Personlig assistance til personer med handicap

Personlig assistance er en mulighed for støtte, til personer med funktionsnedsættelse der møder barrierer i forbindelse med job, uddannelse eller deltagelse i tilbud.

Der kan bevilges personlig assistance til ledige, lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, som på grund af en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for særlig personlig bistand.

Personlig assistance i erhverv

Jobcenteret kan yde tilskud til personlig assistance til ledige, lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, der på grund af en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for særlig personlig bistand for at kunne varetage deres job. Jobcenteret kan yde tilskud til en personlig assistent i op til 20 timer pr. uge for personer, der er beskæftiget 37 timer om ugen.

Der kan ikke ydes tilskud til personlig assistance, hvis erhvervet er uforeneligt med funktionsnedsættelsen. Det afgørende er, om der fortsat er et betydeligt selvstændigt indhold i arbejdet, når der ses bort fra den personlige assistents arbejde.

Den personlige assistents opgaver kan fx være:

 • Praktisk bistand til specifikke løft, sekretær- eller chaufførbistand og korrekturlæsning
 • Tegnsprogstolkning
 • hjælp med at skabe struktur og overblik samt kvalitetssikring af opgaver

Der kan bevilges personlig assistance til følgende grupper:

 • Ordinært ansatte
 • Seniorjobbere
 • Selvstændige
 • Fleksjobbere
 • Personer i løntilskud
 • Personer i virksomhedspraktik

Personlig assistance under efter- og videreuddannelse

Der kan ydes støtte personlig assistance under efter- og videreuddannelse, medmindre den pågældende er berettiget til specialpædagogisk støtte i form af personlig assistance i henhold til lovgivningen om den pågældende uddannelse eller om specialpædagogisk støtte til deltagelse i den pågældende uddannelse.

Når der ydes tilskud til personlig assistance til efter- og videreuddannelse, skal den personlige assistent assistere ved at udføre de praktiske opgaver, som personen med funktionsnedsættelse ikke selv kan eller har meget svært ved at udføre. Det kan fx være ved at fungere som »øjne« eller »ører«, udføre skrive-/sekretærarbejde og hjælpe til ved forberedelse. For døve sker den personlige assistance oftest i form af tegnsprogs- eller skrivetolk. Personlig assistance til efter- og videreuddannelse kan bevilliges til ledige og beskæftigede med en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Der kan ydes personlig assistance til følgende grupper:

 • Beskæftigede, der uden for normal arbejdstid deltager i almindelig efter- og videreuddannelse inden for det pågældende erhverv
 • Beskæftigede, der deltager i kurser, der er et led i arbejdet, betales af arbejdsgiveren og afvikles i arbejdstiden
 • Selvstændige, der deltager i kurser, der er et almindeligt led i efter- og videreuddannelsen i den pågældende branche
 • Ledige der deltager i jobrettet uddannelse efter kapitel 9 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
 • Ledige der deltager i og tilbud om vejledning og opkvalificering efter kapitel 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
 • Ledige på dagpenge efter § 62 a i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
 • Personer i opkvalificering i forbindelse med ansættelse uden løntilskud efter § 15 d. i lov om kompensations til handicappede i erhverv m.v.
 • Sygedagpengemodtagere, revalidender og førtidspensionister, der er på korte erhvervsrettede kurser, som arbejdsgiveren kan få tilskud til efter § 97, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Eksempler på bevilling af personlig assistance til erhverv

PER er blikkenslager og ordblind. Han får personlig assistance til at udfylde arbejdssedler og til at renskrive det, som han har indtalt på sin diktafon.

ASHIL er gangbesværet og pædagog. Han får personlig assistance til bestemte fysisk belastende aktiviteter med børnene.

Eksempler på bevilling af personlig assistance under efter- og videreuddannelse

HENRIK er blind og har sin egen virksomhed.Han deltager i fritiden i et avanceret IT-kursus og har fået bevilget personlig assistance i 20 timer pr. uge til at læse op fra skærm og skriftligt uddannelsesmateriale samt til at assistere ved både teoretisk undervisning og hjemmeopgaver.
Assistancen gives som supplement til de tekniske hjælpemidler, han i forvejen har i sit arbejde.

ANDERS er snedker. Han er svært hørehæmmet og er derfor bevilget personlig assistance i form af tegnsprogstolkning i ni timer pr. kvartal til brug ved personalemøder og instruktion. Han er yderligere bevilget 20 timers tolkebistand i forbindelse med sin deltagelse i efter- og videreuddannelse i maskinstyring. 

Har du yderligere spørgsmål så kontakt:

Arbejdsmarkedsafdelingens kontaktperson for handicapkompenserende ordninger