Bliv domsmand eller nævning

Interesseret i at blive nævning eller domsmand?

I Danmark er 12.000 borgere med til at dømme i straffesager, der kan give frihedsstraf. De kaldes lægdommere.

Lægdommere er den samlede betegnelse for domsmænd og nævninger.

Hvert fjerde år indstiller Grundlisteudvalget i Norddjurs Kommune lægdommere til Landsretten og Byretten.

Det sker ved, at udvalget udarbejder en grundliste, hvorfra Vestre Landsret ved lodtrækning udtrækker lægdommere for de kommende fire år.

Til grundlisten skal der nu udvælges et antal egnede borgere, der skal udgøre et alsidigt og repræsentativt sammensat udsnit af kommunens befolkning.

Norddjurs Kommunes grundlisteudvalg opfordrer personer, der er interesserede i at komme på grundlisten, til at søge om dette.

Ansøgningsfristen er den 21. februar 2023.

Som lægdommer skal du ikke have særlige juridiske kvalifikationer. Tværtimod er tanken, at du med åbent sind og en kritisk holdning til det, som du præsenteres for i retten, skal være med til at afgøre sagen.

Kravene til at blive lægdommer fremgår af retsplejeloven. For at blive optaget på grundlisten i Norddjurs Kommune skal du:

  • bo i Norddjurs Kommune
  • være dansk statsborger og have stemmeret til Folketinget (fyldt 18 år pr. 1. januar 2024)
  • være født i 1948 eller senere (du må ikke være født i 1947 eller tidligere, da du dermed fylder 80 år inden udgangen af 2027 og dermed falder for aldersgrænsen for at kunne optages på grundlisten)
  • være egnet, hvilket indebærer, at du skal være ”uberygtet”, og du må ikke på grund af ”åndelig eller legemlig svaghed eller utilstrækkeligt kendskab til det danske sprog" være ude af stand til at varetage en nævnings eller domsmands pligter

”Uberygtet” skal forstås sådan, at du ikke må være straffet for en alvorlig forbrydelse. Det er Landsretten, der vurderer, hvad der i denne sammenhæng er en alvorlig forbrydelse. Landsretten indhenter straffeattest.

Kendskab til det danske sprog betyder, at du skal kunne tale og forstå dansk på et niveau, hvor du uden besvær kan følge med i en retssag.

Persongrupper der ikke kan udtages til nævning eller domsmand

Nogle persongrupper kan på grund af deres erhverv ikke varetage hvervet som lægdommer.

Det drejer sig om ministre, ansatte i ministeriers departementer og ansatte i chefstillinger i departementernes underordnede myndigheder, ansatte ved domstolene, Politiet, Anklagemyndigheden, Kriminalforsorgen og andre myndigheder på Justitsministeriets område, advokater og advokatfuldmægtige samt præster i folkekirken og andre trossamfund.

Grundlisten skal indeholde et bredt sammensat udsnit af kommunens befolkning fordelt på f.eks. køn, alder, etnisk oprindelse, uddannelsesmæssig baggrund og beskæftigelsesmæssig status. Norddjurs Kommune har særligt behov for personer under 30 år og personer med anden etnisk herkomst end dansk til grundlisten, hvorfor særligt disse persongrupper opfordres til at søge.

Interesserede borgere, der opfylder kravene, opfordres til at søge, men ikke alle interesserede kan være sikre på at komme på grundlisten.

Grundlisteudvalget skal sørge for, at de borgere, der optages på grundlisten, opfylder retsplejelovens krav til lægdommere, og derfor bliver du i ansøgningsskemaet bedt om oplysninger, som Grundlisteudvalget kan bruge i sin vurdering af din egnethed som kandidat.

Hvis du optages på grundlisten, bliver dit navn og øvrige persondata sendt til Vestre Landsret.

Norddjurs Kommune giver besked til alle ansøgere, om de er blevet optaget på grundlisten eller ej. Det vil ske i løbet af april 2023. Kommunen får ikke besked om, hvilke borgere Vestre Landsret senere udtrækker som lægdommere. Landsretten underretter selv de udtrukne.

Udfyld ansøgning her

Hvervet som lægdommer er et såkaldt borgerligt ombud, og det betyder, at du som udgangspunkt har pligt til at være lægdommer, hvis du bliver udtaget til det.

Derfor har du også krav på at få fri fra dit arbejde, når du skal være lægdommer, og din arbejdsgiver må ikke pålægge dig, at du skal bruge feriedage på det.

Lægdommere udtages for en periode på 4 år.

Den nuværende proces med optagelse på grundlisten angår lægdommere, der skal virke i perioden fra den 1. januar 2024 til 31. december 2027.

En lægdommer kan forvente at blive indkaldt til at virke cirka 4 gange årligt. Hver dag som lægdommer aflønnes med 1100 kr. Derudover kan du få kørselsgodtgørelse.

Du kan læse mere om hvervet som lægdommer på domstolenes hjemmeside her.

Kontakt

Anja Bering
Jurist
Kommunaldirektørens Sekretariat