Ny hjælpepakke vedtaget

Publiceret 19-04-2021

Bæredygtig vækst og udvikling i tiden efter Covid-19. Dét er overskriften på en ny hjælpepakke, som alle partier i kommunalbestyrelsen er blevet enige om den 19. april.

Aftaleteksten er i sin fulde længde herunder:

"Der blev i 2020 under covid-19 lavet en række lokale hjælpepakker med henblik på at håndtere følgevirkninger og udfordringer. Dette fortsættes i 2021 med nye initiativer med det formål at understøtte den lokale genåbning indenfor rammerne af den nationale genåbning af samfundet og vaccineudbredelse.

Covid-19 situationen har vist vækst i interessen for at bosætte sig, besøge og opleve Norddjurs Kommune med de åbenlyse fordele kommunen har i form af plads, natur og oplevelsesmuligheder i kystområderne.

Der er således synlige stigninger i grundsalg, omsætning af fritids- og sommerhuse og en begyndende nettotilflytning i 2020. Virksomhederne i Norddjurs Kommune under ét er kommet forholdsvis bedre igennem Covid-19 pandemien end på landsplan. Denne positive udvikling ønsker partierne at forstærke gennem optimal anvendelse af de økonomiske rammer, som gælder for 2021.

Partierne er derfor enige om at afsætte midler til at understøtte 6 konkrete spor:

1) Plan, udvikling og byggesager med det formål at håndtere den stigende interesse for ny- og ombygning, herunder lavere sagsbehandlingstider samt omstilling til grøn energi.

2) Ekstra udstykninger/jordforsyning for at imødekomme behovet og interessen for erhvervelse af byggegrunde.

3) Udvikling, bosætning og markedsføring for at styrke arbejdet med interessevaretagelse samt øget bosætning.

4) Lokal kultur og oplevelser samt foreningsliv for at sikre den positive udvikling af lokale tilbud indenfor turisme, oplevelser og fritidsaktiviteter med afsæt i Norddjurs’ styrkepositioner.

5) Lokalt erhvervsliv med henblik på at skabe synlighed omkring lokale virksomheder og kompetenceudvikling samt eventuelt hjælpe ledige til nye jobmuligheder.

6) Velfærdsinitiativer i forhold til eksempelvis ensomme ældre og børn og unge samt målgrupper indenfor psykiatri og handicap.

Det er en politisk prioritering at investere i genåbningen med en realistisk risikovillighed, og det anses grundlæggende for at være tilstede jf. regnskabsresultatet for 2020, idet partierne naturligvis anerkender og overholder rammerne for drift og anlæg i 2021 i budget og i regnskab samt de økonomiske målsætninger i den økonomiske politik. Aftalepartierne er således enige om at overholde servicerammen.

Der afsættes på denne baggrund midler til de seks spor med udgangspunkt i budgetopfølgningerne 2021, som behandles i økonomiudvalget maj, august og oktober 2021, og det eventuelle økonomiske råderum samt eventuelle behov i forhold til konkrete brancher og sektorer, der måtte vise sig i forbindelse med genåbningen. Dog kan der allerede nu iværksættes initiativer, der nedsætter sagsbehandlingstiderne på byggesagsbehandlingen.

Der reserveres indtil videre 3,4 mio. kr. til hjælpepakken i driftsmidler, som finansieres af pulje til værn om serviceramme, idet fagudvalgene prioriterer den konkrete anvendelse på baggrund af anbefalinger fra fagforvaltningerne indenfor det indhold, som aftalen indeholder. Herefter resterer der 6,9 mio. kr. i puljen til værn om servicerammen.

Herudover resterer der 0,6 mio. kr. i puljen under økonomiudvalget til strategiske emner under driften. Derudover reserveres der 4,5 mio. kr. til anlæg, finansieret af afsatte puljer på anlægsbudgettet fra salg af sommerhusgrunde, pulje til byggemodning og arealerhvervelse. Herefter resterer der 1,1 mio. kr. i puljerne. Herudover resterer der 1,4 mio. kr. i puljen under økonomiudvalget til strategiske emner vedr. anlæg.

