Dagtilbudsområdet: Udvikling er et spørgsmål om inddragelse

Publiceret 05-07-2023

Hvordan ser en kommunes dagtilbud ud, hvis kommunens pædagogiske ledere og medarbejdere, forældre, lokalpolitikere og andre aktører med relation til dagtilbudsområdet går sammen om at skabe en fælles retning for kvalitetsudvikling?

Norddjurs Kommunes logo.

Norddjurs kommune har en klar idé - retningen er nemlig beskrevet i den nyeste udgave af den kommunale ramme ’Vores dagtilbud’.

I løbet af de næste to år vil børn og forældre i kommunens dagtilbud opleve, at der bliver sat et stærkere fokus på legen som et omdrejningspunkt for både at forstå sig selv og andre – for at dannes.

Dertil lægger ”Vores dagtilbud” op til, at dagtilbuddene styrker og systematiserer arbejdet med stærkere sprogmiljøer og samarbejdet omkring børns sproglige udvikling, ligesom der vil være et skærpet fokus på understøttelsen af børns medbestemmelse og arbejdet med kulturmøder.

Og som en overordnet paraply for disse strategiske spor, sættes der fokus på at fremme evalueringskulturen, så der sikres løbende udvikling i arbejdet med disse.

De strategiske spor skal være svaret på, hvordan der skabes dagtilbud af høj kvalitet i Norddjurs Kommune. Samtidig giver fokuspunkterne det pædagogiske personale, forældre og samarbejdspartnere et fælles sprog for, hvor dagtilbuddene skal bevæge sig hen for at løfte kvaliteten.

Desuden ligner de strategiske udviklingsspor i "Vores dagtilbud" i høj grad de områder, som Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) netop har påpeget i deres landsdækkende undersøgelse af daginstitutioner og dagplejere.

Bred inddragelse og involvering

På en workshopdag i marts blev pædagogiske personale, ledere, lokalpolitikere, PPR og forældre inddraget i udviklingen af den nye ramme, hvor alle bidrog med gode synspunkter og erfaringer.

Afdelingslederen for dagtilbud i Vivild, Annette Sortkjær Brovall, er medlem af styregruppen bag opdateringen af rammen. Hun beskriver workshopdagen således:

"Jeg synes, at en af de vigtigste ting ved udformningen af rammen var at inddrage medarbejdere, PPR, SPG, forældre og politikere i en workshop, så de blev en aktiv del af processen. Når der samles til en bred inddragelse, bringes der værdifuld viden, erfaring og forskellige perspektiver i spil. Jeg håber også, at når medarbejdere, forældre og andre har været en aktiv del af processen, vil det medføre større forståelse og motivation i det pædagogiske arbejde."

EVA’s rapport om kvalitet i daginstitutioner og dagplejere

I EVA’s rapport peges på et behov for at styrke kvaliteten i de pædagogiske læringsmiljøer i en række af landets dagtilbud. Behovene omhandler blandt andet understøttelse af børnenes leg, flere og mere bredde i pædagogiske aktiviteter samt understøttelse af børnefællesskaberne.

Rapporten giver anledning til, at der lokalt reflekteres over, hvor vidt man har tilstrækkelig indsigt i kvaliteten i dagtilbuddenes pædagogiske læringsmiljøer. I Norddjurs Kommune blev der reflekteret i fællesskab på workshopdagen, og kommunen har altså nu sit eget strategiske fokus, der stiller skarpt på lokale udviklingsmuligheder.

Den røde tråd: Begejstring i Børne- og Ungdomsudvalget

Politikerne i Børne- og Ungdomsudvalget blev præsenteret for rammen torsdag den 22. juni på et udvalgsmøde. Formanden for udvalget, Aleksander Myrhøj, udtrykker stor begejstring for både inddragelsesprocessen og slutresultatet:

"På vores møde oplevede vi en tydelig rød tråd fra det, vi hørte om under vores deltagelse på workshopdagen, til det vi blev præsenteret for i den nye ramme. Vi kunne genkende pointerne. Det var en positiv oplevelse, fordi rammens indhold gav mening for os. Det gav mening for os helt ned i knoglerne, fristes jeg til at sige."

Aleksander Myrhøj tilføjer, at rammen har givet udvalget et godt udgangspunkt for at drøfte rammer og vilkår på dagtilbudsområdet:

"Vi er blevet bevidste om, hvilke rammer og vilkår der gør sig gældende. Det er vigtigt, fordi vores politiske fokus er, hvordan vi bedst muligt kan skabe gode rammer og vilkår for alle børn, lige fra de starter i dagpasning til de skal videre i skolelivet.”

Et blik på fremtiden

Konstitueret Skole- og Dagtilbudschef, Anna Bang Sinnbeck, udtrykker sin forhåbning om, at den nye ramme vil sætte fokus på udviklingsmulighederne i praksis og skabe et endnu bedre miljø for børns trivsel og læring. Hun udtaler:

"Ved at rammen nu sætter opmærksomheden på udviklingsmulighederne i praksis, ønsker vi at sikre, at vores dagtilbud fortsat tilpasses nutidens krav og behov. Vi har planer om at fortsætte med den nye tilgang til at opdatere rammen fremadrettet. Vi ser store fordele ved at imødekomme de fremtidige udfordringer og behov gennem inddragelsen af de ”hverdagseksperter”, som kender vores dagtilbud bedst."

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Anna Bang Sinnbeck
Konstitueret Skole- og Dagtilbudschef
absi@norddjurs.dk
+45 30 31 05 74