Plan- og udviklingsstrategi 2023

Publiceret 05-12-2023

Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune har netop vedtaget Plan- og udviklingsstrategi 2023 ”Bæredygtig udvikling gennem partnerskaber - Vejen mod 2025”.

Norddjurs Kommunes logo.

Læs plan- og udviklingsstrategien (pdf)

Strategien sætter retning for både den strategiske og den fysiske udvikling og har de næste 4 år et særligt fokus på Natur, Prioritering af arealer og Den grønne omstilling.

Det er ligeledes besluttet i Kommunalbestyrelsen, at de tre emner skal indgå i en kommende delvis revision af kommuneplanen.

Plan- og udviklingsstrategien står på et solidt fundament, der allerede sætter retning for en bæredygtig udvikling realiseret i strategiske, samarbejder og partnerskaber.

Udviklingen tager afsæt i vækst via bosætning og erhvervsudvikling i respekt for kommunens Blå og Grønne DNA hvor udviklingen særligt drives af fire bybånd- og et sammenhængende kystbånd.

Klagevejledning

Ifølge Planloven kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du ikke mener, at Kommunalbestyrelsen har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at Kommunalbestyrelsen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Planklagenævnet via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Her logger du som borger på linket www.borger.dk, og som virksomhed på linket www.virk.dk.

Klagen er indgivet, når den er lagt ind i Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Klagegebyret for privatpersoner er 900 kr. og for virksomheder og organisationer 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentliggørelse, dvs. senest tirsdag d. 2. januar 2024.

Søgsmål

Du kan indbringe afgørelsen for domstolene.

Dette skal ske inden 6 måneder fra afgørelsen er offentlig på kommunens hjemmeside www.norddjurs.dk.