Robust Norddjurs

Norddjurs Kommune arbejder målrettet for at øge robustheden og sikkerheden ved oversvømmelser.

Vi risikerer oversvømmelser fra havvand, regnvand, skybrud og åvand, men også opstigende grundvand kan på sigt skabe problemer.

Vi undgår oversvømmelser ved at arbejde MED vandet.

Vandet er en ressource til at skabe rammerne for rekreative muligheder for børn og voksne. 

Derfor arbejder Norddjurs Kommune målrettet med at finde multifunktionelle løsninger, der skaber værdi i vores lokalområder.

Hvis du bor i et område med risiko for oversvømmelse fra enten havvand, regnvand, grundvand eller åvand, bør du overveje, hvorledes du sikrer dit hjem, når vandet kommer. Det er som udgangspunkt dit eget ansvar at beskytte din bolig mod oversvømmelser. 

Beredskabet arbejder med at sikre samfundsmæssige væsentlige værdier ved oversvømmelser, fx vigtige udpegede adgangsveje for redningsfartøj og samfundskritiske hotspots. 

Du står derfor  som husejer alene med ansvaret og kan eventuelt undersøge mulige initiativer for at undgå oversvømmelser i samråd med din lokale borgerforening.

Du kan læse mere om dine overvejelser som boligejer i denne folder "En guide til grundejerforeningers klimatilpasning".

Folderen er udarbejdet af et eksternt uafhængigt rådgivningsfirma, til brug for borgere i hele Danmark og har derfor ikke et særligt fokus på Norddjurs.

En guide til grundejerforeningers klimatilpasning

Tag en rådgiver med på råd

Er du i tvivl om din nuværende bolig klimasikring eller skal du bygge nyt, så tag en professionel rådgiver med på råd i forhold til risiko for oversvømmelser og mulige afværgeforanstaltninger. Der er meget som, du som boligejer selv kan gøre, for at beskytte din ejendom. 

Tjek din forsikring

Tjek om du er ordentligt forsikret. Du bør sikre dig, at du er tilstrækkeligt dækket fx ved stormflod og oversvømmelse. Få styr på, hvad der er dit ansvar, og hvilke krav forsikringsselskabet stiller til de forholdsregler, du skal træffe for at undgå og begrænse skaderne. I visse tilfælde ved stormflod er det muligt at søge om erstatning for skader hos Stormrådet.

Stormrådet og forsikringsselskaberne betaler normalt kun skadeserstatninger et begrænset antal gange. Så hvis din kommende bolig er i et højrisiko-område, kan det blive dyrt på sigt.


Norddjurs Kommune har vedtaget 2 klimahandleplaner

Kommunen arbejder på at kortlægge og imødekomme oversvømmelser fra stormflods- og skybrudshændelser, samt åvand og opstigende grundvand.

Der tegnes et billede af, at de største udfordringer kan forventes i områder, der er bebygget i nyere tid, mens ældre landsbyer og gårde generelt ligger bedre beskyttet. Det ser ud til, at øget nedbør og stigende havvand særligt kan give problemer i nogle af sommerhusområderne, samt i Grenaa og i Allingåbro.

Vi kender endnu ikke alle konsekvenserne klimaforandringerne vil forårsage i netop vores lokalområder, men vi vil løbende indarbejde de nødvendige tiltag i lokalplaner, projekter og tilladelser.

Der er to klimahandleplaner i Norddjurs Kommune, da kommunen har udarbejdet den lovpligtige klimatilpasningsplan på samme vilkår som alle landets kommuner. Ydermere er Norddjurs Kommune omfattet af 1 af 10 risikoområder i landet. Derfor har Norddjurs udarbejdet en risikostyringsplan med fokus på Randers Fjord.

Klimatilpasningsplan som en del af kommuneplanen

Du finder mere information i Kommuneplanen

Risikostyringsplan

I Norddjurs Kommune er et større område omkring Allingåbro og Randers Fjord udpeget som risikoområde i henhold til EU's oversvømmelsesdirektiv.

Det udpegede område er en del af det større risikoområde "Randers Fjord", der går på tværs af Norddjurs og Randers Kommuner. Området er et af flere risikoområder i Danmark, der er udpeget af Naturstyrelsen og Kystdirektoratet som led i implementeringen af EU's oversvømmelsesdirektiv.

Norddjurs Kommune har således, i samarbejde med Randers Kommune, udarbejdet risikostyringsplaner for Randers Fjordområdet.

Her kan du læse mere om Risikostyringsplanen for Randers Fjord 2021-2027  i Norddjurs Kommune.


Der vil komme oversvømmelser fra Kattegat, men hvor og hvornår?

Som klimaforandringerne sker vil stormene og oversvømmelserne bliver voldsommere og mere omfattende i sine ødelæggelser.

Det vil med tiden blive relevant med højvandssikring og kystbeskyttelse på vores kyster. Sådanne tiltag står den enkelte borger med ansvaret for alene eller sammen med naboer.

Her kan du læse mere om kystbeskyttelse


Med mere regn og ekstrem regn og skybrud følger oversvømmelser

Regnvand er mange ting:

  • almindelig regn
  • ekstrem regn også kaldet skybrud
  • regnvand i vores kloaksystem

Vi kan planlægge og lave rør og faskiner til at håndtere de fleste almindelige regnvandssituationer. Men ved ekstrem regn kan vores systemer i hverken byen eller ude på landet følge med og der vil derfor opstår oversvømmelsessituationer. 

Norddjurs Kommune arbejder målrettet sammen med Aqua Djurs for at forebygge oversvømmelser fra regnvand op til gældende serviceniveau, som er fastsat i spildevandsplanen.

Men du kan også læse mere om hvad du selv kan gøre på din ejendom for at forebygge regnvandsoversvømmelser.

Kontaktboks

Sidsel Kontni Prahm
Klimakoordinator
Byg og miljø