisk i fagudvalgene, hvorefter den endelige vedtagelse finder sted i Kommunalbestyrelsen, hvor alle bemærkninger tages i betragtning.

Du kan deltage i den offentlige høring ved at sende dine input via hjemmesiden senest den 1. oktober 2023 kl. 12.00.

Send dine input til høringen

Læs plan- og udviklingsstrategien (pdf)

Læs VVM-vurderingen (pdf)