Tidsfrister

Kommunen skal jvf. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 3

  • Behandle anmodning om hjælp så hurtigt som muligt.
  • Fastsætte en frist for, hvor hurtigt vi skal træffe en afgørelse. Fristerne kan afhænge af de enkelte sagstyper.
  • Oplyse om tidsfristerne.
  • Give borgeren besked, hvis vi ikke kan overholde fristen i en sag.

Tidsfristen angiver den tid, det højest må tage, inden der er truffet en afgørelse i din sag. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor Jobcentret/Ydelsescentret har modtaget din ansøgning. 

Når afgørelsen er truffet, kan der måske igen være ventetid på at få den ydelse eller indsats, du er blevet tilkendt.

I det følgende kan du se, arbejdsmarkedsområdets svarfrister på en række lovområder og sagstyper.

Opdateret 2022 

 

Indsatser

 

Tidsfrister

 

§ 56: Afgørelse om tilbud om

· Mentor

· Vejledning og opkvalificering/uddannelse

· Virksomhedspraktik.

· Ansættelse med løntilskud

2 uger

§ 61: Afgørelse om forlængelse af virksomhedspraktikperioden.

1 uge

§ 66: Afgørelse om tilbud om ansættelse med løntilskud, når borgeren er førtidspensionist.

2 måneder

§ 62: Afgørelse om udbetaling af flekslønstilskud

2 uger

§ ??: Afgørelse om tilbud om selvvalgt uddannelse til fleksjobvisiterede

6 uger

§ 37: Afgørelse om tilbud hos anden aktør til fleksjobvisiterede.

1 måned

§ 162: Afgørelse om hjælp til kortvarige kurser for personer i fleksjob.

2 uger

 

§§ 178 og 179: Afgørelse om hjælp til arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning samt nødvendige merudgifter.

1 måned

§ 173: Afgørelse om hjælp til undervisningsmateriale.

2 uger

§ 175: Afgørelse om ret til hjælp til befordringsudgifter/godtgørelse

2 uger

 

§ 149: Jobrotation

1 måned

§ 162: Afgørelse om hjælp til opkvalificering ved ansættelse uden løntilskud.

2 uger

 

Indsatser

 

Tidsfrister

 

§ ??: Tilbud om integrationsplan

3 måneder

 

§ 15d: Tilbud om helbredsmæssig vurdering

6 måneder

§ 19: Udarbejdelse af integrationskontrakt

1 måned

§ 21: Afgørelse om danskundervisning

1 måned

§ 23: Afgørelse om tilbud om

· Vejledning og opkvalificering

· Virksomhedspraktik ·

Ansættelse med løntilskud

2 uger

§ 23d: Afgørelse om tilbud om mentor

2 uger

§ 23f: Afgørelse om hjælp til

· deltagelse i særlige forløb

· egenbetaling i forbindelse med ophold på højskoler

1 måned

§ 23f: Afgørelse om hjælp til

· værktøj, arbejdsredskaber og arbejdsbeklædning

· helt særlige undervisningsmaterialer

· Afgørelse om udgifter til transport

2 uger

§ 24a: Afgørelse om tilskud til udgifter til opkvalificering, introduktion og hjælpemidler ved ansættelse på ordinære vilkår

1 måned

Kontantydelse

 

Tidsfrist

 

§§: 3-9, 12-16 Afgørelse om udbetaling af

 · Kontantydelse

2 uger

Kontanthjælp, uddannelseshjælp mv.

Tidsfrist

 

§§ 22, 25 og 25a: Afgørelse om udbetaling af

· Kontanthjælp, uddannelseshjælp og engangshjælp)

2 uger

§ 34: Afgørelse om udbetaling af

 · Særlig støtte til høje boligudgifter

4 uger

§ 27a: Afgørelse om udbetaling af

· Supplement til brøkpension

4 uger

§§ 68 og 69j: Afgørelse om udbetaling af ressourceforløbsydelse

2 uger

 

Hjælp til indsatte

Tidsfrist

 

§ 29: Afgørelse om ydelser ifm. varetægtsfængsling og afsoning

2 uger

 

Revalidender

Tidsfrist

 

§ 71: Afgørelse om, hvorvidt betingelserne for støtte til revalidering, f.eks. uddannelse, omskoling mv. er til stede

3 måneder

§ 73 j: Afgørelse om hjælp til etablering af selvstændig virksomhed

6 måneder

??  Refusion af udgift til materialer til revalidender

2 uger

 

Enkeltydelse, sygebehandling mv

Tidsfrist

 

§§ 81, 81a : Afgørelse om hjælp til enkeltudgifter og huslejehjælp.

2 uger

§ 82: Afgørelse om hjælp til medicin, psykolog, fysioterapi mv.

2 uger

§ 82 og 82a: Afgørelse om hjælp til tandbehandling

6 uger

§ 83: Afgørelse om hjælp til samvær med egne børn under 18

2 uger

§ 84: Afgørelse om hjælp til forsørgelse af barn, hvor forældrene er døde

2 uger

§ 85: Afgørelse om hjælp til flytning og depositum

2 uger

§ 85a: Afgørelse om udbetaling af efterlevelseshjælp

2 uger

 

 

Ledighedsydelse

Tidsfrist

 

§ 74: Afgørelse om udbetaling af ledighedsydelse og ledighedsydelse under ferie

2 uger

Sygedagpenge

Tidsfrist

 

Afgørelse om udbetaling til sygemeldte

4 uger

Afgørelse om udbetaling af refusion til arbejdsgiver

4 uger

Pension

Tidsfrist

 

Pensionslovens § 17 stk. 2: Afgørelse om, hvorvidt der er grundlag for at påbegynde en sag om førtidspension.

3 måneder

Pensionslovens § 17 stk. 3: Afgørelse om seniorpension

6 måneder

Førtidspensionslovens § 44: Afgørelse om ansøgning om forhøjelse af førtidspension.

6 måneder

Personlig assistance

Tidsfrist

 

§ 4: Afgørelse om personlig assistance til handicappede i erhverv mv

1 måned

Sagsbehandling

Tidsfrist

 

§ 66 og bek. § 11: Genvurdering af en afgørelse, der er klaget over.

4 uger

Hvis sagen er hastende, så genvurderes straks.

§ 68: Afgørelse i en sag, der er hjemvist fra ankestyrelsen

Sagsbehandlingen påbegyndes inden for 14 dage. Fristen for ny afgørelse er den samme som ved den oprindelige behandling

Aktindsigt

Tidsfrist

 

§ 16 i Forvaltningsloven og § 36 stk.1 i Offentlighedsloven: Afgørelse om anmodning om aktindsigt

7 arbejdsdage

Har du yderligere spørgsmål så kontakt: