Tidsfrister

Kommunen skal jvf. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 3

  • Behandle anmodning om hjælp så hurtigt som muligt.
  • Fastsætte en frist for, hvor hurtigt vi skal træffe en afgørelse. Fristerne kan afhænge af de enkelte sagstyper.
  • Oplyse om tidsfristerne.
  • Give borgeren besked, hvis vi ikke kan overholde fristen i en sag.

Tidsfristen angiver den tid, det højest må tage, inden der er truffet en afgørelse i din sag. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor Jobcentret/Ydelsescentret har modtaget din ansøgning, og når alle oplysninger er til stede.

Når afgørelsen er truffet, kan der måske igen være ventetid på at få den ydelse eller indsats, du er blevet tilkendt.

I det følgende kan du se, arbejdsmarkedsområdets svarfrister på en række lovområder og sagstyper.

Opdateret 2022 

 

Indsatser

 

Tidsfrister

 

§ 56: Afgørelse om tilbud om

· Mentor

· Vejledning og opkvalificering/uddannelse

· Virksomhedspraktik.

· Ansættelse med løntilskud

2 uger

§ 61: Afgørelse om forlængelse af virksomhedspraktikperioden.

1 uge

§ 66: Afgørelse om tilbud om ansættelse med løntilskud, når borgeren er førtidspensionist.

2 måneder

§ 62: Afgørelse om udbetaling af flekslønstilskud

2 uger

§ ??: Afgørelse om tilbud om selvvalgt uddannelse til fleksjobvisiterede

2 uger

§ 37: Afgørelse om tilbud hos anden aktør til fleksjobvisiterede.

1 måned

§ 162: Afgørelse om hjælp til kortvarige kurser for personer i fleksjob.

2 uger

 

§§ 178 og 179: Afgørelse om hjælp til arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning samt nødvendige merudgifter.

1 måned

§ 173: Afgørelse om hjælp til undervisningsmateriale.

2 uger

§ 175: Afgørelse om ret til hjælp til befordringsudgifter/godtgørelse

2 uger

 

§ 149: Jobrotation

1 måned

§ 162: Afgørelse om hjælp til opkvalificering ved ansættelse uden løntilskud.

2 uger

 

Indsatser

 

Tidsfrister

 

§ ??: Tilbud om integrationsplan

3 måneder

 

§ 15d: Tilbud om helbredsmæssig vurdering

6 måneder

§ 19: Udarbejdelse af integrationskontrakt

1 måned

§ 21: Afgørelse om danskundervisning

1 måned

§ 23: Afgørelse om tilbud om

· Vejledning og opkvalificering

· Virksomhedspraktik ·

Ansættelse med løntilskud

2 uger

§ 23d: Afgørelse om tilbud om mentor

2 uger

§ 23f: Afgørelse om hjælp til

· deltagelse i særlige forløb

· egenbetaling i forbindelse med ophold på højskoler

1 måned

§ 23f: Afgørelse om hjælp til

· værktøj, arbejdsredskaber og arbejdsbeklædning

· helt særlige undervisningsmaterialer

· Afgørelse om udgifter til transport

2 uger

§ 24a: Afgørelse om tilskud til udgifter til opkvalificering, introduktion og hjælpemidler ved ansættelse på ordinære vilkår

1 måned

Kontantydelse

 

Tidsfrist

 

§§: 3-9, 12-16 Afgørelse om udbetaling af

 · Kontantydelse

2 uger

Kontanthjælp, uddannelseshjælp mv.

Tidsfrist

 

§§ 22, 25 og 25a: Afgørelse om udbetaling af

· Kontanthjælp, uddannelseshjælp og engangshjælp)

2 uger

§ 34: Afgørelse om udbetaling af

 · Særlig støtte til høje boligudgifter

4 uger

§ 27a: Afgørelse om udbetaling af

· Supplement til brøkpension

4 uger

§§ 68 og 69j: Afgørelse om udbetaling af ressourceforløbsydelse

2 uger

 

Hjælp til indsatte

Tidsfrist

 

§ 29: Afgørelse om ydelser ifm. varetægtsfængsling og afsoning

2 uger

 

Revalidender

Tidsfrist

 

§ 71: Afgørelse om, hvorvidt betingelserne for støtte til revalidering, f.eks. uddannelse, omskoling mv. er til stede

3 måneder

§ 73 j: Afgørelse om hjælp til etablering af selvstændig virksomhed

6 måneder

??  Refusion af udgift til materialer til revalidender

2 uger

 

Enkeltydelse, sygebehandling mv

Tidsfrist

 

§§ 81, 81a : Afgørelse om hjælp til enkeltudgifter og huslejehjælp.

2 uger

§ 82: Afgørelse om hjælp til medicin, psykolog, fysioterapi mv.

2 uger

§ 82 og 82a: Afgørelse om hjælp til tandbehandling

6 uger

§ 83: Afgørelse om hjælp til samvær med egne børn under 18

2 uger

§ 84: Afgørelse om hjælp til forsørgelse af barn, hvor forældrene er døde

2 uger

§ 85: Afgørelse om hjælp til flytning og depositum

2 uger

§ 85a: Afgørelse om udbetaling af efterlevelseshjælp

2 uger

 

 

Ledighedsydelse

Tidsfrist

 

§ 74: Afgørelse om udbetaling af ledighedsydelse og ledighedsydelse under ferie

2 uger

Sygedagpenge

Tidsfrist

 

Afgørelse om udbetaling til sygemeldte

4 uger

Afgørelse om udbetaling af refusion til arbejdsgiver

4 uger

Pension

Tidsfrist

 

Pensionslovens § 17 stk. 2: Afgørelse om, hvorvidt der er grundlag for at påbegynde en sag om førtidspension.

3 måneder

Pensionslovens § 17 stk. 3: Afgørelse om seniorpension

6 måneder

Førtidspensionslovens § 44: Afgørelse om ansøgning om forhøjelse af førtidspension.

6 måneder

Personlig assistance

Tidsfrist

 

§ 4: Afgørelse om personlig assistance til handicappede i erhverv mv

1 måned

Sagsbehandling

Tidsfrist

 

§ 66 og bek. § 11: Genvurdering af en afgørelse, der er klaget over.

4 uger

Hvis sagen er hastende, så genvurderes straks.

§ 68: Afgørelse i en sag, der er hjemvist fra ankestyrelsen

Sagsbehandlingen påbegyndes inden for 14 dage. Fristen for ny afgørelse er den samme som ved den oprindelige behandling

Aktindsigt

Tidsfrist

 

§ 16 i Forvaltningsloven og § 36 stk.1 i Offentlighedsloven: Afgørelse om anmodning om aktindsigt

7 arbejdsdage

Har du yderligere spørgsmål så kontakt: