Offentliggørelse af Norddjurs Kommunes Natura 2000-handleplaner

Natura 2000-områder er betegnelsen for et netværk af naturområder i EU, hvor der skal gøres en særlig indsats for at beskytte sjældne og truede naturtyper samt dyre- og plantearter. I Danmark findes der i alt 257 Natura 2000-områder, inklusive havområder, som ejes og forvaltes af private lodsejere, fonde, kommuner og staten. Disse områder omfatter nogle af de mest betydningsfulde naturområder i både Danmark og Europa, og spiller en afgørende rolle for bevarelsen af biodiversiteten.

Miljø- og Fødevareministeriet offentliggjorde den 3. juli 2023 Natura 2000-planerne for den tredje planperiode (2022-2027) for alle Natura 2000-områder i Danmark. Målet med disse planer er at sikre og genoprette en gunstig bevaringsstatus for de naturtyper og arter, der er en del af udpegningsgrundlaget for hvert enkelt Natura 2000-område. Dette skal sikre, at Danmark lever op til sine forpligtelser i henhold til EU's habitatdirektiv og EF's fuglebeskyttelsesdirektiv.

Natura 2000-handleplanerne er bindende for myndighederne, men den konkrete indsats skal i videst muligt omfang gennemføres ved frivillige virkemidler jævnfør Lov om miljømål.

Norddjurs Kommune har andel i tre Natura 2000-områder. Én af dem deler vi med nabokommuner, mens Natura 2000-områdene for Anholt og for Løvenholm Skov ligger inden kommunegrænsen, som er udarbejdet af Norddjurs Kommune i samarbejde med Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen er ansvarlig for de fredskovspligtige arealer, og da de to Natura 2000-områder indeholder denne arealtype, har Miljøstyrelsen bidraget med data og planlægning til handleplanerne for disse områder inden for Natura 2000-områderne.

Kommunalbestyrelsen godkendte til mødet 16. januar 2024 at sende forslag til Natura 2000-handleplaner i mindst otte ugers offentlig høring. Således har planerne været i offentlig høring i perioden fra 19. januar 2024 til den 17. marts 2024 for N46 og N47, og i perioden den 19. januar 2024 til den 26. april 2024 for N14.

I løbet af høringsperioden er der indkommet en række høringssvar fra både offentlige myndigheder og interesseorganisationer. Kommunerne har udarbejdet hvidbøger for de indkomne høringssvar og vurderet, om disse giver anledning til ændringer i Natura 2000-handleplanerne. På baggrund af vurderingerne er der foretaget en række justeringer, tilføjelser og præciseringer i handleplanerne.

Den 18. juni 2024 godkendte Kommunalbestyrelsen de endelige Natura 2000-handleplaner. Handleplanerne blev offentliggjort den 3. juli 2024 her på Norddjurs Kommunes hjemmeside samt på de platforme, som Miljøstyrelsen og samarbejdskommunerne har valgt.

Jævnfør miljømålslovens § 53 kan de endeligt vedtagne handleplaner påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet vedrørende deres indhold og tilvejebringelse. Klagen skal indgives skriftligt inden 4 uger efter, at planen er offentligt bekendtgjort. Klagefristen er den 31. juli 2024. Klager skal indgives via Klageportalen, som du finder på borger.dk eller virk.dk. Man logger på Klageportalen med MitID. En klage anses for indgivet, når den er tilgængelig for Norddjurs Kommune via Klageportalen.

 

Se mere om Natura 2000 i Norddjurs Kommune

 

N14 - Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord

Natura 2000-handleplanen for Natura 2000-området N14 - Aalborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord omfatter arealer i Frederikshavn, Brønderslev, Aalborg, Mariagerfjord, Randers samt Norddjurs Kommuner. Planen omfatter endvidere arealer, der er skovbevoksede og fredsskovspligtige, hvor Miljøstyrelsen er myndighed for gennemførelse af handleplanen.

Handleplanen er politisk godkendt i alle seks kommuner i 2. kvartal i 2024; i Norddjurs Kommune i juni 2024.

Endelige Natura 2000-handleplan 2022-2027 for N14

Hvidbog for N14

 

N46 - Anholt og havet nord for

Natura 2000-handleplanen for Natura 2000-området N46 - Anholt og havet nord for omfatter arealer i Norddjurs Kommune. Planen omfatter endvidere arealer, der er skovbevoksede og fredsskovspligtige, hvor Miljøstyrelsen er myndighed for gennemførelse af handleplanen.

Handleplanen er politisk godkendt i Norddjurs Kommune i juni 2024.

Endelige Natura 2000-handleplan 2022-2027 for N46

Hvidbog for N46 og N47

N47 - Eldrup Skov og søer og moser i Løvenholm Skov

Natura 2000-handleplanen for Natura 2000-området N47 - Eldrup Skov og søer og moser i Løvenholm Skov omfatter arealer i Norddjurs Kommune. Planen omfatter endvidere arealer, der er skovbevoksede og fredsskovspligtige, hvor Miljøstyrelsen er myndighed for gennemførelse af handleplanen.

Handleplanen er politisk godkendt i Norddjurs Kommune i juni 2024.

Endelige Natura 2000-handleplan 2022-2027 for N47

Forvaltningsplan for Gjesing Mose 2024-2039

Hvidbog for N46 og N47

Kontakt

Naturgruppen
Plan, byg og miljø