Retningslinjer og politikker

Som elev er du forpligtet til at overholde kommunens politikker, retningslinjer og regler.

Reglerne for fravær skal understøtte en god og konstruktiv dialog samt tidlig indsats ved fravær.

I praksis betyder det, at du vil blive indkaldt til en fraværssamtale, når du har haft tre fraværsperioder eller 14 dages sammenhængende fravær.

Norddjurs Kommune følger tæt op på fravær, da meget fravær er uforeneligt med din uddannelse.

Hvis du hyppigt er syg eller har langvarig sygeperiode, som betyder, at du ikke inden for nær fremtid vil kunne gennemføre din uddannelse, kan det betyde, at din uddannelsesaftale ophæves.

Ligesom alle andre ansatte er du omfattet af reglerne om tavshedspligt. Det vil sige, at du ikke må videregive fortrolige oplysninger, som du stifter bekendtskab med under uddannelsen, hverken til familie, bekendte, journalister eller andre. Tavshedspligten gælder også, efter din uddannelse ophører.

Der er ikke nogen klar definition af, hvornår en oplysning er fortrolig. Det afgørende for, om en oplysning skal anses for fortrolig, vil være en vurdering af, om oplysningen er af en sådan karakter, at den efter den almindelige opfattelse i samfundet bør kunne forlanges unddraget offentlighedens kendskab.

En række oplysninger er direkte i lovgivningen defineret som fortrolige. Det gælder fx oplysninger af den karakter, der er nævnt i lov om behandling af personoplysninger § 7, stk. 1, og § 8, stk. 1.

Det vil sige oplysninger om racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold, oplysninger om helbredsforhold, seksuelle forhold, oplysninger om strafbare forhold og væsentlige sociale problemer.

Det samme gælder oplysninger om interne familieforhold, f.eks. stridigheder og oplysninger om selvmordsforsøg og ulykkestilfælde.

Herudover vil f.eks. oplysninger om indtægts- og formueforhold, arbejds-, uddannelses- og ansættelsesmæssige forhold efter omstændighederne også være fortrolige.

Det kan til tider være svært at afgøre, om en oplysning er fortrolig eller ej. Hvis du er i tvivl, skal du betragte oplysningen som fortrolig og henvende dig til din leder eller dennes overordnede inden eventuel videregivelse.

Det er ikke tilladt at indtage alkohol og/eller rusmidler, når du er i skole eller praktik, og du skal ikke møde i skole eller praktik, hvis du har indtaget alkohol og/eller rusmidler.

Når du er i praktik, skal du følge Norddjurs Kommunes overordnede rygepolitik. Det er derfor ikke tilladt at ryge i arbejdstiden, i kommunens bygninger eller biler ej heller på kommunens udendørsarealer, hvor der færdes borgere eller brugere.

Når du er i praktik, må du ikke benytte din private mobiltelefon, når du har borgerkontakt. Din private mobiltelefon må alene benyttes til at ringe eller modtage vigtige beskeder, om f.eks. børns sygdom og kun efter forudgående aftale med praktikstedet.

Når du er i praktik, skal du skal du følge de retningslinjer, som er gældende for praktikstedet. Det uanset om det er retningslinjer for dokumentation af dit arbejde, regler for god omgangstone, hygiejne eller beklædning.

Ledige stillinger

Hold øje med ledige stillinger på vores hjemmeside, da vi løbende søger nye medarbejdere.

Ledige stillinger