Vandselskaber på Djursland på vej mod fusion

Publiceret 13-04-2023

De kommunalt ejede vandselskaber på Djursland, Syddjurs Spildevand A/S og AquaDjurs A/S, er i øjeblikket i gang med en proces frem mod en fusion af selskaberne. En fusion vil give mulighed for at samle al spildevandshåndtering i ét moderne og bæredygtigt anlæg, der lever op til fremtidens krav til spildevandshåndtering. Den mulige fusion er i øjeblikket til politisk behandling i både Norddjurs og Syddjurs Kommune.

På Djursland er de to kommunalt ejede vandselskaber klar til at fusionere for at sikre en endnu bedre håndtering af spildevand i fremtiden. Bestyrelserne for de to selskaber har indstillet til de to ejerkommuner, at de ønsker en fusion og i de to kommuner er den mulige fusion nu under politisk behandling.

Kravene til håndtering af spildevand er stadigt stigende. Vores spildevand skal renses for en stadigt længere liste af forureningskilder, blandt andet medicinrester, mikroplast og PFAS. Samtidig skal det efterfølgende slam behandles på en bæredygtig måde. Det kræver ny teknologi og store investeringer i nye anlæg, hvis vores åer og havmiljø skal sikres mod forurening.

En fusion af de to vandselskaber på Djursland vil gøre det muligt at lukke en række mindre spildevandsanlæg og oprette et nyt og moderne renseanlæg for hele Djursland. Det nye anlæg vil være en udvidelse og modernisering af det eksisterende renseanlæg ved Fornæs. Et fælles renseanlæg vil mindske udledningen til en række sårbare vandområder, såsom Knebel Vig og Kalø Vig. En fusion vil også sikre, at det samlede selskab kan drives mere rentabelt og med de optimale kompetencer og teknologi.

Formand for Natur, teknik og miljøudvalget i Syddjurs Kommune Kim Lykke Jensen udtaler om planerne:

- En fusion af de to spildevandsselskaber giver rigtig god mening på alle fronter. Fra mit eget perspektiv glæder jeg mig særligt over de store miljø- og klimamæssige fordele, der er ved en sammenlægning. I Syddjurs kommer vi eksempelvis til at lukke alle vores renseanlæg for i stedet at pumpe spildevandet til Fornæs. På den måde sikrer vi den bedst mulige rensning og håndtering af spildevandet, hvilket er enormt vigtigt for vores sårbare vand- og havmiljø. Jeg ser frem til en god proces med at få ført fusionen ud i livet.

Formand for Miljø - og Teknikudvalget i Norddjurs Kommune Niels Ole Birk uddyber:

- En fusion af de to vandselskaber vil være med til fremtidssikre en god miljømæssig håndtering af vores spildevand i mange år fremover. Det vil give helt nye muligheder for en mere rentabel drift, herunder muligheden for at anvende restproduktet slam til produktion af gas, der så kan anvendes til strøm eller varme. Da AquaDjurs foruden spildevandshåndtering også forsyner den vestlige del af Djursland med drikkevand og er medejer af produktionsselskabet Vandsam, vil en fusion desuden give nye muligheder for udbredning af vandforsyning på tværs af kommunegrænsen. I udvalget ser vi således positivt på fusionen og vi har på vores møde den 27. marts 2023 indstillet til Kommunalbestyrelsen at fusionen godkendes.

Ejerfordelingen i et nyt fælles vandselskab forventes at være en lige halvdel til hver kommune. Navnet på det nye selskab forventes at blive Aqua Djurs med logoet fra Syddjurs Spildevand.

Efter forventet godkendelse i Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune den 18. april og i Byrådet i Syddjurs Kommune den 3. maj, vil den endelige beslutning om fusion blive taget på de to selskabers generalforsamlinger, der begge holdes den 22. maj.

Tidsplan - beslutninger om fusion
27. marts - behandling i Miljø - og Teknikudvalget i Norddjurs Kommune
11. april - behandling i Økonomiudvalget i Norddjurs Kommune
18. april - behandling i Natur, teknik og miljøudvalget i Syddjurs Kommune
18. april - behandling i Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune
26. april - behandling i Økonomiudvalget i Syddjurs Kommune
3. maj - behandling i Byrådet i Syddjurs Kommune
22. maj - Generalforsamling i både Syddjurs Spildevand A/S og AquaDjurs A/S

Kontaktinformation
Formand for Natur, teknik og miljøudvalget i Syddjurs Kommune Kim Lykke Jensen 22 66 38 23
Formand for Miljø - og Teknikudvalget i Norddjurs Kommune Niels Ole Birk 21 67 03 15
Direktør for AquaDjurs A/S Palle Lyngsø Mikkelsen 24 88 97 20
Direktør for Syddjurs Spildevand A/S Bjarne Langdahl Riis 30 92 17 17