Åbrinkerne langs Åboulevarden i Grenaa

Publiceret 23-06-2022

Driftscenter Norddjurs vil i år afprøve at lade strækninger langs åen stå uklippede.

Åbrinken langs Åboulevarden

På strækningen fra N.P. Josiassens Vej til Nyvej, vil man opleve klippet og uklippet å-vegetation i løbet af sommeren.

Hvor floraen er domineret af rød hestehov, som henne ved N.P. Josiassens Vej, fastholder vi slåningen, for at bekæmpe rød hestehov. Rød hestehov bliver meget dominerende, hvis den får lov at vokse. Den skygger andre brinkplanter væk, hvilket gør at brinken i sidste ende eroderer ud i vandløbet.

Andre fordele ved at klippe:

  • Giver muligvis en mere varieret flora ved at svække dominerende græsarter som tagrør og rørgræs
  • Svækker den invasive art; rød hestehov
  • Giver udsyn til åen

På strækningen, hvor vi ikke klipper, fra Hornsleths Allé til Nyvej, vil vi se, om det kan tilgodese arter som for eksempel kær-star.

Det er dog også muligt, at rørgræsser, som ellers dominerer den modsatte bred og længere nedstrøms, vil komme til at dominere åbrinken.

Fordele ved ikke at klippe:

Giver et større uforstyrret areal for fauna tilknyttet åen til skjul og habitatområder, heriblandt ænder, rørsanger, odder, vårfluer, slørvinger og døgnfluer.

Giver muligvis en varieret brinkvegetation til fordel for bier, sommerfugle og andre smådyr.

Kort over Åbrinken langs Åboulevarden
Orange = klippet strækning
Blå = uklippet strækning

Billedet er fra: DDO © Hexagon, © GeoDanmark-data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og Danske kommuner.