• Spor 1) Plan, udvikling og byggesager (MTU) finansieres med 1 mio. kr. i 2021 og herefter 0,6 mio. kr. årligt fra og med 2022.

• Spor 2) Ekstra udstykninger/jordforsyning (MTU) finansieres med 4,5 mio. kr. via den i budgettet afsatte anlægspulje til byggemodning og arealerhvervelse og pulje vedr. salg af sommerhusgrunde. Der kan samtidig forberedes byggemodning, der kan sættes i gang, når budget 2022 er vedtaget, og at der kan forberedes jordopkøb, der efterfølgende kan byggemodnes i 2022 til grundsalg.

• Spor 3) Udvikling, bosætning og markedsføring for at styrke arbejdet med interessevaretagelse, markedsføringskampagner samt understøtte kommunalbestyrelsens og organisationens arbejde i tiden efter covid-19 (ØK) finansieres med 0,6 mio. kr. årligt fra og med 2021.

• Spor 4) Pulje til genåbningsaktiviteter indenfor fritids- og kulturområdet til understøttelse af lokale forenings- og fritidsaktiviteter, markedsføringskampagner til turisme og oplevelser, særskilte behov hos lokale aktører, udvikling af styrkepositioner mv. (KFU) finansieres med 0,45 mio. kr. i 2021.

• Spor 5) Forhøjelse af erhvervs- og arbejdsmarkedspuljen, som er specifikt øremærket til at understøtte genåbningen til gavn for lokale virksomheder og erhvervsforeninger (EAU) finansieres med 0,100 mio. kr. i 2021. Samtidig afsættes 0,350 mio. kr. til hjælp til en række svage borgere, herunder borgere med funktionsnedsættelser, der er kommet endnu længere væk fra arbejdsmarkedet end tidligere som følge af Corona. Det har betydet en stigning af nye ledige, der er godkendt til og kommer fra fleksjob. For at denne gruppe kan få en ny chance afsættes midler til en særlig mål- og jobrettet indsats for at bringe handicappede, psykisk svage og især fleksjobvisiterede i job.

• Spor 6) Velfærdsinitiativer i forhold til eksempelvis ensomme ældre og børn og unge samt målgrupper indenfor psykiatri og handicap, herunder blandt andet styrkelse af det frivillige sociale arbejde samt støtte til ferier for børn og unge i udsatte positioner (VPU og BUU) finansieres med 0,9 mio. kr. i 2021.

Bevillingerne i forhold til spor 1-6 vil ske på møderne i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen i maj måned 2021 med efterfølgende udmøntning i fagudvalgene. Dog iværksættes initiativer vedrørende byggesagsbehandling straks. Bevillingen i forhold til anlæg i spor 2 bliver bevilget på møde i fagudvalget og efterfølgende i økonomiudvalg og kommunalbestyrelsen inden sommerferien. Der vil blive fremlagt en budgetbalance, hvor de aftalte midler til hjælpepakken er indarbejdet.

Partierne følger de nationale puljer, som der måtte blive oprettet i tiden efter covid-19, og sikrer en anvendelse af disse midler til vækst og udvikling lokalt. Endvidere er partierne enige om at prioritere en understøttende indsats omkring genåbning med behørig iagttagelse af vaccineindsatsen og smittetal i Norddjurs Kommune.

De gennemførte prioriteringer omkring genåbningen i 2021 bliver endvidere genstand for særskilt forhandling i forbindelse med budget 2022 og servicerammen for Norddjurs Kommune.

Denne aftale er indgået af:
Borgmester Jan Petersen (A)
Hans Fisker Jensen (A)
Kasper Bjerregaard (V)
Steen Jensen (O)
Jens Meilvang (I)
Benny Hammer (C)
Aleksander Myrhøj (F)
Ulf Harbo (Ø)".