Dit ansættelsesforhold

Som elev er du omfattet af lov om erhvervsuddannelser og den overenskomst, der gælder for din faggruppe. Det betyder, at du både skal have en uddannelsesaftale og et ansættelsesbrev.

Det er Norddjurs Kommune, som er din arbejdsgiver, og som du indgår disse aftaler med.

Som elev har du både nogle rettigheder og pligter. Det betyder, at du har krav på et godt læringsforløb både i skolen og i din praktik. Hvis du oplever, at du ikke lærer nok, skal du tage kontakt til din praktikvejleder og/eller den uddannelsesansvarlige.

Samtidig forventer både din skole og praktiksted, at du udviser engagement og interesse for din uddannelse.

Som elev er du forpligtet til at engagere dig i uddannelsen og tage ansvar for egen læring både under praktik og skoleophold.

Din skole og Norddjurs Kommune udarbejder i samarbejde med dig din personlige uddannelsesplan, når dit uddannelsesforløb starter. Den viser, hvilke mål du har for din uddannelse, og hvordan du vil nå dem.

Et af de vigtigste regelsæt er Lov om erhvervsuddannelser, der fastlægger nogle grundlæggende ”spilleregler” om dine rettigheder og pligter som elev. Elevernes retlige forhold har sit helt eget kapitel (kapitel 7) i loven, som du kan læse her.
Et andet vigtigt regelsæt er Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Denne bekendtgørelse fastlægger mere præcist, hvad der fx gælder om elevens deltagelse i skoleundervisningen (kapitel 11).

På hvert praktiksted vil du få en praktikvejleder/uddannelsesansvarlig, som vil være din faglige vejleder og kontaktperson.

Praktikvejlederen/den uddannelsesansvarlige vil:

  • introducere dig til praktikstedet
  • introducere dig til kommunens og praktikstedets værdigrundlag, personalepolitikker og retningslinjer
  • sikre, at du får mulighed for at nå dine faglige mål
  • afholde uddannelsessamtaler med dig i løbet af dit uddannelsesforløb
  • vurdere, om du når dine praktikmål.

Etablering af læringsmiljøer på praktikstederne er forskellig fra forvaltning til forvaltning og fra praktiksted til praktiksted og afhænger af lokale forhold. 

Du har mødepligt under hele din uddannelse, både når du er i skole, og når du er i praktik.

Sygemelding

Foretages som hovedregel pr. telefon til praktiksted og/eller skole så tidligt som muligt, og senest inden din arbejdstid skal begynde. Det aftales med praktikstedet, hvornår du ringer igen.

Raskmelding

Du skal raskmelde dig så tidligt som muligt dagen før, du møder på praktiksted eller på skole igen. Vær opmærksom på, at der kan være yderligere lokale retningslinjer for, hvem du skal kontakte ved syge- og raskmeldinger.

Har du yderligere spørgsmål så kontakt:

Norddjurs Kommune

Ledige stillinger

Hold øje med ledige stillinger på vores hjemmeside, da vi løbende søger nye medarbejdere.

Ledige stillinger