Tilladelser ved arrangementer

Før du må holde arrangement på et offentligt areal, skal du indsende en ansøgning.

Ansøgninger skal sendes på mail til Norddjurs Kommune, Vej og ejendom, vejogejendom@norddjurs.dk samt til Østjylland politi, Bevillings- og Tilladelsessektionen. Du finder info om ansøgninger til politiet via dette link  

I en række tilfælde skal du huske at søge om tilladelse til dit arrangement. Dette gælder altid, når du:

 • Afholder arrangementer på offentlige arealer, veje, pladser, parker, skove m.m.

 • Afspærrer veje, pladser og lignende steder

 • Opsætter containere, stilladser m.m.

 • Opstiller midlertidig skiltning

 • Opsætter plakater/skilte til et arrangement

Der er regler for, hvordan skilte, containere, stilladser, plakater, telt til musik og andet kan og må sættes op. Der er også regler for hvornår tingene skal være fjernet igen. Alt, hvad du stiller op på kommunens veje, arealer m.m., har du som arrangør ansvaret for - herunder den efterfølgende oprydning.

Du skal søge om tilladelse til arrangementer/aktiviteter i offentlige skove, som på en eller anden måde påvirker andre skovgæsters oplevelse af naturen, skovens dyr og planter eller skovdriften. Det gælder f.eks. arrangementer/aktiviteter, som kræver afmærkning, opsætning af telte m.m. eller som støjer.

Er der tale om arrangementer på private fællesveje i byzone, søges tilladelse ligeledes ved grundejerne.

Skal der opsættes skilte/midlertidig skiltning til arrangementet, skal der med din ansøgning indsendes en skilteplan.

Ansøgninger skal sendes på mail til Norddjurs Kommune, Vej og ejendom, vejogejendom@norddjurs.dk samt til Østjylland politi, Bevillings- og Tilladelsessektionen. Du finder info om ansøgninger til politiet via dette link

I Grenaa Midtby findes flere torve som kan benyttes til at afholde foreningsarrangementer på. Herudover vil der på Rådhustorvet i Grenaa i en periode kunne åbnes op for andre arrangører.

Der findes særskilt ansøgningsskema til brug af Rådhustorvet.

I Auning er der på Centertorvet samt andre steder i byen mulighed for at afholde arrangementer.

Derudover findes mindre torve i de flere af de mindre byer i kommunen.

Torvearealer kan ikke reserveres/anvendes til private sammenkomster som f.eks. firmaarrangementer, bryllup, osv., eller til arrangementer med rent kommercielt indhold.

Der opkræves ikke et gebyr for lån af torvearealerne.

Norddjurs Kommune og Østjyllands Politi kan give tilladelse til at gader, torve og pladser anvendes ved særlige begivenheder og arrangementer.

Ansøgningen om tilladelse til afholdelse af arrangementer skal indeholde en kort beskrivelse af alle aktiviteter til arrangementet med angivelse af sted og tid. Desuden skal det oplyses hvem, der er ansvarlig for arrangementet.

Ansøgningen sendes til Norddjurs Kommune senest tre uger før, eller inden der reklameres for arrangementet. Ansøgningerne vil blive behandlet hurtigst muligt. Nogle ansøgninger kræver længere behandlingstid og i nogle perioder kan der være mange henvendelser.

Derfor er det altid godt at indsende ansøgningen i god tid - så er du også sikker på at arealet kan blive reserveret til dit arrangement og ikke er optaget til anden side.

Ansøgningen kan sendes på mail: vejogejendom@norddjurs.dk

Tilladelse gives på følgende vilkår:

 • Lejlighedsvis alkoholbevilling skal søges hos Østjyllands Politi.
 • Skema/ansøgning indsendes til Præhospital Region Midtjylland på mail hovedpostkasse@ph.rm.dk
 • Politiets tilladelse til arrangementet skal foreligge og anvisningerne derfra skal efterkommes.
 • Brand og Redning Djurslands godkendelse til arrangementet skal foreligge og anvisningerne derfra skal efterkommes.
 • Alle øvrige myndighedstilladelser til arrangementet skal indhentes og anvisningerne derfra skal efterkommes.
 • Salg af fødevarer skal anmeldes til Fødevarestyrelsen med orientering om de sundhedsmæssige forhold i forbindelse med arrangementet.
 • Salg af udvalgsvarer (f.eks. tøj, sko, smykker) må ikke forekomme i bymidter, medmindre der er tale om salg af varer, der relaterer til et arrangement og der er meddelt tilladelse dertil.
 • For drøftelse af støjmæssige gener ved arrangementet skal Niels Kristian Petersen, Byg og Miljø kontaktes på tlf. 89 59 40 07.
 • Tilladelser til særlig råden over vejareal forudsætter, at de følgende retningslinjer, samt andre relevante love og regler følges. Alle medhjælpere og arrangører bedes være bekendt med nedenstående.
 • Tilladelsen fra Norddjurs Kommune skal kunne forevises på forlangende.
 • Vilkårene fra Norddjurs Kommune og Østjyllands Politi skal efterkommes, og repræsentanter for myndighederne skal altid gives ubegrænset adgang til arealet.
 • I nogle tilfælde er det godt at informere beboere i området, således de i god tid er informeret om jeres arrangement.
 • Arealerne må anvendes således der altid kan komme et udrykningskøretøj forbi.
 • Tilladelse til opstilling af scener, siddefaciliteter, telte og lignende i forbindelse med arrangementer, skal fremgå af ansøgningen.
 • Hvis der opstilles store telte (til mere end 150 personer), eller andre konstruktioner der kan vanskeliggøre flugt, skal det fremgå af ansøgningen.
 • Skader på belægninger, gadeudstyr, beplantning m.m. forårsaget af eller i forbindelse med de aktiviteter der er givet tilladelse til, vil blive udbedret for arrangørens regning af Vej og Ejendom. I vil blive kontaktet inden.
 • Arrangør drager omsorg for at området holdes pænt og ryddeligt under hele arrangementet og efterlades opryddet og rengjort. Ekstraordinær rengøring/oprydning vil ske for arrangørens regning. Arrangøren vil ikke blive kontaktet inden.
 • Opstilling må på torvearealer tidligst ske samme dag.
 • Arealerne skal på torvearealer være ryddet og rengjort straks efter arrangement/samme dag.
 • Norddjurs Kommunes affaldskurve må ikke benyttes til bortskaffelse af torvepladsernes affald.
 • Arrangementstilladelser gives med henvisning til § 102 i Lov om Offentlige Veje (lovbekendtgørelse nr. 1048 af 3. november 2011 - særlig råden over vejareal), og under forudsætning af at de gældende regler og retningslinjer overholdes.
 • Norddjurs Kommuner frasiger sig ethvert ansvar i forhold til ulykker eller skader i forbindelse med arrangementet.
 • Afspærring af vejarealer forudsætter en afspærringsplan godkendt af både Norddjurs Kommune og Østjyllands Politi. Afspærringsplanen indsendes sammen med ansøgningen til Norddjurs Kommune.
 • Ved afspærring af Grenaa Midtby skal Grenaa bybusser og Taxi informeres om afspærringen.
 • Arrangører kan låne skilte på nærliggende materielgårde, såfremt materielgården ligger inde med skiltene. Lån af skiltene er uden beregning, og arrangør skal selv stå for afhentning, opstilling og tilbagelevering.
 • Arrangør er ansvarlig for evt. ødelagte eller bortkomne skilte.
 • Parkering er forbudt i parker, samt på torve og pladser.
 • Der må ikke fastgøres noget (f.eks. liner eller plakater) i belægning, byudstyr og træer. Der er mulighed for ophængning af bannere i Grenaa. Dette skal oplyses ved ansøgningen eller søges særskilt.
 • Kabler og ledninger skal hæves mindst 2,5 meter over gågader, fortove og pladser og 4,5 meter over kørebane af trafiksikkerhedsmæssige årsager.
 • Drikkevarer skal altid serveres i engangsemballage (f.eks. plastbægere).
 • Arrangøren skal sørge for, at støjbelastningen begrænses mest muligt - især nær boligbebyggelser.
 • Omkringboende skal generes mindst muligt af jeres arrangement.
 • Tilladelsen fra Norddjurs Kommune kan indeholde dispensationer og specielle påbud forbundet med stedet eller det enkelte arrangements karakter.
 • Afhængig af arrangements størrelse, kan der efter vurdering af Norddjurs Kommune, blive meddelt tilladelse til flere arrangementer på samme dag. Dette vil ske under hensyntagen til øvrige arrangementer.
 • Såfremt der kommer berettigede klager over arrangementet, vil de blive taget i betragtning ved eventuelle fremtidige henvendelser. Norddjurs Kommune vurderer om en klage er berettiget.
 • Norddjurs kommune forbeholder sig ret til at aflyse eller flytte arrangementet, hvis uforudsete forhold skulle gøre dette nødvendigt.

Norddjurs kommune ønsker jer held og lykke med arrangement.

 

Formålet med revisionen af det gældende regulativ er at gøre reglerne mindre restriktive og lettere at følge for arrangører, beboere og de handlende.

Regulativet indeholder kun bestemmelser for de områder hvor der er behov for særregler i forhold til f.eks. udstillings- og udeserveringsarealer. For alle øvrige kommunale vejarealer gælder vejlovens almindelige regler for brug af vejareal.

Læs regulativet (pdf)

Er det nødvendigt at afspærre en vej, eller et område i forbindelse med arrangementet, optog, løb m.m. skal du med din ansøgning om tilladelse til afholdelse af arrangementet indsende en skilteplan.

Denne videresendes til godkendelse hos Østjyllands Politi.

Vær opmærksom på at arrangøren har ansvaret for at udrykningskøretøjer kan komme forbi afspærringen, det samme er gældende for beboere i afspærringsområdet.

Til større events, som f.eks. maratonløb og cykelløb, kan det nogle gange være nødvendigt at lave trafikregulering. Du kan ansøge politiet om at politihjemmeværnet sættes ind.

Det er politiet som bestemmer om, og hvor mange hjemmeværnsfolk med politimyndighed, der eventuelt skal bruges til opgaven.

Politiet må kun foretage trafikregulering og løser ikke opgaver omkring P-anvisninger.

Hvis du ønsker at benytte politihjemmeværnet, skal du spørge politiet i rigtig god tid, hvilket vil sige 3-4 måneder før arrangementet.

Ønskes der yderligere oplysninger kan Vej og ejendom i Norddjurs Kommune kontaktes på vejogejendom@norddjurs.dk

Har du yderligere spørgsmål så kontakt:

Norddjurs Kommune